Quyết định 1206/QĐ-UBND

Quyết định 1206/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện thí điểm việc công khai niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở khóm, ấp, khu vực tập trung dân cư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 1206/QĐ-UBND 2019 công khai niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở khóm ấp Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1206/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 02 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM VIỆC CÔNG KHAI NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TRỤ SỞ KHÓM, ẤP, KHU VỰC TẬP TRUNG DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 12/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 -2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 219/TTr-SNV ngày 13 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện thí điểm việc công khai niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở khóm, ấp, khu vực tập trung dân cư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn kinh phí thực hiện cải cách hành chính hàng năm của cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT-56 (TT)

CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM VIỆC CÔNG KHAI NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TAI TRỤ SỞ KHÓM, ẤP, KHU VỰC TẬP TRUNG DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường các hình thức công khai, minh bạch thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về thủ tục hành chính, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong tham gia thực hiện các thủ tục hành chính. Thông qua đó, góp phần nâng cao vai trò giám sát của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Yêu cầu

- Công khai niêm yết thủ tục hành chính phải được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định, thường xuyên, liên tục; không công khai các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực.

- Nội dung công khai niêm yết thủ tục hành chính phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ các thủ tục hành chính và bộ phận tạo thành thủ tục hành chính, đúng với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

- Hình thức công khai niêm yết thủ tục hành chính phải đúng quy định, đẹp, phù hợp và được bố trí nơi dễ tiếp cận, dễ đọc.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Nội dung:

- Thực hiện công khai niêm yết thủ tục hành chính cấp xã tại các lĩnh vực thường xuyên giao dịch với tổ chức, cá nhân như: Môi trường; đất đai; chứng thực; hộ tịch; nuôi con nuôi; giải quyết tố cáo; giải quyết khiếu nại; xử lý đơn; tiếp công dân; bảo trợ xã hội; bảo vệ chăm sóc trẻ em; dân số - kế hoạch hóa gia đình; người có công; công nghiệp tiêu dùng; văn hóa; giáo dục và đào tạo; phòng chống tệ nạn xã hội; nông nghiệp và phát triển nông thôn... Bên cạnh đó thực hiện tốt một số nội dung của Chỉ số Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) như việc công khai minh bạch các chính sách, pháp luật chính quyền địa phương: công khai minh bạch về thu chi ngân sách; quy trình bình xét và công nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo; chính sách quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư; điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất; kế hoạch đầu tư các dự án...

- Việc công khai niêm yết đảm bảo đầy đủ các thủ tục hành chính trên từng lĩnh vực theo quy định như: Tên thủ tục hành chính; cách thức thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; cơ quan giải quyết.

Trong trường hợp các thủ tục hành chính được công khai có mẫu đơn, mẫu tờ khai thì các mẫu đơn, mẫu tờ khai phải được đính kèm ngay sau thủ tục hành chính; bản giấy thủ tục hành chính được niêm yết công khai phải đảm bảo không bị hư hỏng, rách nát, hoen ố; yêu cầu điều kiện phí, lệ phí phải được công khai đúng quy định.

2. Hình thức:

- Công khai niêm yết thủ tục hành chính trên bảng theo một hoặc các hình thức sau đây: Bảng gắn trên tường, bảng trụ xoay, bảng di động... phù hợp với điều kiện cụ thể địa điểm thực hiện niêm yết. Bảng niêm yết thủ tục hành chính có kích thước thích hợp, đảm bảo niêm yết rõ ràng, chi tiết các thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực và nội dung được chọn công khai niêm yết.

- Vị trí đặt bảng phải thích hợp, không quá cao hoặc quá thấp để cá nhân dễ đọc, dễ tiếp cận. Nơi đặt bảng phải có khoảng trống đủ rộng để người đọc có thể tìm hiểu, trao đổi, ghi chép.

- Ngoài cách thức công khai niêm yết thủ tục hành chính bằng hình thức trên, các cơ quan, đơn vị có thể tăng cường sử dụng thêm các hình thức công khai phù hợp khác, như: Tập hợp các thủ tục hành chính theo lĩnh vực để đóng thành quyển đặt tại tại nhà văn hóa cộng đồng hoặc tại nơi sinh hoạt cộng đồng của các ấp, khóm và các địa điểm sinh hoạt công cộng khác; in tờ rơi...

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Đối tượng, địa điểm:

- Thống nhất chọn đơn vị huyện Phước Long làm điểm chỉ đạo của tỉnh, thực hiện thí điểm việc công khai niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở khóm, ấp, khu vực tập trung đông dân cư trên địa bàn huyện.

- Các huyện, thị xã, thành phố còn lại, mỗi đơn vị chọn một đơn vị cấp xã tiến hành triển khai thí điểm việc công khai niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở khóm, ấp, khu vực tập trung đông dân cư, theo Kế hoạch này.

Riêng Thành phố Bạc liêu; Huyện Hòa bình; Huyện Hồng dân chọn các xã, phường, thị trấn và các khóm, ấp đã tham gia khảo sát thực hiện Dự án PAPI.

2. Thời gian thực hiện: Đầu quý III/2019

3. Kinh phí thực hiện:

Từ nguồn kinh phí thực hiện cải cách hành chính hàng năm của cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao trách nhiệm Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ vào Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cùng cấp, triển khai thực hiện tại đơn vị trước ngày 15/7/2019; định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) về kết quả việc triển khai thực hiện Kế hoạch này (thực hiện trong kỳ báo cáo tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính, hàng quý, 6 tháng, năm).

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về tình hình triển khai các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo nhanh chóng, kịp thời cho tổ chức, cá nhân đồng thời thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp đối với những hồ sơ giải quyết trễ hẹn.

2. Giao trách nhiệm Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện tại các đơn vị, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức đánh giá, sơ kết việc thực hiện thí điểm, trên cơ sở đó, đề xuất việc nhân rộng và tổ chức triển khai thực hiện trên toàn tỉnh.

3. Giao trách nhiệm Văn phòng UBND tỉnh, hướng dẫn các đơn vị về nội dung, hình thức công khai niêm yết TTHC theo Kế hoạch này.

4. Kết quả thực hiện Kế hoạch này là một trong những cơ sở xem xét thi đua khen thưởng trong đánh giá xếp loại Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện thí điểm việc công khai niêm yết thủ tục hành chính cấp xã tại trụ sở khóm, ấp, khu vực tập trung dân cư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1206/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1206/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2019
Ngày hiệu lực02/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1206/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1206/QĐ-UBND 2019 công khai niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở khóm ấp Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1206/QĐ-UBND 2019 công khai niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở khóm ấp Bạc Liêu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1206/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýDương Thành Trung
        Ngày ban hành02/07/2019
        Ngày hiệu lực02/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1206/QĐ-UBND 2019 công khai niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở khóm ấp Bạc Liêu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1206/QĐ-UBND 2019 công khai niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở khóm ấp Bạc Liêu

            • 02/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực