Quyết định 1207/QĐ-UBND

Quyết định 1207/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 1207/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh cán bộ kiểm soát thủ tục Sở Văn hóa Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1207/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định 508/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, cấp tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 44/TTr-STP ngày 02 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cán bộ, công chức làm đu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm đầu mi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND tỉnh quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Văn hóa và Th thao và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh v
CV: TC, TP, NV, VH;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

DANH SÁCH

ĐIỀU CHỈNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ghi chú

1.

Nguyễn Đức Lộc

Phó Chánh Văn phòng

Sở Văn hóa và Thể thao

Thay thế ông Dương Hng Lam - nguyên Chánh Văn phòng Sở.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1207/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1207/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2017
Ngày hiệu lực06/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1207/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1207/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh cán bộ kiểm soát thủ tục Sở Văn hóa Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1207/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh cán bộ kiểm soát thủ tục Sở Văn hóa Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1207/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành06/06/2017
        Ngày hiệu lực06/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1207/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh cán bộ kiểm soát thủ tục Sở Văn hóa Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1207/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh cán bộ kiểm soát thủ tục Sở Văn hóa Thừa Thiên Huế

           • 06/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực