Quyết định 1210/QĐ-BCT

Quyết định 1210/QĐ-BCT năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1210/QĐ-BCT quy hoạch phát triển điện lực Lạng Sơn hệ thống điện 110 kV 2016 2025 2035


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1210/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2016-2025 CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2035 - QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN 110 KV

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đi, bổ sung một sđiều của Luật điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2015 về việc thẩm định và phê duyệt đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV; Văn bản góp ý cho đề án số 5613/EVNNPT-KH ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, số 5220/EVNNPC-QLXD ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc; hồ sơ bổ sung, hiệu chỉnh Đề án do Viện Năng lượng lập tháng 01 năm 2016;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV của Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 do Viện Năng lượng lập với các nội dung chính như sau:

1. Định hướng phát triển

a) Định hướng chung

- Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối phải gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của vùng và của từng địa phương trong vùng, đảm bảo chất lượng điện và độ tin cậy cung cấp điện ngày càng được nâng cao.

- Phát triển lưới điện truyền tải phải đồng bộ với tiến độ đưa vào vận hành các nhà máy điện để đạt được hiệu quả đầu tư chung của hệ thống điện quốc gia và khu vực; phù hợp với chiến lược phát triển ngành điện, quy hoạch phát triển điện lực và các quy hoạch khác của vùng và các địa phương trong vùng.

- Phát triển lưới điện 220 kV và 110 kV, hoàn thiện mạng lưới điện khu vực nhằm nâng cao độ ổn định, tin cậy cung cấp điện, giảm thiu tn thất điện năng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải tạo lưới điện 10 kV sang cấp điện áp 35 kV, 22 kV và điện khí hóa nông thôn.

- Xây dựng các đường dây truyền tải điện có dự phòng cho phát triển lâu dài trong tương lai, sử dụng cột nhiều mạch, nhiều cấp điện áp đi chung trên một hàng cột để giảm diện tích chiếm đất. Đối với các thành phố, các trung tâm phụ tải lớn, sơ đồ lưới điện phải có độ dự trữ và tính linh hoạt cao hơn; thực hiện việc hiện đại hóa và từng bước ngầm hóa lưới điện tại thành phố, hạn chế tác động xấu đến cảnh quan, môi trường.

b) Tiêu chí phát triển lưới điện 220-110 kV

- Cấu trúc lưới điện: Lưới điện 220-110 kV được thiết kế đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng trong chế độ làm việc bình thường và sự cố đơn lẻ theo các quy định hiện hành. Lưới điện 220-110 kV phải đảm bảo dự phòng cho phát triển ở giai đoạn kế tiếp.

- Đường dây 220-110 kV: Ưu tiên sử dụng loại cột nhiều mạch để giảm hành lang tuyến các đường dây tải điện.

- Trạm biến áp 220-110 kV: Được thiết kế với cấu hình quy mô hai máy biến áp.

- Tiết diện dây dẫn:

+ Các đường dây 220 kV: Sử dụng dây dẫn tiết diện ≥ 400 mm2 hoặc dây phân pha có tổng tiết diện ≥ 600 mm2, có dự phòng cho phát triển ở giai đoạn kế tiếp;

+ Các đường dây 110 kV: Sử dụng dây dẫn tiết diện ≥ 240 mm2.

- Gam máy biến áp: Sử dụng gam máy biến áp công suất 125 MVA, 250 MVA cho cấp điện áp 220 kV; 40, 63 MVA cho cấp điện áp 110 kV; đối với các trạm phụ tải của khách hàng, gam máy đặt tùy theo quy mô công suất sử dụng. Công suất cụ thể từng trạm được chọn phù hợp với nhu cầu công suất và đảm bảo chế độ vận hành bình thường mang tải 75 % công suất định mức.

- Hỗ trợ cấp điện giữa các trạm 110 kV được thực hiện bằng các đường dây mạch vòng trung áp 22 kV, 35 kV.

c) Tiêu chí phát triển lưới điện trung áp

- Định hướng xây dựng và cải tạo lưới điện: Cấp điện áp 22 kV, 35 kV được chuẩn hóa cho phát triển lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh. Lưới 22 kV được phát triển tại các khu vực mật độ phụ tải cao và vùng đồng bằng. Lưới 35 kV được duy trì và phát triển tại khu vực trung du và miền núi nơi có mật độ phụ tải thấp, bán kính cấp điện lớn. Thực hiện cải tạo, nâng cấp toàn bộ lưới 10 kV lên 22 kV, 35 kV. Xây dựng hệ thống cáp ngầm cho khu vực trung tâm đô thị và các khu đô thị mới để đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Cấu trúc lưới điện:

+ Khu vực thành phố, khu đô thị mới, thị xã, thị trấn và các hộ phụ tải quan trọng, lưới điện được thiết kế mạch vòng, vận hành hở; khu vực nông thôn, lưới điện được thiết kế hình tia.

+ Các đường trục trung thế mạch vòng ở chế độ làm việc bình thường mang tải từ 60-70 % so với công suất mang tải cực đại cho phép của dây dẫn.

+ Tại khu vực thành phố, thị xã, thị trấn và khu vực đông dân cư, các nhánh rẽ cấp điện cho trạm biến áp có thể sử dụng cáp ngầm hoặc cáp bọc cách điện, cáp vặn xoắn trên không để bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị.

- Tiết diện dây dn:

+ Khu vực nội thành, nội thị, khu đô thị mới, khu du lịch, khu công nghiệp:

• Đường trục: Sử dụng cáp ngầm hoặc cáp treo XPLE tiết diện ≥ 240 mm2 hoặc đường dây trên không dây nhôm lõi thép bọc cách điện với tiết diện ≥ 150 mm2;

• Các nhánh rẽ: Sử dụng cáp ngầm XPLE hoặc dây nhôm lõi thép bọc cách điện với tiết diện ≥ 95 mm2.

+ Khu vực ngoại thành, ngoại thị và nông thôn:

• Đường trục: Sử dụng dây nhôm lõi thép có tiết diện ≥ 120 mm2;

• Đường nhánh chính: cấp điện 3 pha và một pha cho xã, thôn, xóm dùng dây nhôm lõi thép có tiết diện ≥ 70 mm2.

- Gam máy biến áp phân phối:

+ Khu vực thành phố, thị xã, đô thị mới, thị trấn sử dụng các máy biến áp ba pha có gam công suất từ 250 kVA÷1000 kVA;

+ Khu vực nông thôn, sử dụng các máy biến áp ba pha có gam công suất từ 50 kVA÷250 kVA;

+ Các trạm biến áp chuyên dùng của khách hàng được thiết kế phù hợp với quy mô phụ tải.

2. Nhu cầu điện giai đoạn quy hoạch

a) Phát triển đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn Tỉnh đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương với tốc độ tăng trưởng GRDP trong giai đoạn 2016-2020 là 8-9 %/năm, giai đoạn 2021-2025 là 7,5-8,5 %/năm, giai đoạn 2026-2035 là 6,5-7,5 %/năm. Nhu cầu điện các năm như sau:

- Năm 2020:

Công suất cực đại Pmax = 220 MW, điện thương phẩm 972 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 12,4 %/năm, trong đó: Công nghiệp - Xây dựng tăng 16,1 %/năm; Nông - Lâm - Thủy sản tăng 6,6 %/năm; Thương mại - Dịch vụ tăng 14,1 %/năm; Quản lý - Tiêu dùng dân cư tăng 9,1 %/năm; Hoạt động khác tăng 7,3 %/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 1.224 kWh/người/năm.

- Năm 2025:

Công suất cực đại Pmax = 350 MW, điện thương phẩm 1.587 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 là 10,3 %/năm, trong đó: Công nghiệp - Xây dựng tăng 11,8 %/năm; Nông - Lâm - Thủy sản tăng 5,4 %/năm; Thương mại - Dịch vụ tăng 13,9 %/năm; Quản lý - Tiêu dùng dân cư tăng 8,3 %/năm; Hoạt động khác tăng 5,9 %/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 1.935 kWh/người/năm.

- Năm 2030:

Công suất cực đại Pmax = 520 MW, điện thương phẩm 2.460 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2026-2030 là 9,2 %/năm, trong đó: Công nghiệp - Xây dựng tăng 10,8 %/năm; Nông - Lâm - Thủy sản tăng 4,8 %/năm; Thương mại - Dịch vụ tăng 10,1 %/năm; Quản lý - Tiêu dùng dân cư tăng 6,8 %/năm; Hoạt động khác tăng 5,7 %/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 2.979 kWh/người/năm.

- Năm 2035:

Công suất cực đại Pmax = 740 MW, điện thương phẩm 3.587 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2031-2035 là 7,8 %/năm, trong đó: Công nghiệp - Xây dựng tăng 8,6 %/năm; Nông - Lâm - Thủy sản tăng 3,9 %/năm; Thương mại - Dịch vụ tăng 9,5 %/năm; Quản lý - Tiêu dùng dân cư tăng 6,5 %/năm; Hoạt động khác tăng 4,4 %/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 4.313 kwh/người/năm.

Tổng hợp nhu cầu điện của các thành phần phụ tải được trình bày chi tiết trong Phụ lục 1 kèm theo.

b) Đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy đảm bảo phát triển kinh tế chính trị và an sinh xã hội.

c) Xác định phương án đấu nối của các nhà máy điện trong Tỉnh vào hệ thống điện quốc gia đảm bảo khai thác hợp lý nguồn điện trong vùng và ổn định hệ thống điện khu vực.

3. Quy hoạch phát triển lưới điện

Quy mô, tiến độ xây dựng các hạng mục công trình đường dây và trạm biến áp theo các giai đoạn quy hoạch như sau:

a) Lưới điện 220kV:

- Giai đon 2016-2020:

+ Trạm biến áp: Xây dựng mới 1 trạm biến áp 220/110 kV, công suất 125 MVA;

+ Đường dây: Xây dựng mới 1 đường dây 220 kV mạch kép, chiều dài 101 km.

- Giai đon 2021-2025:

+ Trạm biến áp: Xây dựng mới 1 trạm biến áp 220/110 kV, công suất 250 MVA;

+ Đường dây: Xây dựng mới 1 đường dây 220 kV bốn mạch, chiều dài 2 km.

- Giai đon 2031-2035:

+ Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 2 trạm biến áp 220 kV với tổng công suất tăng thêm 375 MVA.

b) Lưới điện 110 kV:

- Giai đon 2016-2020:

+ Trạm biến áp: Xây dựng mới 5 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 240 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 2 trạm biến áp 110 kV với tng công sut tăng thêm 55 MVA.

+ Đường dây: Xây dựng mới 9 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 142,8 km; Cải tạo, nâng khả năng tải 3 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 108 km.

- Giai đon 2021-2025:

+ Trạm biến áp: Xây dựng mới 2 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 80 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 3 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 95 MVA.

+ Đường dây: Xây dựng mới 9 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 106 km.

- Giai đon 2026-2030:

+ Trạm biến áp: Xây dựng mới 3 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 143 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 2 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 80 MVA.

+ Đường dây: Xây dựng mới 4 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 25 km.

- Giai đon 2031-2035:

+ Trạm biến áp: Xây dựng mới 1 trạm biến áp 110 kV với công suất 40 MVA; Cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất 3 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất tăng thêm 149 MVA.

+ Đường dây: Xây dựng mới 3 đường dây 110 kV với tổng chiều dài 67 km.

Danh mục các công trình đường dây, trạm biến áp 220, 110 kV vào vận hành giai đoạn 2016-2025 chi tiết trong Phụ lục 2; giai đoạn 2026-2035 chi tiết trong Phụ lục 3; sơ đồ đấu nối chi tiết tại bản vẽ sD722-LS-HPI-02 trong hồ sơ đề án quy hoạch.

c) Lưới điện trung áp giai đoạn 2016-2025:

- Trạm biến áp:

+ Xây dựng mới 1.638 trạm biến áp phân phối 35/0,4 kV, 22/0,4 kV, 10(22;35)/0,4 kV với tổng dung lượng 348.496 kVA;

+ Cải tạo điện áp, nâng công suất 304 trạm biến áp 22/0,4 kV, 35/0,4 kV với tổng dung lượng 52.351 kVA.

- Đường dây:

+ Xây dựng mới 1.204 km đường dây trung áp 22 kV, 35 kV;

+ Cải tạo nâng điện áp và tiết diện dây dẫn là 848,8 km đường dây trung áp 22 kV, 35 kV.

d) Khối lượng lưới điện hạ áp giai đoạn 2016-2025:

- Xây dựng mới 4.222,9 km, cải tạo 1.135,3 km đường dây hạ áp.

- Công tơ: lắp đặt mới và thay thế 37.000 công tơ.

Lưới điện trung và hạ áp sẽ được chuẩn xác trong Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV (Hợp phần II) của Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.

d) Năng lượng tái tạo:

Tiếp tục thực hiện quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ do Viện Năng lượng lập năm 2006 trên địa bàn Tỉnh với tổng công suất khoảng 69,24 MW, đẩy nhanh tiến độ các dự án thủy điện đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và đang thực hiện.

Xem xét ứng dụng năng lượng sinh khối, năng lượng khí sinh học, năng lượng rác thải để phát điện tại các khu vực có tiềm năng.

Tiếp tục thực hiện “Dự án tổng thể cấp điện cho các thôn bản chưa có điện giai đoạn 2012-2020”, nhằm đưa điện lưới Quốc gia đến các thôn bản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Với những nơi địa hình phức tạp khó kéo lưới điện Quốc gia, xem xét sử dụng nguồn năng lượng mặt trời và thủy điện cực nhỏ để cấp điện.

Tại khu vực đỉnh núi Mu Sơn huyện Lộc Bình có tiềm năng về gió và có thphát triển phong điện. Đến năm 2025, xây dựng nhà máy phong điện Mu Sơn với quy mô công suất 15 MW.

đ) Vốn đầu tư thực hiện quy hoạch:

Giai đoạn 2016 - 2025 tổng vốn đầu tư xây mới, cải tạo các công trình lưới điện có cấp điện áp từ 220 kV trở xuống đến lưới điện trung áp ước tính là 5.230 tỷ đồng.

Trong đó: + Lưới 220 kV: 1.724 tỷ đồng;

+ Lưới 110 kV: 1.638 tỷ đồng;

+ Lưới trung áp: 1.796 tỷ đồng;

+ Năng lượng tái tạo: 72 tỷ đồng.

Vốn đã có trong kế hoạch là 1.368 tỷ đồng và vốn cần bổ sung là 3.862 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức công bố quy hoạch, chịu trách nhiệm giành quỹ đất cho các công trình trong quy hoạch đã được phê duyệt, chỉ đạo Sở Công Thương Lạng Sơn tổ chức triển khai lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 Hp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV để chuẩn xác lưới điện phân phối đến từng cấp xã, chuẩn xác quy mô, tiến độ cải tạo lưới trung áp nhằm tiết kiệm vốn đầu tư và giảm tổn thất điện năng.

2. Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn để tổ chức thực hiện quy hoạch. Trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình lưới điện truyền tải và phân phối, các đơn vị điện lực phải tuân thủ đúng cấu trúc lưới điện, quy mô và cấp điện áp được phê duyệt; tuân thủ Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy định hệ thống điện phân phối đã được ban hành.

3. Sở Công Thương Lạng Sơn chỉ đạo đơn vị tư vấn lập đề án hoàn thiện Đề án quy hoạch theo đúng các nội dung được phê duyệt trong Quyết định này và gửi Hồ sơ Đề án đã hoàn thiện về Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Sở Công Thương Lạng Sơn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Lạng Sơn để quản lý và thực hiện. Sở Công Thương Lạng Sơn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, quản lý thực hiện Quy hoạch đã được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BKHĐT;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Công Thương Lạng Sơn;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

- Công ty Điện lực Lạng Sơn;
- Viện Năng lượng;
- Lưu: VT, TCNL (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng
Quốc Vượng

 

PHỤ LỤC 1

NHU CẦU CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG TOÀN TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN ĐẾN 2020-2025-2030-2035
(Ban hành kèm theo quyết định số: 1210/QĐ-BCT ngày
29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Hạng mục

Năm 2015

Năm 2020

Năm 2025

Năm 2030

Năm 2035

Tăng trưởng bình quân/năm (%)

P

(MW)

A

(GWh)

%A

P

MW)

A

(GWh)

%A

P

(MW)

A

(GWh)

%A

P

(MW)

A

(GWh)

%A

P

(MW)

A

(GWh)

%A

2016-2020

2021-2025

2026-2030

2031-2035

1

Công nghiệp, xây dựng

56,0

234,07

43,2

116,7

493

50,7

191,5

861,67

54,3

317,1

1.437,045

58,4

478,2

2.167,153

60,4

16,1

11,8

10,8

8,6

2

Nông - lâm - thủy sản

0,7

1,457

0,3

1,0

2,01

0,2

1,3

2,61

0,2

1,6

3,303

0,1

1,9

3,991

0,1

6,6

5,4

4,8

3,9

3

Thương mại, dch v

6,9

21,06

3,9

13,2

40,796

4,2

25,2

78,117

4,9

42,1

126,638

5,1

66,2

199,117

5,6

14,1

13,9

10,1

9,5

4

Quản lý và TDDC

89,4

256,952

47,5

132,1

396,304

40,8

197,1

591,438

37,3

277,8

823,256

33,5

381,3

1.129,852

31,5

9,1

8,3

6,8

6,5

5

Các nhu cu khác

10,3

27,827

5,1

14,2

39,615

4,1

18,9

52,785

3,3

24,0

69,653

2,8

29,7

86,5

2,4

7,3

5,9

5,7

4,4

6

Tng thương phẩm

 

541,366

100

 

971,725

100

 

1.586,620

100

 

2.459,894

100

 

3.586,613

100

12,4

10,3

9,2

7,8

7

Tổn thất

 

 

8,98

 

 

6,07

 

 

5

 

 

4,5

 

 

4

 

 

 

 

8

Tổng điện nhn

 

594,780

 

 

1.034,520

 

 

1.670,130

 

 

2.575,805

 

 

3.736,055

 

11,7

10,1

9,1

7,7

9

Pmax toàn tỉnh (MW)

125

220

350

530

740

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2016-2025
(Ban hành kèm theo quyết định s
: 1210/QĐ-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 2.1. Khối lượng và thời điểm đưa vào vận hành các đường dây 220-110 kV tỉnh Lạng Sơn

TT

Danh mục

Tiết diện (mm2)

Quy mô

Năm vận hành

Ghi chú

Hiện có

XDM hoặc sau cải tạo

Số mạch

Chiều dài (km)

I

Giai đoạn 2016-2020

 

 

 

 

 

 

A

Đường dây 220 kV

 

 

 

 

 

 

 

Xây dựng mới

 

 

 

 

 

 

1

Bắc Giang - Lạng Sơn

 

400

2

101,6

2017

Năm 2017 treo dây một mạch, năm 2020 treo dây mạch hai

B

Đường dây 110 kV

 

 

 

 

 

 

 

Xây dựng mới

 

 

 

142,8

 

 

1

Đồng Đăng - Bình Gia

 

300

1

56,5

2016

Đồng bộ với trạm 110 kV Bình Gia

2

Nhánh rẽ trạm 110 kV Hữu Lũng

 

300

2

2

2016

Đấu chuyển tiếp trên đường dây XM Đồng Bành - Bắc Giang

3

Nhánh rẽ trạm nâng áp TĐ Thác Xăng

 

240

2

2

2016

Đấu chuyển tiếp trên đường dây Lạng Sơn - Quảng Uyên

4

Trạm 220 kV Lạng Sơn - Đồng Đăng

 

240

2

9

2017

Trạm 110 kV Đồng Đăng nhận điện từ trạm 220 kV Lạng Sơn

5

Trạm 220 kV Lạng Sơn - ĐZ 110 kV Lạng Sơn - Quảng Uyên

 

240

1

2,1

2017

Chuyển đấu nối ĐZ 110 kV Lạng Sơn - Quảng Uyên về thanh cái 110 kV trạm 220 kV Lạng Sơn

6

Trạm 220 kV Lạng Sơn - ĐZ 110 kV mạch kép Na Dương - Lạng Sơn

 

300

2

9,7

2017

Chuyn đấu nối cụm NĐ Na Dương về thanh cái 110 kV trạm 220 kV Lạng Sơn

7

Nhánh rẽ trạm 110 kV Tràng Định

 

240

2

0,5

2018

Đấu chuyển tiếp trên đường dây Lạng Sơn - Quảng Uyên

8

Nhánh rẽ trạm 110 kV Na Dương

 

300

2

1

2019

Đấu chuyển tiếp trên một mạch đường dây Na Dương - Lạng Sơn

9

Bình Gia - Võ Nhai (Thái Nguyên)

 

300

1

60

2020

Đoạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn dài 35 km

 

Cải tạo, nâng tiết diện dây dẫn

 

 

 

108

 

 

1

Trạm 110 kV Lạng Sơn đến vị trí rẽ vào trạm 220 kV Lạng Sơn

185

240

2

9,5

2017

Cải tạo đường dây mạch đơn thành mạch kép

2

Bắc Giang - Đồng Mỏ

150

300

1

60

2018

Cải tạo, nâng tiết diện dây dẫn

3

NĐ Na Dương - Rtrạm 110 kV Lạng Sơn

185

300

2

38,5

2019

Cải tạo, nâng tiết diện dây dẫn

II

Giai đoạn 2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

Đường dây 220 kV

 

 

 

 

 

 

 

Xây dựng mới

 

 

 

 

 

 

1

Nhánh rẽ trạm 220 kV Đồng Mỏ

 

400

4

2

2023

Đấu nối trạm 220 kV Đồng Mỏ chuyển tiếp trên hai mạch đường dây 220 kV Bắc Giang - Lạng Sơn

 

Đường dây 110 kV

 

 

 

 

 

 

 

Xây dựng mới

 

 

 

106

 

 

1

Nhánh rẽ trạm 110 kV Cao Lộc

 

300

2

1

2022

Đấu chuyển tiếp trên một mạch ĐZ 110 kV NĐ Na Dương - Lạng Sơn

2

Trạm 220 kV Đồng Mỏ - Đồng Mỏ

 

240

2

0,5

2023

Chuyển trạm 110 kV Đồng Mỏ nhận điện từ trạm 220 kV Đồng Mỏ

3

Trạm 220 kV Đồng Mỏ - Lục Ngạn

 

240

2

35

2023

Phn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chiều dài 20 km

4

Nhánh rẽ từ trạm 220 kV Đồng Mỏ

 

300

2

0,5

2023

Đấu chuyển tiếp trên đường dây XM Đồng Bành - Lạng Sơn

5

Trạm 220 kV Lạng Sơn - Trạm 220 kV Đồng Mỏ

 

300

1

45

2023

Tăng độ tin cậy

6

Nhánh rẽ trạm 110 kV Bắc Sơn

 

300

2

1

2023

Đấu chuyển tiếp trên đường dây Bình Gia - Võ Nhai

7

Nhánh rẽ trạm nâng áp Phong điện Mu Sơn

 

300

2

7

2021-2025

Đấu chuyển tiếp trên một mạch đường dây Na Dương - Lạng Sơn

8

Nhánh rẽ trạm nâng áp TĐ Tân Việt

 

240

2

1

2021-2025

Đấu chuyển tiếp trên đường dây Lạng Sơn - Tràng Định

9

Nhánh rẽ trạm nâng áp TĐ Đào Viên

 

240

2

15

2021-2025

Đấu chuyển tiếp trên đường dây Lạng Sơn - Tràng Định

Bảng 2.2. Khối lượng trạm biến áp 220, 110 kV xây dựng mới, cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020

TT

Danh mục trạm

Máy

Hiện trạng

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Ghi chú

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

I

Trm 220 kV

 

 

Xây dựng mới

 

1

Lạng Sơn

AT1

 

 

 

 

125

220/110

 

 

 

 

 

 

 

AT2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Trạm 110 kV

 

 

Xây dựng mới

 

1

Đồng Đăng

T1

 

 

40

110/35/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

40

110/35/22

 

 

 

2

Bình Gia

T1

 

 

40

110/35/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hữu Lũng

T1

 

 

40

110/35/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tràng Định

T1

 

 

 

 

 

 

40

110/35/22

 

 

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Na Dương

T1

 

 

 

 

 

 

 

 

40

110/35/22

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở rộng, nâng quy mô công sut

 

1

XM Đồng Bành

T1

25

110/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lắp máy T2

T2

 

 

 

 

 

 

40

110/35/6

 

 

 

 

2

Đồng Mỏ

T1

25

110/35/10

 

 

 

 

40

110/35/22

 

 

 

 

Thay máy T1

T2

25

110/35/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2.3. Khối lượng trạm biến áp 220, 110 kV xây dựng mới, cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025

TT

Danh mục trạm

Máy

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

Ghi chú

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

I

Trm 220 kV

 

 

Xây dựng mới

 

1

Đồng Mỏ

AT1

 

 

 

 

 

 

250

220/110

 

 

 

 

 

AT2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Trạm 110 kV

 

 

Xây dựng mới

 

1

Cao Lộc

T1

 

 

 

 

40

110/35/22

 

 

 

 

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bắc Sơn

T1

 

 

 

 

 

 

40

110/35/22

 

 

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở rộng, nâng quy mô công sut

 

1

Đồng mỏ

T1

40

110/35/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thay máy T2

T2

25

110/35/22

40

110/35/22

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hữu Lũng

T1

40

110/35/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lắp máy T2

T2

 

 

 

 

40

110/35/22

 

 

 

 

 

 

3

Na Dương

T1

40

110/35/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lắp máy T2

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

40

110/35/22

 

 

 

Bảng 2.3. Khối lượng xây dựng mới và cải tạo lưới điện trung, hạ áp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2025

TT

Hạng mục

Đơn vị

Giai đoạn
2016-2020

Giai đoạn
2021-2025

1

TBA phân phối

 

1156/235557

786/165290

a

Xây dựng mới

trạm/kVA

881/188516

757/159980

 

Trạm Điện lực

trạm/kVA

795/122406

713/123210

 

Trạm Khách hàng

trạm/kVA

86/66110

44/36770

b

Cải tạo điện áp, NCS

trạm/kVA

275/47041

29/5310

 

Trạm Điện lực

trạm/kVA

275/47041

29/5310

2

Đường dây trung áp

 

 

 

a

Xây dựng mới

km

719,7

484,3

 

Đường trục (AC-150, 120)

km

146

43,8

 

Nhánh rẽ (AC-95, 70, 50)

km

573,7

440,5

b

Cải tạo

km

509,3

339,5

3

Lưới hạ áp

 

 

 

 

Xây dựng mới

km

2199,4

2023,5

 

Cải tạo

km

741,9

393,4

b

Công tơ

cái

23.000

14.000

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN DỰ KIẾN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2026-2035
(Ban hành kèm theo quyết định s: 1210/QĐ-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Bảng 3.1. Khối lượng dự kiến xây dựng đường dây 220 - 110 kV tỉnh Lạng Sơn

TT

Danh mục

Tiết diện (mm2)

Quy mô

Địa điểm/Ghi chú

Hin có

XDM hoặc sau cải to

Số mạch

Chiều dài (km)

 

Đường dây 110 kV

 

 

 

 

 

I

Xây dựng mới

 

 

 

92

 

a

Giai đoạn 2026-2030

 

 

 

25

 

1

Nhánh rẽ trạm 110 kV Văn Lãng

 

240

2

1

Đu chuyn tiếp trên đường dây Lạng Sơn - Tràng Định

2

Trạm 220 kV Lạng Sơn - Văn Lãng

 

240

1

18

Đảm bảo tiêu chí N-1

3

Nhánh rẽ trạm 110 kV Đình Lập

 

240

2

1

Đu chuyn tiếp trên đường dây Na Dương - Tiên Yên

4

Trạm 220 kV Lạng Sơn - Lạng Sơn 2

 

300

2

5

Đồng bộ trạm 110 kV Lạng Sơn 2

b

Giai đoạn 2031-2035

 

 

 

67

 

1

Trạm 220 kV Đồng Mỏ - XM Đồng Bành

 

300

1

12

Đảm bảo tiêu chí N-1

2

Trạm 220 kV Đồng Mỏ - Văn Quan

 

300

2

30

Đồng bộ trạm 110 kV Văn Quan

3

Văn Quan - Bình Gia

 

300

1

25

Đảm bảo tiêu chí N-1

Bảng 3.2. Khối lượng trạm biến áp 220 kV, 110 kV xây dựng mới và cải tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026-2035

TT

Danh mục trạm

Máy

Giai đoạn 2026-2030

Giai đoạn 2031-2035

Ghi chú

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

Quy mô (MVA)

Đin áp (kV)

A

Trạm 220 kV

II

Cải tạo, mở rộng

 

 

 

 

 

 

1

Lạng Sơn

AT1, AT2

125

220/110

2x125

220/110

Lp máy 2

2

Đồng Mỏ

AT1, AT2

250

220/110

2x250

220/110

Lp máy 2

B

Trạm 110 kV

I

Xây dựng mới

 

 

 

 

 

 

1

Văn Lãng

T1

40

110/35/22

 

 

 

2

Lạng Sơn 2

T1

63

110/35/22

 

 

 

3

Đình Lập

T1

40

110/35/22

 

 

 

4

Văn Quan

T1

 

 

40

110/35/22

 

II

Cải tạo, mở rộng

 

 

 

 

 

 

1

Cao Lộc

T1, T2

2x40

110/35/22

 

 

Lp máy 2

2

Tràng Định

T1, T2

2x40

110/35/22

 

 

Lp máy 2

3

Na Dương

T1, T2

2x40

110/35/22

2x63

110/35/22

Thay 2 máy

4

Lạng Sơn 2

T1, T2

63

110/35/22

2x63

110/35/22

Lp máy 2

5

Bắc Sơn

T1, T2

40

110/35/22

2x40

110/35/22

Lp máy 2

 

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ KÈM THEO HỒ SƠ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH LẠNG SƠN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
(Ban hành kèm theo quyết định số: 1210/QĐ-BCT ngày
29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

TÊN BẢN VẼ

KÝ HIỆU

1

Bản đồ lưới điện 220 -110 kV tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025

D722-LS-HPI-01

2

Sơ đồ nguyên lý lưới điện 220 -110 kV tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025

D722-LS-HPI-02

3

Sơ đồ nguyên lý các xuất tuyến trung áp liên kết sau các trạm 110 kV tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025

D722-LS-HPI-03

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1210/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1210/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2016
Ngày hiệu lực29/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1210/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 1210/QĐ-BCT quy hoạch phát triển điện lực Lạng Sơn hệ thống điện 110 kV 2016 2025 2035


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1210/QĐ-BCT quy hoạch phát triển điện lực Lạng Sơn hệ thống điện 110 kV 2016 2025 2035
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1210/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHoàng Quốc Vượng
        Ngày ban hành29/03/2016
        Ngày hiệu lực29/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1210/QĐ-BCT quy hoạch phát triển điện lực Lạng Sơn hệ thống điện 110 kV 2016 2025 2035

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1210/QĐ-BCT quy hoạch phát triển điện lực Lạng Sơn hệ thống điện 110 kV 2016 2025 2035

            • 29/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực