Quyết định 1210/QĐ-UBND

Quyết định 1210/QĐ-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP và Chương trình hành động 20-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1210/QĐ-UBND 2018 đổi mới hệ thống tổ chức hoạt động đơn vị sự nghiệp Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1210/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08/NQ-CP NGÀY 24/01/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 20-CTR/TU NGÀY 12/12/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;

Thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 12/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 848/SNV-TCBC ngày 13 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 12/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông t
in điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, SNV,
MN, HP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08/NQ-CP NGÀY 24/01/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 20-CTR/TU NGÀY 12/12/2017 CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh)

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 12/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

- Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao.

- Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

- Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Giảm mạnh tỉ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đẩy mạnh xã hội hoá, phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phn kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

b) Mục tiêu cụ thể

Các sở, ban, ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và đơn vị liên quan quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập phấn đấu đạt được các mục tiêu cụ thể như sau:

- Giai đoạn 2018-2021:

+ Giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập; những đơn vị đã rõ chức năng, nhiệm vụ, không phụ thuộc nhiều vào cơ chế, quy định của pháp luật thì được tiến hành rà soát để sáp nhập theo lộ trình.

+ Giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ những đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính).

+ Phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015. Những đơn vị đã có phương án chuyển đổi mô hình hoạt động phải được tiến hành ngay như những đơn vị thuộc ngành Y tế, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh.

+ Hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (trừ các bệnh viện và trường học).

+ Đảm bảo thực hiện lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Trung ương.

- Giai đoạn đến năm 2025:

+ Tiếp tục giảm tối thiểu bình quân 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021 theo quy định.

+ Phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính.

+ 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

+ Tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016 - 2020.

- Giai đoạn đến năm 2030:

+ Tiếp tục thực hiện việc giảm đầu mối, phấn đấu chcòn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.

+ Giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025.

+ Giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021 - 2025.

2. Yêu cầu

Cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong các giai đoạn 2018-2021, giai đoạn 2022-2025, giai đoạn 2026-2030.

Xác định rõ nhiệm vụ của các cấp, các sở, ban, ngành và địa phương, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền:

Các cơ quan thông tin, báo chí tại địa phương, các sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh việc tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận ở các ngành, các cấp, các đơn vị sự nghiệp và toàn thể nhân dân trong tnh trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo từng nh vực và lộ trình cụ thể như sau:

a) Giai đoạn 2018-2021:

- Sở Giáo dục và Đào tạo:

+ Chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Khánh Hòa: Đánh giá hiệu quả hoạt động của Trường Đại học Khánh Hòa, đề xuất kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động (thành lập Trường phổ thông thực hành nhiều cấp học thuộc trường Đại học Khánh Hòa) theo lộ trình chung.

+ Chủ động rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp phổ thông một cách hợp lý; thu gọn các điểm trường, tạo thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Tạo điều kiện chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục trung học phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hoá cao. Rà soát, tổ chức các trường phổ thông nhiều cấp học phù hợp với nhu cầu, địa bàn dân cư. Việc sắp xếp, tổ chức lại gắn với nâng cao chất lượng giáo dục (thực hiện liên tục từ năm 2018, hoàn thành vào Quý IV -2019).

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

+ Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động trong tỉnh; bảo đảm quy mô, cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo, chuẩn hoá, hiện đại hoá, có phân tầng chất lượng (thực hiện từ năm 2018).

+ Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; rà soát, đánh giá, đề xuất sáp nhập các trường trung cấp, cao đẳng hoạt động không hiệu quả, cụ thể:

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức lại các trường Trung cấp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, Trường trung cấp thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cấp huyện. Sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa, Trường Trung cấp nghDiên Khánh, Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Diên Khánh và xây dựng đề án nâng cấp thành trường Cao đẳng (2018-2019).

+ Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng đề án, thực hiện sáp nhập các trường Trung cấp (Trừ các trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú) và nâng cấp thành Trường cao đẳng nhằm giảm đầu mối, phù hợp với đnh hướng quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp (từ năm 2021).

+ Chủ trì phối hợp với các ngành và địa phương liên quan tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội theo hướng hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng, trợ giúp các nhóm đối tượng dựa vào cộng đồng. Phát triển các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội công lập (hoàn thành trong Quý IV 2019).

+ Phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu tuyên truyền, hướng dẫn, và khuyến khích các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tổ chức đào tạo nghề tại chỗ phục vụ cho nhu cầu lao động của doanh nghiệp, đồng thời cung cấp lao động có tay nghề cho xã hội.

+ Xây dựng lộ trình tiến tới xã hội hóa lĩnh vực bảo trợ xã hội (thực hiện từ năm 2019).

- Sở Y tế:

+ Chủ trì, tổ chức các cơ sở y tế theo hướng toàn diện, liên tục và lồng ghép theo 3 cấp: chăm sóc ban đầu, chăm sóc cấp 2, chăm sóc cấp 3.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính lập Đề án để xây dựng, đầu tư nâng cấp một số bệnh viện hiện đại (Bệnh viện đa khoa tnh, Bệnh viện đa khoa khu vực, Bệnh viện chuyên khoa) nhằm phục vụ tt hơn cho nhân dân, giữ vai trò chủ đạo, then chốt đủ sức cạnh tranh trong thị trường cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu (thực hiện từ năm 2018, hoàn thành trong Quý IV 2019).

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tiến hành rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp y tế làm nhiệm vụ kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn thành đơn vị kiểm soát dược phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế. Xây dựng Đề án, tổ chức sắp xếp các đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh thành Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (thực hiện từ năm 2018, hoàn thành trong năm 2020).

+ Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan để xây dựng mô hình cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng, bao gồm y tế dự phòng, dân s, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác. Trung tâm trực tiếp quản lý trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực (hoàn thành Quý II/2018);

+ Rà soát, sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực. Nơi đã có cơ sở y tế trên địa bàn cấp xã thì có thể không thành lập trạm y tế xã (thực hiện từ năm 2018 đến Quý I -2020).

+ Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiến hành rà soát để đề xuất điều chỉnh, sắp xếp lại các bệnh viện bảo đảm mọi người dân đều có thể tiếp cận thuận lợi về mặt địa lý (thực hiện từ năm 2018).

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện cơ chế kết hợp công - tư về nhân lc và thương hiệu trong lĩnh vực y tế; xây dựng cơ chế hợp tác đầu tư giữa bệnh viện công và bệnh viện tư (thực hiện từ năm 2018).

- Sở Khoa học và Công nghệ:

+ Rà soát, sắp xếp Trung tâm Triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ đảm bảo hiệu quả và không tăng đầu mối (thực hiện từ năm 2018). Nếu Trung tâm hoạt động không hiệu quả thì tiến hành giải thể (hoàn thành trong Quý IV năm 2019).

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh phát triển, nâng cao năng lực hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ, phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học và công nghệ phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương (thực hiện từ năm 2018, hoàn thành trong Quý IV năm 2019).

+ Tăng cường liên kết giữa các tổ chức khoa học và công nghệ với các trường đại học và doanh nghiệp để gắn kết quả nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo và sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu (thực hiện từ năm 2018).

- Sở Văn hóa và Thể thao:

+ Chủ trì sắp xếp lại, nâng cao năng lực các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Tiếp tục duy trì Nhà hát nghệ thuật truyền thống. Xây dựng lộ trình, tiến đến giảm dn kinh phí cấp phát từ ngân sách đối với Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng (thực hiện từ năm 2018, hoàn thành trong Quý IV năm 2019).

+ Hợp nhất, sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng tương đồng (thực hiện từ năm 2018, hoàn thành trong Quý IV năm 2019).

+ Hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Bảo tồn di tích (2020-2021).

+ Phối hợp kiện toàn, củng cố thư viện cấp huyện với các mô hình, thiết chế đã có (thực hiện từ năm 2018, hoàn thành trong Quý IV năm 2019).

+ Phối hợp trong việc sáp nhập các Trung tâm văn hóa - thể thao, nhà văn hóa thiếu nhi,... trên địa bàn cấp huyện thành một đầu mối (2018-2019).

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Chủ trì, rà soát, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương sắp xếp lại, gim mạnh đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp: phối hợp với các ngành, UBND cấp huyện tiến hành hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Thủy sản, Trạm Khuyến nông cấp huyện thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện (thực hiện từ năm 2018); củng cố tổ chức các chi cục liên quan để phi hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) cấp huyện thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi và thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật, thủy sản, khuyến nông.

+ Ch trì rà soát, sắp xếp lại, kiện toàn các ban quản lý rừng phòng hộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả (thực hiện từ 2018 đến Quý IV 2019).

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan sp xếp cphần hóa Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao theo quy định từ năm 2019. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản thực hiện tự chủ về tài chính.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Thực hiện quản lý các đơn vị sự nghiệp đảm bảo hiệu quả hoạt động;

+ Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc để tiến hành hợp nhất, tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả và chồng chéo chức năng, nhiệm vụ (thực hiện trong năm 2018).

- Sở Xây dựng:

+ Thực hiện quản lý các đơn vị sự nghiệp đảm bảo hiệu quả hoạt động;

+ Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc để tiến hành hợp nhất, tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả và chồng chéo chức năng, nhiệm vụ (thực hiện từ năm 2018 đến Quý II/2019).

- Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Đẩy mạnh thực hiện việc sắp xếp theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 đã được Bộ Chính trị khoá XI thông qua.

+ Chủ trì tham mưu tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công nghệ thông tin: giải thể, sáp nhập, chuyển đổi loại hình đối với những đơn vị sự nghiệp công lập quy mô nhỏ, hoạt động không hiệu quả, không phục vụ quản lý nhà nước hoặc hoạt động trong lĩnh vực đã xã hội hoá cao.

+ Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Đề án thành lập Trung tâm công nghệ thông tin và dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan (Sở Du lịch, Sở Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Sở Nội vụ) hoàn chnh Đán thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Khánh Hòa trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi Trung ương có ý kiến.

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần theo quy định. Trong năm 2019 chuyển đổi 02 đơn vị sự nghiệp: Trung Đăng kiểm xe cơ gii và Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao thành công ty cổ phần.

- Sở Du lịch:

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển đổi chức năng về xúc tiến du lịch của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch sau khi Trung ương có ý kiến thống nhất việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Khánh Hòa trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan kiện toàn Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch trực thuộc sau khi đã chuyển chức năng về xúc tiến du lịch.

- Sở Công Thương:

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển đổi chức năng về xúc tiến thương mại của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại sau khi Trung ương có ý kiến thống nhất việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Khánh Hòa trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan kiện toàn Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc sau khi đã chuyển chức năng về xúc tiến thương mại.

- Sở Giao thông Vận tải:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp: Trung Đăng kiểm xe cơ giới thành công ty cổ phần (thực hiện trong năm 2019)

- Sở Nội vụ:

+ Phối hợp với các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thẩm định các đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, giải thể, sáp nhập, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập của các cơ quan, đơn vị và địa phương sau khi có đề xuất (lộ trình thực hiện sau khi có đề án của các đơn vị và chỉ đạo của UBND tỉnh).

+ Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị và địa phương tham mưu giải thể các đơn vị sự nghiệp kinh tế hoạt động không hiệu quả.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố:

+ Chủ động rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô các lớp học từ mầm non đến phổ thông cơ sở một cách hợp lý; thu gọn các điểm trường, tạo thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Rà soát, tổ chức các trường nhiều cấp học phù hợp với nhu cầu, địa bàn dân cư. Tạo điều kiện chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục mầm non từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hoá cao. Việc sắp xếp, tổ chức lại gắn với nâng cao chất lượng giáo dục (thực hiện liên tục từ năm 2018).

+ Phối hợp tham mưu về cơ chế chính sách thí điểm đổi mới theo lộ trình các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ở các địa bàn có khả năng xã hội hoá cao để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành có liên quan kiện toàn Trạm Khuyến nông theo quy định (năm 2018).

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan kiện toàn, củng cố thư viện cấp huyện với các mô hình, thiết chế đã có (thực hiện từ năm 2018).

+ Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan trong việc sáp nhập các Trung tâm văn hóa - thể thao, nhà văn hóa thiếu nhi,... trên địa bàn cấp huyện thành một đầu mối (2018-2019).

- Đổi mới mô hình tổ chức các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, giao cho Trường Chính trị tỉnh chịu trách nhiệm về hướng dẫn chuyên môn, tăng cường cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm của cấp ủy cấp huyện.

- Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có các đơn vị sự nghiệp trực thuộc phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần theo quy định. Giải thể các đơn vị sự nghiệp kinh tế hoạt động không hiệu quả.

b) Giai đoạn đến năm 2025:

Các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục thực hiện việc cắt giảm đơn vị sự nghiệp, biên chế sự nghiệp, chuyn đi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần, cắt giảm ngân sách chi tiêu cho hoạt động sự nghiệp đảm bảo theo Tiết b Khoản 2 Mục I tại Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 12/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

c) Giai đoạn đến năm 2030:

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục thực hiện việc cắt giảm đơn vị sự nghiệp, biên chế sự nghiệp, ct giảm ngân sách chi tiêu cho hoạt động sự nghiệp đảm bảo theo Tiết c Khoản 2 Mục I tại Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 12/12/2017 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh.

3. Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

a) Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quản lý, giám sát chặt chẽ biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên theo quy định (thực hiện từ năm 2018).

- Tiếp tục chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương có đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ hợp đồng viên chức đúng quy định pháp luật (thực hiện từ năm 2018).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương rà soát, phân loại viên chức theo vị trí việc làm và sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tlệ ít nhất 70% (2018-2021). Sắp xếp, cơ cấu lại một số chức danh hỗ trợ, phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét, tham mưu UBND tỉnh cắt giảm phù hợp sau khi Trung ương có ý kiến thm định.

- Chủ trì, giám sát, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm số lượng lãnh đạo trong các đơn vị được sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại theo quy định.

- Tham mưu chính sách thu hút người có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi vào làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (thực hiện từ năm 2018).

- Tham mưu việc đào tạo lại, hỗ trợ thích hợp đối với viên chức và người lao động dôi dư do sáp nhập, giải thể hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp ngoài công lập sau khi có đề xuất cụ thể của các cơ quan, đơn vị và địa phương (thực hiện từ năm 2018).

b) Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện việc giám sát chặt chẽ biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phn chi thường xuyên theo quy định.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu về công tác tài chính đối với chính sách thu hút người có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi vào làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đy xã hội hoá dịch vụ sự nghiệp công:

a) Sở Tài chính:

- Thẩm định phương án tự chủ để xác định phân loại đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2018-2021; trên cơ sở đó, tham mưu việc chuyển sang cơ chế tự đảm bảo về tài chính đối vi các đơn vị sự nghiệp có khả năng xã hội hóa cao. Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện xây dựng Đề án vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương xác định rõ các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước áp dụng giá dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường; thu hút đầu tư xã hội hóa cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, cạnh tranh cung cấp dịch vụ, trước hết là các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở y tế, tổ chức khoa học vàng nghệ.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các trường Đại học, Cao đẳng đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở y tế, tổ chức khoa học và công nghệ.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ tham mưu về cơ chế chính sách thí điểm đổi mới theo lộ trình các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ở các địa bàn có khả năng xã hội hoá cao để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội (thực hiện từ năm 2018).

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công.

5. Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập

- Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong từng đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm mạnh, đầu mối, bỏ cấp trung gian, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học - công nghệ tiên tiến, áp dụng các tiêu chuẩn, chuẩn mực quản trị quốc tế (tham mưu theo lộ trình sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã nêu tại Khoản 2)

- Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương nâng cao chất lượng quản trị tài chính, tài sản công của đơn vị. Áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp tự chủ hoàn toàn như mô hình quản trị doanh nghiệp theo quy định và hướng dẫn của Trung ương. Đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả (tham mưu theo lộ trình sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã nêu tại Khoản 2); thực hiện kiểm định, đánh giá và xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

6. Hoàn thiện cơ chế tài chính

- Sở Tài chính hoàn thiện pháp luật về cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các ngành, lĩnh vực trên cơ sở mức độ tự chủ về tài chính, tăng cường phân cấp và tăng tính chủ động cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng kinh phí Nhà nước theo nguyên tắc: Đối với các dịch vụ thiết yếu thì Nhà nước bảo đảm kinh phí; đối với các dịch vụ cơ bản thì Nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện; đối với các dịch vụ mang tính đặc thù của một số ngành, lĩnh vực thì thực hiện theo cơ chế đặt hàng hoặc đu thầu để tạo điều kiện cho các cơ sở ngoài công lập cùng tham gia; đối với các dịch vụ khác thì đẩy mạnh thực hiện theo cơ chế xã hội hóa, huy động sự tham gia cung ứng của các thành phần kinh tế.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chuyển đổi từ phí sang thực hiện giá dịch vụ sự nghiệp công theo hướng Nhà nước quy định khung giá dịch vụ, từng bước tính đủ các chi phí đối với các loại dịch vụ cơ bản, thiết yếu, đồng thời cần gắn với chính sách hỗ trợ phù hợp cho người nghèo, đối tượng chính sách. Đối với giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước, giao quyền tự chủ cho các đơn vị cung ứng dịch vụ tự quyết định theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy.

- Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn lực, quản lý, cấp phát ngân sách nhà nước, bảo đảm đầu tư cho các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu và đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Ngân sách nhà nước sẽ chuyển từ hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp công lập sang hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng nghèo, đối tượng chính sách khi sử dụng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; chuyển từ hỗ trợ theo cơ chế cấp phát bình quân sang cơ chế Nhà nước đt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công căn cứ vào chất lượng đầu ra hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Thực hiện cơ chế giao vốn, tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về tài chính và tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập trong toàn quốc.

- Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập theo mức độ tự chủ khác nhau về tài chính. Đối với đơn vị đã tự chủ vtài chính, được trả lương theo kết quả hoạt động. Đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, thực hiện trả lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành; đối với các phần tăng thu, tiết kiệm chi, được trích lập các quỹ bổ sung thu nhập và phát triển hoạt động sự nghiệp. Các đơn vị được giao tự chủ tài chính ổn định từ 3 đến 5 năm theo phương án thu chi tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các đơn vị được nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động, cần đy mạnh thực hiện cơ chế khoán chi.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

- Các sở, ban, ngành và địa phương chủ động nghiên cứu, tham gia, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về công chức, viên chức và pháp luật có liên quan. Đẩy mạnh việc phân cấp, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng phân định rõ việc quản lý nhà nước với qun trị đơn vị sự nghiệp công lập và việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

- Các sở, ban, ngành và địa phương chủ động rà soát, hoàn thiện quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định tham mưu UBND tỉnh.

- Các sở, ban, ngành và địa phương áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chí đánh giá phân loại, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, trách nhiệm của ngưi đứng đu đối với từng loại hình dịch vụ sự nghiệp công và kết quả thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế hàng năm để đánh giá, xếp loại kết quả công tác của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tăng cường phối hợp giữa cơ quan chuyên môn trong quản lý nhà nước chuyên ngành với cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính các cấp trong quản lý ngân sách nhà nước. Tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cố tình né tránh hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp và địa phương liên quan, trên cơ sở những nhiệm vụ trong Kế hoạch của UBND tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và địa phương mình xây dựng kế hoạch thực hiện, cthể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch hàng năm theo quy định và sát với tình hình thực tế; định kỳ hàng năm và đột xuất (nếu có) báo cáo kết quả triển khai thực hiện và đề xuất kế hoạch hoạt động năm tiếp theo, gửi Sở Nội vụ tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trước ngày 31/12 hàng năm theo quy định.

2. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm (nếu có) theo quy định.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu vướng mắc phát sinh, các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan kịp thời có văn bản đề xuất gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 12/12/2017 của Tỉnh ủy thực hiện thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đi mới hệ thng tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập)

STT

Tên Đề án, nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Thời gian xây dựng trình UBND tỉnh

GIAI ĐOẠN 2018-2021

1

Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp phổ thông; thu gọn các điểm trường, tạo thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục trung học phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở nhng nơi có khả năng xã hội hoá cao. Rà soát, tổ chức các trường phổ thông nhiều cấp học phù hợp với nhu cầu, địa bàn dân cư. Việc sắp xếp, tổ chức lại gắn với nâng cao cht lượng giáo dục.

Sở Giáo dục và đào tạo

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Đề án và Báo cáo

Thực hiện từ Quý II/2018, hoàn thành Quý IV/2019.

2

Sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, Trường trung cấp nghề thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cấp huyện. Sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa, trường Trung cấp nghề Diên Khánh, Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Diên Khánh và xây dựng đề án nâng cấp thành trường Cao đẳng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Đề án

Thực hiện từ Quý II/2018, hoàn thành Quý IV/2019

3

Xây dựng đề án, thực hiện sáp nhập các trường Trung cấp và nâng cấp thành Trường cao đẳng nhằm giảm đu mối, phù hợp với định hướng quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

Đề án

Thực hiện từ Quý I/2021 và theo chủ trương của UBND tỉnh

4

Tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội theo hướng hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng, trợ giúp các nhóm đối tượng dựa vào cộng đng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

Đề án và Báo cáo

Thực hiện từ Quý I/2019, hoàn thành Quý IV/2019

5

Phát triển các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

Đề án và Báo cáo

Thực hiện từ Quý I/2019, hoàn thành Quý IV/2019

6

Xây dựng lộ trình tiến tới xã hội hóa lĩnh vực bảo trợ xã hội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

Đề án và Báo cáo

Thực hiện từ Quý I/2019, báo cáo vào Quý IV hàng năm tiến trình thực hiện

7

Nâng cấp một số bệnh viện hiện đại (Bệnh vin đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực, Bệnh viện chuyên khoa) nhằm phc vtốt hơn cho nhân dân, giữ vai trò chủ đạo, then chốt đủ sức cạnh tranh trong thị trường cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.

Sở Y tế

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ

Đề án

Thực hiện từ Quý II/2018, hoàn thành Quý IV/2019

8

Rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp y tế làm nhiệm vụ kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn thành đơn vị kiểm soát dược phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế.

Xây dựng Đề án, tổ chức sắp xếp các đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh thành Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh.

Sở Y tế

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố

Đề án và Báo cáo

Thực hiện từ Quý II/2018, hoàn thành Quý IV/2020 và báo cáo hàng năm tiến trình thực hiện vào Quý IV

9

Xây dựng mô hình cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng, bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác.

Sở Y tế

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố

Đề án

Thực hiện từ Quý I/2018, hoàn thành Quý II/2018

10

Rà soát, sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực. Nơi đã có cơ sở y tế trên địa bàn cấp xã thì có thể không thành lập trạm y tế xã.

Sở Y tế

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố

Đề án

Thực hiện từ Quý II/2018, hoàn thành Quý I/2020

11

Rà soát, sắp xếp Trung tâm triển khai ng dụng khoa học và công nghệ đảm bảo hiệu quả và không tăng đầu mối, nếu Trung tâm hoạt động không hiệu quả thì tiến hành sáp nhập hoặc giải thể.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ngành: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính

Đề án và Báo cáo

Thực hiện từ Quý II/2018, hoàn thành Quý IV/2019

12

Chủ trì sắp xếp lại, nâng cao năng lực các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Tiếp tục duy trì Nhà hát nghệ thuật truyền thống. Xây dựng lộ trình, tiến đến giảm dần kinh phí cấp phát từ ngân sách đối với Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng.

Sở Văn hóa và Thể thao

Các sở, ngành: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính

Đ án và Báo cáo

Thực hiện từ Quý II/2018, hoàn thành Quý IV/2019

13

Hợp nhất, sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng tương đng.

Sở Văn hóa và Thể thao

Các sở, ngành: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính

Đề án và Báo cáo

Thực hiện từ Quý II/2018, hoàn thành Quý IV/2019

14

Hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Bảo tồn di tích

Sở Văn hóa và Thể thao

Các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính

Đề án và Báo cáo

Thực hiện từ Quý I/2020, hoàn thành Quý IV/2021

15

Phối hợp với các ngành, UBND cấp huyện tiến hành hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Thủy sản, Trạm Khuyến nông cấp huyện thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố

Đề án

Thực hiện từ Quý III/2018, hoàn thành Quý III/2020

16

Chủ trì rà soát, sắp xếp lại, kiện toàn các ban quản lý rừng phòng hộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố

Đề án

Thực hiện từ Quý II/2018, hoàn thành Quý IV 2019.

17

Sắp xếp cổ phần hóa Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (thẩm định), Nội vụ;

Đề án

Thực hiện từ Quý I/2019 và theo chủ trương của UBND tỉnh

18

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản thực hiện tự chủ về tài chính.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở: Tài chính (thẩm định), Kế hoạch và Đầu tư

Đề án

Thực hiện từ Quý II/2018, hoàn thành Quý I/2019

19

Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc để tiến hành hợp nhất, tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả và chồng chéo chức năng, nhiệm vụ

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ

Đề án

Thực hiện từ Quý II/2018, hoàn thành trong năm 2018

20

Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc để tiến hành hợp nhất, tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả và chồng chéo chức năng, nhiệm vụ

Sở Xây dựng

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ

Đề án

Thực hiện từ năm Quý II/2018, hoàn thành Quý II/2019

21

Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm công nghệ thông tin và dch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và truyền thông

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan

Đề án

Hoàn thành Quý II/2018

22

Hoàn chỉnh Đề án thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Khánh Hòa trực thuộc y ban nhân dân tnh sau khi Trung ương có ý kiến.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch, Công thương, Nội vụ

Đề án

Sau khi có ý kiến thống nhất của Trung ương

23

Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cphần theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan

Báo cáo

Thực hiện từ Quý I/2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh

24

Sắp xếp cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới theo quy định

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (thm định), Nội vụ;

Đề án

Thực hiện từ Quý I/2019 và theo tiến độ của UBND tỉnh

25

Kiện toàn Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch trực thuộc sau khi đã chuyển chức năng về xúc tiến du lịch.

Sở Du lịch

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ

Đề án

Sau khi có ý kiến thống nhất của Trung ương

26

Kiện toàn Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại sau khi đã chuyển chức năng về xúc tiến thương mại.

Sở Công Thương

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ

Đề án

Sau khi có ý kiến thống nhất của Trung ương

27

Chủ động rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô các lớp học từ mầm non đến phổ thông cơ sở một cách hợp lý; thu gọn các điểm trường, tạo thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Rà soát, tổ chức các trường nhiều cấp học phù hợp với nhu cầu, địa bàn dân cư. Tạo điều kiện chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục mầm non từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hoá cao.Việc sắp xếp, tổ chức lại gắn với nâng cao chất lượng giáo dục.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các sở, ngành: Giáo dục và đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ

Đ án và báo cáo

Thực hiện liên tục từ Quý II/2018 và báo cáo hàng năm vào Quý IV hàng năm.

28

Kiện toàn Trạm Khuyến nông theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đề án

Thực hiện từ Quý II/2018, hoàn thành Quý III/2018

29

Kiện toàn, củng cthư viện cấp huyện với các mô hình, thiết chế đã có

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở: Nội vụ, Văn hóa và Thể thao

Đề án

Thực hiện từ Quý II/2018, hoàn thành Quý I/2019

30

Xây dựng đề án sáp nhập các Trung tâm văn hoá - thể thao, nhà văn hóa thiếu nhi,... trên địa bàn cấp huyện thành một đầu mối

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các sở, ngành: Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Đoàn thanh niên

Đề án

Thực hiện từ Quý II/2018, hoàn thành Quý IV/2019

Giai đoạn đến năm 2025:

Các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục thực hiện việc cắt giảm đơn vị sự nghiệp, biên chế sự nghiệp, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần, cắt giảm ngân sách chi tiêu cho hoạt động sự nghiệp đảm bảo theo Tiết b Khoản 2 Mục I tại Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 12/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Giai đoạn đến năm 2030:

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục thực hiện việc ct giảm đơn vị sự nghiệp, biên chế sự nghiệp, cắt giảm ngân sách chi tiêu cho hoạt động sự nghiệp đảm bảo theo Tiết c Khoản 2 Mục I tại Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 12/12/2017 của Ban Chấp hành đảng btỉnh.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1210/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1210/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1210/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1210/QĐ-UBND 2018 đổi mới hệ thống tổ chức hoạt động đơn vị sự nghiệp Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1210/QĐ-UBND 2018 đổi mới hệ thống tổ chức hoạt động đơn vị sự nghiệp Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1210/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành04/05/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1210/QĐ-UBND 2018 đổi mới hệ thống tổ chức hoạt động đơn vị sự nghiệp Khánh Hòa

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1210/QĐ-UBND 2018 đổi mới hệ thống tổ chức hoạt động đơn vị sự nghiệp Khánh Hòa

              • 04/05/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực