Quyết định 1211/QĐ-UBND

Quyết định 1211/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án quản lý bảo vệ rừng và sử dụng kinh phí dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2016-2020 của Ủy ban nhân dân xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 1211/QĐ-UBND quản lý bảo vệ sử dụng kinh phí dịch vụ môi trường rừng Kon Tum 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1211/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CỦA UBND XÃ ĐĂK TĂNG, HUYỆN KON PLÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 80/2011/TT-BNPNTNT ngày 23/11/2011 về việc hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng; số 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/5/2012 về việc hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rng; số 60/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Đề án triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của UBND xã Đăk Tăng tại Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 18/8/2016 (kèm theo Phương án) và của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1448/SNN-KH ngày 03/10/2016 (kèm theo Biên bản thm định ngày 13/9/2016 của liên ngành).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án quản lý bảo vệ rừng và sử dụng kinh phí dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, với các nội dung cơ bản sau:

1. Tên Phương án: Phương án quản lý bảo vệ rừng và sử dụng kinh phí dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2016-2020.

2. Mục tiêu: Quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng trên địa bàn xã đặc biệt là diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rng hiện có; phát triển diện tích rừng mới (nếu có); phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, hạn chế tối đa các tác động xâm hại đến tài nguyên rng.

3. Phạm vi: Phương án bảo vệ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông tại tiểu khu: 410.

4. Quy mô:

Giai đoạn 2016-2020: Tổng diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng của xã là 63,6 ha thuộc lưu vực các nhà máy thủy điện: Ialy, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4, Sê San 4A, Đăk Ne.

5. Nhiệm vụ:

5.1. Nội dung bảo vệ rừng:

Bảo vệ diện tích, hệ sinh thái rừng hiện có; bảo vệ hệ thực vật rừng, động vật rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng trừ sinh vật gây hại rừng.

5.2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

Tuyên truyền, vận động người dân tham gia quản lý, bảo vệ diện tích rừng cung ng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn; Tuần tra, truy quét các hành vi xâm hại đến diện tích, tài nguyên rừng; Phòng cháy chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng; Tổ chức khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (nếu có); Thành lập và duy trì hoạt động của các tđội quần chúng bảo vệ rừng.

6. Khái toán nguồn kinh phí thực hiện phương án:

Tổng nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng là: 101.152.655 đồng.

(Dự kiến giai đoạn 2016 - 2020 là 101.152.655 đồng; bình quân mi năm thu được 25.287.164 đồng)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này theo quy định; thực hiện quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng theo hướng dẫn liên ngành: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và các quy định hiện hành của Nhà Nước.

2. Liên ngành: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện nội dung quyết định này của UBND xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Kon Plông; Chủ tịch UBND xã Đăk Tăng; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh (CVP);

- Lưu: VT, NNTN3,2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1211/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1211/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2016
Ngày hiệu lực14/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1211/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1211/QĐ-UBND quản lý bảo vệ sử dụng kinh phí dịch vụ môi trường rừng Kon Tum 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1211/QĐ-UBND quản lý bảo vệ sử dụng kinh phí dịch vụ môi trường rừng Kon Tum 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1211/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Hữu Hải
        Ngày ban hành14/10/2016
        Ngày hiệu lực14/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1211/QĐ-UBND quản lý bảo vệ sử dụng kinh phí dịch vụ môi trường rừng Kon Tum 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1211/QĐ-UBND quản lý bảo vệ sử dụng kinh phí dịch vụ môi trường rừng Kon Tum 2016 2020

           • 14/10/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/10/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực