Quyết định 1212/QĐ-UBND

Quyết định 1212/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: cung ứng hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi năm 2017 tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1212/QĐ-UBND 2017 nhà thầu cung ứng sinh phẩm Bệnh viện Lao phổi Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1212/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN GÓI THẦU: CUNG ỨNG HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ, SINH PHẨM XÉT NGHIỆM CHO BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TỈNH NĂM 2017

CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Công văn số 1138/UBND-KGVX ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc mua sắm hóa chất, vật tư y tế và sinh phẩm xét nghiệm để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 167/TTr-SYT ngày 10 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: cung ứng hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, với các nội dung như sau:

- Tên gói thầu: cung ứng hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh năm 2017;

- Giá gói thầu: 486.686.905 đồng;

- Nguồn vốn: từ nguồn thu viện phí, quỹ bảo hiểm y tế, quỹ khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi, vốn sự nghiệp, nguồn thu dịch vụ và các nguồn vốn hợp pháp khác của đơn vị;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: tháng 7 năm 2017;

- Loại hợp đồng: trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Giao Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc: Sở Y tế, Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KGVX.LHT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1212/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1212/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2017
Ngày hiệu lực13/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1212/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1212/QĐ-UBND 2017 nhà thầu cung ứng sinh phẩm Bệnh viện Lao phổi Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1212/QĐ-UBND 2017 nhà thầu cung ứng sinh phẩm Bệnh viện Lao phổi Hậu Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1212/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýĐồng Văn Thanh
        Ngày ban hành13/07/2017
        Ngày hiệu lực13/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1212/QĐ-UBND 2017 nhà thầu cung ứng sinh phẩm Bệnh viện Lao phổi Hậu Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1212/QĐ-UBND 2017 nhà thầu cung ứng sinh phẩm Bệnh viện Lao phổi Hậu Giang

            • 13/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực