Quyết định 1214/QĐ-BTTTT

Quyết định 1214/QĐ-BTTTT năm 2021 về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030 trên hệ thống thông tin cơ sở do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1214/QĐ-BTTTT 2021 thông tin phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1214/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÒNG, CHỐNG MỘT SỐ DỊCH BỆNH NGUY HIỂM TRÊN THỦY SẢN NUÔI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN CƠ SỞ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chng một số dịch bệnh nguy him trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 796/QĐ-BTTTT ngày 10/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021 - 2030 trên hệ thống thông tin cơ sở;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021 - 2030 trên hệ thống thông tin cơ sở.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng V
ĩnh Bảo;
- Bộ NN&PTNT;
- Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW (để th/h);
- Lưu: VT, TTCS, DTL (70).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Bảo

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÒNG, CHỐNG MỘT SỐ DỊCH BỆNH NGUY HIỂM TRÊN THỦY SẢN NUÔI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1214/QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Triển khai thực hiện Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 796/QĐ-BTTTT ngày 10/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021 - 2030 trên hệ thống thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021 - 2030 trên hệ thống thông tin cơ sở (sau đây gọi tắt là Kế hoạch tuyên truyền) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý và bảo vệ môi trường vùng nuôi trồng thủy sản, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh thủy sản, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản, xây dựng cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh.

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm ngăn chặn một số tác nhân gây bệnh nguy hiểm, nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam các bệnh mới nổi và chủ động phòng bệnh, phát hiện và khống chế kịp thời một số bệnh nguy hiểm trên đối tượng thủy sản nuôi khác, không để mầm bệnh lây lan rộng.

3. Tuyên truyền về công tác phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng, từng đối tượng.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN VÀ PHƯƠNG THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung thông tin

- Thông tin về danh mục các bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi trên thủy sản nuôi được ưu tiên phòng bệnh, khống chế và kiểm soát được ban hành kèm theo Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản để chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh, hợp tác trong xử lý ổ dịch.

- Thông tin các quy định về điều kiện cơ sở nuôi, xử lý nước thải, chất thải theo quy định, mùa vụ thả giống, chất lượng con giống được kiểm dịch theo quy định, áp dụng quy trình kỹ thuật nuôi, quản lý chăm sóc ao nuôi (VietGAP, GlobalGAP,...).

- Thông tin các biện pháp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho thủy sản nhằm giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.

- Thông tin việc sử dụng vắc xin để phòng bệnh cho động vật thủy sản nhằm giảm thiểu việc sử dụng kháng sinh, ngăn ngừa kháng thuốc trong nuôi trồng thủy sản.

- Thông tin quy trình xét nghiệm, nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, các biện pháp ứng phó, xử lý nhằm ngăn chặn tác nhân gây bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi xâm nhập trên thủy sản nuôi.

- Thông tin các điển hình trong việc kiểm soát, ngăn chặn, phát hiện kịp thời, xử lý các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản qua biên giới và từ nước ngoài vào Việt Nam.

- Thông tin về một số vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh trong nước.

- Thông tin về kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế về công tác phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản.

- Nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở về tuyên truyền phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản.

2. Phương thức tuyên truyền

2.1. Thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, truyền thanh cấp xã; thông tin trên bảng tin công cộng tại nơi đông người, tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; thông tin trên các bản tin, tài liệu không kinh doanh, các tài liệu tuyên truyền đặt tại tủ sách phát luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã; thông tin trên trang thông tin điện tử; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; nhắn tin trên mạng viễn thông; truyền thông trên các nền tảng công nghệ (mạng xã hội, tủ sách điện tử, các app chức năng...).

2.2. Truyền thông thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề cung cấp thông tin về nội dung, kế hoạch và kết quả thực hiện công tác phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Từ năm 2021 đến năm 2030.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch tuyên truyền được bố trí hằng năm trong tổng kinh phí phục vụ công tác phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản; kinh phí thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao phân bổ cho các đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào điều kiện thực tế, xây dựng dự toán kinh phí hoạt động, triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị mình theo quy định hiện hành về quản lý ngân sách nhà nước để chủ động nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền theo kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Thông tin cơ sở

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, truyền thanh cấp xã, bảng tin công cộng và các loại hình thông tin cơ sở khác đến người dân.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề cung cấp thông tin về nội dung, kế hoạch và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

- Kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, truyền thanh cấp xã, bảng tin công cộng và các hình thức thông tin cơ sở khác.

- Báo cáo kết quả thông tin, tuyên truyền về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản trong lĩnh vực thông tin cơ sở khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan trên địa bàn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản trên địa bàn.

- Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp huyện, truyền thanh cấp xã xây dựng và nâng cao chất lượng các tin, bài tuyên truyền về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản; chỉ đạo, tổ chức thực hiện thông tin trên bảng tin công cộng, trang thông tin điện tử; nhắn tin trên mạng viễn thông, truyền thông trên các nền tảng công nghệ (mạng xã hội, tủ sách điện tử, các app chức năng...) về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản trên địa bàn; tăng cường sử dụng các hình thức thông tin, tuyên truyền trực quan như: Thông tin trên bảng tin công cộng; trên trang thông tin điện tử cấp huyện; thông tin trên các bản tin, tài liệu không kinh doanh, các tài liệu tuyên truyền đặt tại tủ sách phát luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở...

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở lồng ghép nội dung về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản trong hoạt động tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố, khu dân cư...

- Kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản ở địa phương theo quy định.

- Báo cáo kết quả tuyên truyền về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện việc tuyên truyền phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản và gửi Cục Thông tin cơ sở trước ngày 01/12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1214/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1214/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2021
Ngày hiệu lực13/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(21/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1214/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1214/QĐ-BTTTT 2021 thông tin phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1214/QĐ-BTTTT 2021 thông tin phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1214/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýHoàng Vĩnh Bảo
        Ngày ban hành13/08/2021
        Ngày hiệu lực13/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (21/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1214/QĐ-BTTTT 2021 thông tin phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1214/QĐ-BTTTT 2021 thông tin phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi

              • 13/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực