Quyết định 1214/QĐ-UBND

Quyết định 1214/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

Nội dung toàn văn Quyết định 1214/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình thủ tục hành chính Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1214/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 02 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ NỘI VỤ TRONG TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 215/TTr-SNV ngày 11 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 04 (bốn) quy trình nội bộ của Sở Nội vụ trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (gồm 02 phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Nội vụ:

1. Chủ trì phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ snội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì phi hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại Phần mềm của Hthống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TT
HC, VPCP (đ b/c);
- CT, các PCT UBND tnh;
- Các PCVP UBND t
nh;
- Cổng TT điện tử t
nh;
- Lưu: VT, KSTT - 54(TT).

CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ NỘI VỤ TRONG TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI
(Ban hành kèm theo Quy
ết định số 1214/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Số TT

Số hồ sơ TTHC (Trên Cơ sở DLQG về TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI (01 TTHC)

1

T-BLI-287422-TT

Thủ tục công nhận Ban Vận động thành lập hội.

 

B. NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ:

Quy trình: T-BLI-287422-TT

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Công chức của Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Phòng Xây dựng chính quyn và Công tác thanh niên.

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ.

Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên.

01 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu.

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

04 ngày

Dự thảo Công văn của Sở Nội vụ gửi Ban Tổ chức Tnh ủy xin ý kiến nhân sự Trưởng Ban vận động thành lập Hội (kèm hồ sơ đã thẩm định), được chuyển đến Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên.

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đã được Chuyên viên thẩm định; trình Phó Giám đốc phụ trách.

Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

02 ngày

Dự thảo Công văn của Sở Nội vụ gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy xin ý kiến nhân sự Trưởng Ban vận động thành lập Hội (kèm hồ sơ đã thẩm định), sau khi đã kiểm tra, được chuyển đến Lãnh đạo S xem xét.

Bước 6

Xem xét kết qutham mưu giải quyết hồ sơ của Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên; ký văn bản.

Phó Giám đốc phụ trách.

01 ngày

Công văn của Sở Nội vụ gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy xin ý kiến nhân sự Trưởng Ban vận động thành lập Hội ((kèm hồ sơ đã thẩm định), được Lãnh đạo Sở ký và chuyển đến Văn thư của Sở Nội vụ.

Bước 7

Cập nhật Công văn của Sở Nội vụ gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy xin ý kiến nhân sự Trưởng Ban vận động thành lập; chuyển hồ sơ đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Nội vụ.

01 ngày

Công văn của Sở Nội vụ (kèm hồ sơ đã thẩm định), được chuyển đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Bước 8

Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến nhân sự bằng văn bản

Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

10 ngày

Công văn của Ban Tổ chức Tnh ủy gửi đến Sở Nội vụ.

Bước 9

Tiếp nhận Công văn ca Ban Tổ chức Tnh ủy và chuyển đến Phó Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Nội vụ.

0,5 ngày

Công văn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (kèm hồ sơ đã thẩm định), được chuyển đến Phó Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Bước 10

Nghiên cứu và chuyển Chuyên viên tổng hợp, tham mưu, đề xuất.

Phó Trưng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

0,5 ngày

Công văn của Ban T chức Tỉnh ủy được chuyển đến chuyên viên để tổng hợp, tham mưu.

Bước 11

Nghiên cứu Công văn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; tổng hợp, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

04 ngày

Dự thảo Quyết định của Sở Nội vụ về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội (kèm theo hồ sơ đã thẩm định), được chuyển đến Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Bước 12

Nghiên cứu, kiểm tra, ký duyệt hồ sơ đã được Chuyên viên tham mưu, đề xuất giải quyết; trình Phó Giám đốc phụ trách.

Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyn và Công tác thanh niên.

02 ngày

Dự thảo Quyết định của Sở Nội vụ về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội (kèm theo hồ sơ đã thẩm định), sau khi đã kiểm tra, ký duyệt, được chuyển đến Phó Giám đốc Sở xem xét.

Bước 13

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên; ký văn bản.

Phó Giám đốc phụ trách.

02 ngày

Quyết định của Sở Nội vụ về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội (kèm hồ sơ đã thẩm định), được Phó Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn thư của Sở Nội vụ.

Bước 14

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công và Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên.

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Nội vụ.

01 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Phó Trưng phòng Xây dựng chính quyn và Công tác thanh niên.

Bước 15

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết TTHC.

Công chức của Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tchức, cá nhân.

Tng sthời gian giải quyết thủ tục hành chính: Trong 30 ngày.

Tổng số: 01 quy trình./.

 

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ NỘI VỤ TRONG TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN THƯ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1214/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THTỤC HÀNH CHÍNH:

Số TT

Số hồ sơ TTHC (Trên Cơ sở DLQG về TTHC)

Tên Thủ tục hành chính

Ghi chú

LĨNH VỰC VĂN THƯ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC (03 TTHC)

1

T-BLI-287260-TT

Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc.

 

2

T-BLI-287261-TT

Thủ tục cp bản sao và chứng thực u trữ.

 

3

T-BLI-287262-TT

Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

 

B. NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ:

Quy trình: T-BLI-287260-TT

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC PHỤC VỤ VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU CỦA ĐỘC GIẢ TẠI PHÒNG ĐỌC

Trình tự các bưc thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

A. Trường hợp sử dụng tài liệu thuộc diện sử dụng rộng rãi

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Công chức làm việc tại Phòng QLKLLTLLS thuộc Chi cục VT-LT

01 giờ làm việc

Hoàn thành thủ tục đăng ký (Kèm theo hồ sơ)

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Dữ liệu hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Phó Chi cục trưởng

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ.

Phó Chi cục trưởng

01 giờ làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo Chi cục.

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

02 giờ làm việc

Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu/ Phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu đã đầy đủ thông tin (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Bước 5

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hsơ của Phòng Quản lý Kho lưu trữ tài liệu lịch sử.

Phó Chi cục trưởng

01 giờ làm việc

Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu/ Phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu đã đầy đủ thông tin (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Phó Chi cục trưởng ký và chuyển đến Phòng Quản lý kho LTTLLS.

c 6

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; ghi vào Sổ giao nhận tài liệu; trao tài liệu cho độc giả sử dụng và thu phí.

Công chức làm việc tại Phòng QLKLLTLLS thuộc Chi cục VT - LT

03 giờ làm việc

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết TTHC; ký nhận vào Sổ giao nhận tài liệu và đóng tiền phí.

c 7

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được trao cho tổ chức, cá nhân

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Tổng số thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Trong 08 gilàm việc (01 ngày làm việc)

B. Trường hp sử dụng tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng, tài liệu đặc biệt quý hiếm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Công chức làm việc tại Phòng QLKLLTLLS thuộc Chi cục VT - LT

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Dữ liệu hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Phó Chi cục trưởng

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ.

Phó Chi cục trưởng

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo Chi cục.

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

01 ngày làm việc

Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu/ Phiếu yêu cu sử dụng tài liệu đã đy đủ thông tin (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đã được Chuyên viên thẩm định; ký duyệt hồ sơ, trình Giám đc Sở Nội vụ

Phó Chi cục trưởng

0,5 ngày làm việc

Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu/ Phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu đã đầy đủ thông tin (kèm hồ sơ đã thẩm định) sau khi đã kiểm tra, được chuyển đến Phó Chi cục trưởng ký duyệt hồ sơ, trình Giám đốc Sở Nội vụ.

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Giám đốc Sở

0,5 ngày làm việc

Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu/ Phiếu yêu cu sử dụng tài liệu đã đy đủ thông tin (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Lãnh đạo Sở ký và chuyển đến Văn thư của Sở Nội vụ.

Bước 7

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Nội vụ

0,5 ngày làm việc

Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu/ Phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu đã đầy đủ thông tin (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Bước 8

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; ghi vào Sổ giao nhận tài liệu; trao tài liệu cho độc giả sử dụng và thu phí

Công chức làm việc tại Phòng QLKLLTLLS thuộc Chi cục VT - LT

0,5 ngày làm việc

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết TTHC; ký nhận vào Sổ giao nhận tài liệu và đóng tiền phí.

Bước 9

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được trao cho tổ chức, cá nhân

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Tổng số thời gian giải quyết thtục hành chính: Trong 04 ngày làm việc.

 

Quy trình: T-BLI-287261-TT

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP BẢN SAO VÀ CHỨNG THỰC LƯU TRỮ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết qu/sản phẩm

A. Thủ tục cấp bản sao tài liệu

c 1

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Công chức làm việc tại Phòng QLKLLTLLS thuộc Chi cục VT - LT

01 giờ làm việc

Hoàn thành thủ tục đăng ký (Kèm theo hồ sơ)

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện t, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Dữ liệu hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Phó Chi cục trưởng

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ.

Phó Chi cục trưởng

01 giờ làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo Chi cục.

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

02 giờ làm việc

Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu/Phiếu yêu cầu sao tài liệu đã đầy đủ thông tin (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Bước 5

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của Phòng Quản lý Kho lưu trữ tài liệu lịch sử.

Phó Chi cục trưởng

01 giờ làm việc

Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu/ Phiếu yêu cầu sao tài liệu đã đầy đủ thông tin (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Phó Chi cục trưởng ký và chuyển đến Phòng Quản lý kho LTTLLT.

Bước 6

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; ghi vào Sổ giao nhận tài liệu; trao bản sao tài liệu cho độc giả sử dụng và thu phí..

Công chức làm việc tại Phòng QLKLLTLLS thuộc Chi cục VT - LT

02 giờ làm vic

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết TTHC; ký nhận vào Sổ giao nhận tài liệu và đóng tiền phí.

c 7

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử v kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được trao cho tổ chức, cá nhân

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Tổng số thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Trong 08 giờ làm việc (01 ngày làm việc)

B. Thủ tục cấp chứng thực tài liệu lưu trữ

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Công chức làm việc tại Phòng QLKLLTLLS thuộc Chi cục VT - LT

01 giờ làm việc

Hoàn thành thủ tục đăng ký (Kèm theo hồ sơ)

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Dữ liệu hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Phó Chi cục trưởng

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ.

Phó Chi cục trưởng

01 giờ làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu.

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo Chi cục.

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

02 giờ làm việc

Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu/ Phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu đã đầy đủ thông tin (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Phó Chi cục trưởng Chi cục VT - LT.

Bước 5

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của Phòng Quản lý Kho lưu trữ tài liệu lịch sử.

Phó Chi cục trưởng

01 giờ làm việc

Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu/ Phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu đã đy đủ thông tin (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Phó Chi cục trưởng ký và chuyển đến Văn thư của Chi cục.

Bước 6

Tiến hành chứng thực tài liệu lưu trữ và chuyển đến Phòng Quản lý kho LTTLLS

Văn thư Chi cục Văn thư - Lưu trữ

01 giờ làm việc

Hồ sơ tài liệu đã được chứng thực và chuyển đến Phòng Quản lý kho LTTLLS

Bước 7

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; ghi vào Sổ giao nhận tài liệu; trao tài liệu cho độc giả sử dụng và thu phí..

Công chức làm việc tại Phòng QLKLLTLLS thuộc Chi cục VT - LT

02 giờ làm việc

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết TTHC; ký nhận vào Sổ giao nhận tài liệu và đóng tin phí.

Bước 8

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được trao cho tổ chức, cá nhân

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Tổng số thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Trong 08 giờ làm việc (trong 01 ngày làm việc).

 

Quy trình: T-BLI-287262-TT

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, BỔ SUNG LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ CỦA CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LƯU TRỮ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Công chức của Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyn đến Chi cục Trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ.

Chi cục Trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ

01 ngày làm việc

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên để tham mưu.

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất việc giải quyết hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

08 ngày làm việc

Dự thảo Chứng chhành nghề (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Bước 5

Nghiên cu, kiểm tra, ký duyệt hồ sơ đã được Chuyên viên tham mưu, đề xuất giải quyết; trình Giám đốc Sở

Chi cục Trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ

02 ngày làm việc

Dự thảo Chứng chhành nghề (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ ký duyệt; chuyển đến Giám đốc Sở

Bước 6

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ của Chi cục Văn thư - Lưu trữ; ký duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Giám đốc Sở

02 ngày làm việc

Chứng chhành nghề (kèm hồ sơ đã thẩm định) được Giám đốc Sở ký duyệt và chuyển đến Văn thư của Sở Nội vụ

Bước 7

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công và Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Công chức Văn thư Văn phòng Sở Nội vụ.

01 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công và Chi cục Văn thư - Lưu trữ

c 8

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết TTHC.

Công chức của Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Trong 15 ngày làm việc.

Tổng số: 03 quy trình./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1214/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1214/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2019
Ngày hiệu lực02/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1214/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1214/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình thủ tục hành chính Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1214/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình thủ tục hành chính Bạc Liêu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1214/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýDương Thành Trung
        Ngày ban hành02/07/2019
        Ngày hiệu lực02/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1214/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình thủ tục hành chính Bạc Liêu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1214/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình thủ tục hành chính Bạc Liêu

            • 02/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực