Quyết định 1214/QĐ-UBND

Quyết định 1214/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 80/2002/QĐ-UB do thành Phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1214/QĐ-UBND bãi bỏ 80/2002/QĐ-UB hội nhập kinh tế quốc tế Đà Nẵng 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1214/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 03 năm 2015

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2002/QĐ-UB CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nng tại Công văn số 295/SCT-TTra ngày 12 tháng 02 năm 2015,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 14 tháng 8 năm 2002 của UBND thành phố Đà Nng về việc ban hành Chương trình hành động của thành phĐà Nng thực hiện Nghị quyết 07/NQ-TW ngày 27 tháng 11 năm 2001 của Bộ Chính trị về Hội nhập kinh tế quốc tế.

Lý do: Không còn phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội và không còn áp dụng trên thực tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND TPĐN;
- Sở Tư pháp TPĐN;
- Trung tâm Tin học - Công báo TPĐN;
- Lưu: VT, NCPC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1214/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1214/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/03/2015
Ngày hiệu lực 02/03/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1214/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1214/QĐ-UBND bãi bỏ 80/2002/QĐ-UB hội nhập kinh tế quốc tế Đà Nẵng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1214/QĐ-UBND bãi bỏ 80/2002/QĐ-UB hội nhập kinh tế quốc tế Đà Nẵng 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1214/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Đà Nẵng
Người ký Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành 02/03/2015
Ngày hiệu lực 02/03/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1214/QĐ-UBND bãi bỏ 80/2002/QĐ-UB hội nhập kinh tế quốc tế Đà Nẵng 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1214/QĐ-UBND bãi bỏ 80/2002/QĐ-UB hội nhập kinh tế quốc tế Đà Nẵng 2015

  • 02/03/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/03/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực