Quyết định 1215/QĐ-UBND

Quyết định 1215/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1215/QĐ-UBND 2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1215/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2015/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1478/STC-HCSN ngày 15 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, các thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, TC, NV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2015/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 26 tháng 06 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, đồng bộ và toàn diện các quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ) sau khi có hướng dẫn của các cơ quan Trung ương.

2. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan đến từng đơn vị trực thuộc.

2. Chủ trì xây dựng các văn bản để triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ theo nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục chi tiết kèm theo Kế hoạch này sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ và Sở Tài chính.

3. Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp công theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế trong phạm vi quản lý ngành và địa phương mình, chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định theo Kế hoạch này.

3. Sở Nội vụ, Sở Tài chính, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, tham gia ý kiến với các ngành và các địa phương theo nội dung Kế hoạch được phân công trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

4. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; căn cứ phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công; thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và tổ chức thực hiện các nội dung khác về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 4 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

5. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai tài chính; tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức; quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của nhà nước giao; thực hiện chế độ hạch toán kế toán, thống kê, thông tin, báo cáo hoạt động; trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản lý theo quy định; thực hiện quy định công khai, trách nhiệm giải trình hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ HUẾ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 26/06/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

I

Nội dung thực hiện thuộc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định

 

 

 

1

Đề nghị ban hành Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các ngành, cụ thể:

 

 

 

1.1

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

1.2

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

1.3

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

1.4

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

1.5

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

1.6

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

1.7

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

1.8

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

1.9

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc Sở Giao thông Vận tải

Sở Giao thông Vận tải

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

1.10

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc Sở Công thương

Sở Công thương

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

1.11

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

1.12

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

1.13

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc Sở Ngoại vụ

Sở Ngoại vụ

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

1.14

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc Ban quản ý khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô

Ban quản lý khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

1.15

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc Ban quản ý khu Công nghiệp

Ban quản lý khu công nghiệp

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

1.16

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

1.17

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc Văn phòng tỉnh ủy

Văn phòng tỉnh ủy

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

1.18

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc Tỉnh đoàn

Tỉnh đoàn

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

1.19

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc UBND tỉnh

Sở Tài chính

Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

2

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, ban, ngành; cụ thể:

 

 

 

2.1

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

2.2

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

2.3

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

2.4

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

2.5

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

2.6

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

2.7

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

2.8

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

2.9

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông Vận tải

Sở Giao thông Vận tải

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

2.10

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Công thương

Sở Công thương

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

2.11

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

2.12

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

2.13

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Ngoại vụ

Sở Ngoại vụ

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

2.14

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ban quản lý khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô

Ban quản lý khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

2.15

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ban quản lý khu công nghiệp

Ban quản lý khu công nghiệp

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

2.16

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

2.17

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

2.18

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tỉnh đoàn

Tỉnh đoàn

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

2.19

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Sở Tài chính, các cơ quan liên quan.

Quý III - Quý IV/2015

3

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc phạm vi quản lý của từng ngành (nếu có)

Các Sở, gồm: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông Vận tải; Công thương; Xây dựng; các cơ quan khác thuộc tỉnh

Các cơ quan có liên quan

Năm 2015

II

Nội dung thực hiện thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định

 

 

 

1

Quvết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương

Sở Tài chính

Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan có liên quan

Quý III - Quý IV/2015

2

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

Các cơ quan có liên quan

Năm 2015

3

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc phạm vi quản lý của địa phương (nếu có).

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

Các cơ quan có liên quan

Năm 2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1215/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1215/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2015
Ngày hiệu lực26/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1215/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1215/QĐ-UBND 2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1215/QĐ-UBND 2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1215/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành26/06/2015
        Ngày hiệu lực26/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1215/QĐ-UBND 2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1215/QĐ-UBND 2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Thừa Thiên Huế

            • 26/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực