Quyết định 1215/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1215/QĐ-UBND 2022 tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1215/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 15 tháng 9 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2491/TTr-STNMT ngày 08 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

1. Đổi tên Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu thành Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường; chuyển chức năng nhiệm vụ thông tin, lưu trữ và cung cấp dữ liệu sang Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ về phát triển quỹ đất cho Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; giữ nguyên tên gọi Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường như hiện nay.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện phương án xử lý về nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác liên quan đến việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo quy định.

2. Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

Điều 3. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hết hiệu lực kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành. Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu tiếp tục sử dụng con dấu và tư cách pháp nhân của đơn vị thực hiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí và các công việc khác trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

3. Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu, Văn phòng Đăng ký đất đai, có trách nhiệm bàn giao, tiếp nhận toàn bộ tài sản, trang thiết bị, tài chính, hồ sơ, tài liệu và chức năng, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực thông tin, lưu trữ và cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc: Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để t/h);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PC
VP UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- Ủy ban nh
ân dân các huyện, thành
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1215/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1215/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1215/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1215/QĐ-UBND 2022 tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1215/QĐ-UBND 2022 tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1215/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành15/09/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1215/QĐ-UBND 2022 tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên Cao Bằng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1215/QĐ-UBND 2022 tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên Cao Bằng

              • 15/09/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực