Quyết định 1215/QĐ-UBND

Quyết định 1215/QĐ-UBND năm 2017 về thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 1215/QĐ-UBND thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ tại cơ quan đơn vị Hà Nội 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1215/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM KHOÁN KINH PHÍ SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công;

Căn c Thông tư s 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông báo kết luận số 523-TB/TU ngày 13/01/2017 của Thành ủy Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại các Tờ trình: số 7173/TTr-STC ngày 07/11/2016, số 559/TTr-STC ngày 24/01/2017 và s 762/TTr-STC ngày 09/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác đối với các chức danh lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

- Các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

- Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND các quận, huyện thí điểm.

2. Phạm vi thực hiện: Thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, đơn vị sau: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các quận: Hà Đông, Long Biên (Quận ủy, Hội đồng nhân dân Quận, Ủy ban nhân dân Quận); các huyện: Thanh Trì, Gia Lâm (Huyện ủy, Hội đồng nhân dân Huyện, Ủy ban nhân dân Huyện).

3. Nguyên tắc khoán:

- Việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung phải đảm bảo đúng đối tượng, không phát sinh tăng chi phí hành chính hàng năm, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Khi các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe, toàn bộ xe ô tô phục vụ công tác chung do các cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng sẽ thu hồi để sắp xếp, xử lý theo quy định, đảm bảo việc sử dụng xe tiết kiệm, hiệu quả.

4. Phương thức khoán: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô quyết định lựa chọn thực hiện khoán theo một trong hai phương thức sau:

- Phương thức 1: Căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô ban hành quyết định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho từng chức danh quy định tại Khoản 1 Điều này, không vượt quá mức khoán kinh phí khi đi công tác tối đa là 9.300.000 đồng/người/tháng.

- Phương thức 2: Căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô ban hành quyết định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho từng chức danh quy định tại Khoản 1 Điều này theo nguyên tắc:

Mức khoán đi công tác (đồng/tháng)

=

Đơn giá khoán (đồng/km)

x

Khoảng cách thực tế đi công tác hàng tháng của từng chức danh (km)

Trong đó:

+ Khoảng cách thực tế đi công tác là số km thực tế khi đi công tác hàng tháng của từng chức danh được xác định trên cơ sở lịch trình công tác thực tế của chức danh được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác nhận.

+ Đơn giá khoán là 13.000 đồng/km.

5. Thi gian thực hiện thí điểm: Ktừ ngày 01/3/2017.

6. Sắp xếp, xử lý số xe ô tô tại các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô: Giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị xem xét, báo cáo UBND Thành phố thu hồi toàn bộ số xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, đơn vị nhận khoán để sắp xếp, xử lý đúng tiêu chuẩn, định mức quy định, báo cáo UBND Thành phố quyết định trong Quý I năm 2017.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công khai, minh bạch, hiệu quả, đồng thời đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Ban hành các văn bản triển khai thực hiện: Quyết định thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô, trong đó quy định rõ mức khoán cho từng chức danh, phương thức khoán, hình thức thanh toán; Bổ sung nội dung khoán kinh phí sử dụng xe ô tô vào Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện thông báo công khai trong cơ quan, đơn vị.

- Chi trả số tiền khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho từng chức danh thực hiện khoán từ dự toán ngân sách cơ quan, đơn vị được giao hàng năm theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Sở Tài chính.

- Phối hợp Sở Tài chính rà soát số xe ô tô hiện có tại cơ quan, đơn vị để sắp xếp, xử lý theo quy định.

- Chủ động bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách cho các lái xe ô tô theo quy định; phối hợp Sở Nội vụ để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Phối hợp Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thực hiện thanh toán kinh phí khoán sử dụng xe ô tô cho các chức danh theo quy định.

- Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô tại cơ quan, đơn vị trong thời gian thực hiện thí điểm, gửi Sở Tài chính trước 01/9/2017 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

2. Sở Tài chính:

- Chủ động phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung đảm bảo đúng quy định; tổ chức thực hiện phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô được UBND Thành phố phê duyệt theo quy định, đảm bảo tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả; hoàn thành trong Quý I năm 2017.

- Báo cáo UBND Thành phố điều chỉnh đơn giá khoán khi đơn giá bình quân của phương tiện vận tải công cộng trên thị trường tăng, giảm trên 20% so với đơn giá khoán đã quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định này.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô của các cơ quan, đơn vị, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/9/2017.

- Sau thời gian thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô, trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, Sở Tài chính đề xuất, trình UBND Thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét, quyết định phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật để áp dụng triển khai tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố, thời gian dự kiến bắt đầu từ 01/10/2017.

3. Sở Nội vụ: Phối hợp các cơ quan, đơn vị thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung trong việc bố trí, sắp xếp công việc, giải quyết chế độ, chính sách cho các lái xe và các khó khăn, vướng mắc có liên quan khi các xe ô tô được sắp xếp, xử lý theo quy định; báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo đối với những nội dung vượt quá thẩm quyền.

4. Kho bạc Nhà nước Hà Nội: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm soát và thanh toán các khoản khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung cho các chức danh theo quy định.

5. Công an thành phố Hà Nội: Phối hợp và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện trình tự, thủ tục quy định khi sang tên, thu hồi biển số xe, giấy tờ xe khi thực hiện sắp xếp, xử lý xe ô tô theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội; Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các quận, huyện: Hà Đông, Long Biên, Gia Lâm, Thanh Trì; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (Để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP (Để báo cáo);
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: Các PCVP, Các P.CV;
- Lưu: VT, KT (Hạnh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1215/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1215/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2017
Ngày hiệu lực20/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1215/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1215/QĐ-UBND thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ tại cơ quan đơn vị Hà Nội 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1215/QĐ-UBND thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ tại cơ quan đơn vị Hà Nội 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1215/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành20/02/2017
        Ngày hiệu lực20/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1215/QĐ-UBND thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ tại cơ quan đơn vị Hà Nội 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1215/QĐ-UBND thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ tại cơ quan đơn vị Hà Nội 2017

            • 20/02/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/02/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực