Quyết định 1217/QĐ-UBND

Quyết định 1217/QĐ-UBND năm 2019 đính chính thể thức và kỹ thuật trình bày của Quyết định 17/2018/QĐ-UBND quy định tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 1217/QĐ-UBND 2019 đính chính thể thức Quyết định tiêu chí bến xe khách Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1217/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2018/QĐ-UBND NGÀY 05/12/2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ BẾN XE KHÁCH THẤP HƠN BẾN XE KHÁCH LOẠI 6 ĐỐI VỚI CÁC BẾN XE KHÁCH THUỘC VÙNG SÂU, VÙNG XA, CÁC KHU VỰC CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ, XÃ HỘI KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 799/TTr- SGTVT ngày 03 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính thể thức và kỹ thuật trình bày của Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; với các nội dung sau:

1. Tại căn cứ ban hành, dòng cuối cùng có dấu phẩy (,) nay chính chính lại thành dấu chấm (.).

2. Tại phần hiệu lực thi hành đã ghi là “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký” nay đính chính lại thành “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2018”.

3. Bỏ dấu gạch đầu dòng tại Điểm c, Khoản 2, Điều 5; Điểm a, Khoản 2, Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, Tư pháp;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TH, KTN.
(E:\Dropbox\HUNG\Giao thong\quyet dinh\QD 2019\4 15. Dinh chinh the thuc va ky thuat trinh bay QD 17 2018 UBND tinh.doc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1217/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1217/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2019
Ngày hiệu lực23/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1217/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1217/QĐ-UBND 2019 đính chính thể thức Quyết định tiêu chí bến xe khách Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1217/QĐ-UBND 2019 đính chính thể thức Quyết định tiêu chí bến xe khách Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1217/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýĐinh Văn Thu
       Ngày ban hành23/04/2019
       Ngày hiệu lực23/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1217/QĐ-UBND 2019 đính chính thể thức Quyết định tiêu chí bến xe khách Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1217/QĐ-UBND 2019 đính chính thể thức Quyết định tiêu chí bến xe khách Quảng Nam

           • 23/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực