Quyết định 1217/QĐ-UBND

Quyết định 1217/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh kỳ 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 1217/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Quận 10 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 10

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1217/QĐ-UBND

Quận 10, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 KỲ 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Kế hoạch số 2641/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 10 kỳ 2014-2018;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 10 kỳ 2014 - 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng ban thuộc Ủy ban nhân dân quận; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Xuân Điền

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ KỲ 2014 - 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1.

Nghị quyết

Ngày 30/6/1977

Nghị quyết về vấn đề phân bố lại lực lượng lao động và dân cư hợp lý HĐND Quận 10 Khóa I - Kỳ họp thứ nhất.

Theo Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND Quận 10 về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân và UBND Quận 10 ban hành đến 31/12/2015.

 

2.

Nghị quyết

Ngày 30/6/1977

Nghị quyết về vấn đề tăng cường và kiện toàn chính quyền nhân dân, đảm bảo thực hiện và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động.

 

3.

Nghị quyết

Ngày 30/6/1977

Về vấn đề xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa HĐND Quận 10 Khóa I - Kỳ họp thứ nhất.

 

4.

Nghị quyết

Ngày 30/6/1977

Về vấn đề cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa.

 

5.

Nghị quyết

Ngày 08/7/1978

Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa I - Kỳ họp thứ IV.

 

6.

Nghị quyết

038/UB-CV, ngày 12/01/1979

Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa I - Kỳ họp thứ VI.

 

7.

Nghị quyết

237/QN-HĐND, ngày 21/01/1981

Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa II - Kỳ họp thứ VII.

 

8.

Nghị quyết

Ngày 31/12/1981

Về bầu cử Ủy ban nhân dân Quận 10 Khóa III.

 

9.

Nghị quyết

100/NQ, ngày 14/7/1982

Về sơ kết 6 tháng đầu năm 1982 và phương hướng công tác 6 tháng tới.

 

10.

Nghị quyết

Ngày 08/10/1983

Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa III kỳ họp lần thứ VI.

 

11.

Nghị quyết

Ngày 15/01/1986

Kỳ họp Khóa IV kỳ họp lần thứ VII.

 

12.

Nghị quyết

18/NQ9, ngày 23/01/1991

Về tình hình công tác 9 tháng đầu năm 1991 và phương hướng quý 4/1991.

 

13.

Nghị quyết

20/NQ, ngày 23/01/1991

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 1991.

 

14.

Nghị quyết

Ngày 21/01/1992

Về tình hình công tác năm 1991 và phương hướng nhiệm vụ 1992.

 

15.

Nghị quyết

45/NQ-KH18, ngày 20/01/1994

Về việc thông qua đánh giá tình hình năm 1993 và phương hướng năm 1994 của Quận 10.

 

16.

Nghị quyết

47/NQKH19, ngày 10/05/1994

Về việc thông qua quyết toán ngân sách năm 1993, dự toán ngân sách năm 1994 và một số công tác trọng tâm vấn đề tài chính thu chi công tác quý 1/1994 và phương hướng quý 2/1994.

 

17.

Nghị quyết

11/NQ-HĐ K7, ngày 10/5/1994

Về việc thông qua quyết toán ngân sách năm 1994, và kế hoạch thu chi ngân sách năm 1995 của Quận 10.

 

18.

Nghị quyết

13/NQ-HĐ Lần V, ngày 06/02/1996

Kỳ họp lần V Khóa VII về tổng kết nhiệm vụ năm 1995 và phương hướng nhiệm vụ năm 1996 của UBND Quận 10.

 

19.

Nghị quyết

29/NQ-HĐ, ngày 08/10/1997

Kỳ họp lần XIII Khóa VII về sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 3 chuyên đề của Hội đồng nhân dân Quận 10.

 

20.

Nghị quyết

33/NQ-HĐ K7, ngày 15/07/1998

Kỳ họp lần XVI Khóa VII.

 

21.

Nghị quyết

01/NQ-HĐ, ngày 08/12/1999

V/v xác nhận tư cách đại biểu HĐND Quận 10 Khóa VIII.

 

22.

Nghị quyết

02/NQ-HĐ, ngày 08/12/1999

V/v thành lập các Ban HĐND Quận 10 Khóa VIII.

 

23.

Nghị quyết

03/NQ-HĐ, ngày 08/12/1999

V/v thành lập các Ban HĐND Quận 10 Khóa VIII.

 

24.

Nghị quyết

04/NQ-HĐ, ngày 08/12/1999

V/v xác nhận kết quả bầu cử thành viên UBND Q10 Khóa VIII.

 

25.

Nghị quyết

05/NQ-HĐ, ngày 08/12/1999

V/v bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Quận 10 nhiệm kỳ 1999-2004.

 

26.

Nghị quyết

10/NQ-HĐK8, ngày 21/01/2000

Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 2.

 

27.

Nghị quyết

33/NQ-HĐK8, ngày 19/04/2000

HĐND Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp bất thường lần 3 v/v phân bổ các chỉ tiêu KTXH năm 2000; Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình hành động vì trẻ em và xây dựng chương trình hành động vì trẻ em năm 2000 “Năm trẻ em” và giai đoạn 2000 - 2010.

 

28.

Nghị quyết

59/NQ-HĐK8, ngày 18/7/2000

HĐND Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp thường kỳ lần 4 về tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2000.

 

29.

Nghị quyết

96/NQ-HĐK8, ngày 05/01/2001

Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 5.

 

30.

Nghị quyết

28/NQ-HĐK8, ngày 13/04/2001

HĐND Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp thường kỳ lần 6 v/v thông qua dự toán thu chi ngân sách và bổ sung danh mục công trình đầu tư, sửa chữa, duy tu năm 2001. Chuyên đề: Lập lại trật tự xây dựng, sửa chữa nhà và nâng cao chất lượng xây dựng các công trình XDCB.

 

31.

Nghị quyết

51/NQ-HĐK8, ngày 16/7/2001

Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 7.

 

32.

Nghị quyết

75/NQ-HĐK8, ngày 26/10/2001

HĐND Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp thường kỳ lần 8 v/v tăng cường lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm.

 

33.

Nghị quyết

07/NQ-HĐK8, ngày 18/01/2002

Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 9.

 

34.

Nghị quyết

34/NQ-HĐ, ngày 24/4/2002

Hội đồng nhân dân Q10 Khóa VIII - Kỳ họp bất thường lần 10.

 

35.

Nghị quyết

60/NQ-HĐK8, ngày 17/7/2002

Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 11.

 

36.

Nghị quyết

08/NQ-HĐK8, ngày 10/01/2003

Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 12.

 

37.

Nghị quyết

06/NQ-HĐ, ngày 10/01/2003

V/v xác nhận kết quả bầu cử.

 

38.

Nghị quyết

10/NQ-HĐ, ngày 10/01/2003

V/v phê chuẩn đơn từ nhiệm.

 

39.

Nghị quyết

32/NQ-HĐK8, ngày 11/4/2003

Hội đồng nhân dân Q10 Khóa VIII - Kỳ họp bất thường lần 13.

 

40.

Nghị quyết

110/NQ-HĐK8, ngày 12/12/2003

Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 15.

 

41.

Nghị quyết

04/NQ-HĐK8, ngày 09/01/2004

Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa VIII - Kỳ họp lần 16

 

42.

Nghị quyết

0 số/NQ- HĐK9, ngày 14/12/2004

Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa IX - Kỳ họp lần 3.

 

43.

Nghị quyết

15/NQ-HĐK9, ngày 21/01/2005

Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa IX - Kỳ họp lần 4.

 

44.

Nghị quyết

16/NQ-HĐK9, ngày 21/01/2005

Hội đồng nhân dân Quận 10 Khóa IX - Kỳ họp lần 4.

 

45.

Nghị quyết

17/2005/NQ-HĐND, ngày 15/7/2005

Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2005.

 

46.

Nghị quyết

18/2005/NQ-HĐND, ngày 15/12/2005

Về quyết toán ngân sách năm 2004, tình hình thực hiện ngân sách năm 2005 và dự toán thu chi ngân sách Quận 10 năm 2006.

 

47.

Nghị quyết

19/2006/NQ-HĐND, ngày 13/01/2006

Về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2006.

 

48.

Nghị quyết

20/2006/NQ-HĐND, ngày 13/01/2006

Về chương trình hoạt động giám sát năm 2006.

 

49.

Nghị quyết

21/2006/NQ-HĐND, ngày 13/01/2006

Ban hành quy chế hoạt động của HĐND Quận 10 Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009.

 

50.

Nghị quyết

23/2006/NQ-HĐND, ngày 21/7/2006

Về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2006.

 

51.

Nghị quyết

27/2006/NQ-HĐND, ngày 06/10/2006

Về quy hoạch phát triển mạng lưới Thương mại - Dịch vụ - Chợ trên địa bàn Quận 10 giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015.

 

52.

Nghị quyết

27/2006/NQ-HĐND, ngày 20/12/2006

Về quyết toán ngân sách năm 2005, tình hình thực hiện ngân sách năm 2006 và dự toán thu chi ngân sách Quận 10 năm 2007.

 

53.

Nghị quyết

28/2006/NQ-HĐND, ngày 20/12/2006

Về điều chỉnh địa giới hành chính giữa Phường 14 và Phường 15 Quận 10.

 

54.

Nghị quyết

29/2006/NQ-HĐND, ngày 06/10/2006

Về công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp Phường thuộc Quận 10.

 

55.

Nghị quyết

33/2007/NQ-HĐND, ngày 19/01/2007

V/v thành lập dũy thưởng thành tích điển hình, nổi bật trong phong trào thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tại Quận 10.

 

56.

Nghị quyết

38/2007/NQ-HĐND, ngày 30/3/2007

Về tổng kết chuyên đề quy chế dân chủ cơ sở.

 

57.

Nghị quyết

01/2007/NQ-HĐND, ngày 17/7/2007

Về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2007.

 

58.

Nghị quyết

02/2007/NQ-HĐND, ngày 17/7/2007

Về quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Quận 10 giai đoạn 2006 - 2010.

 

59.

Nghị quyết

03/2007/NQ-HĐND, ngày 20/12/2007

Về tình hình thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán thu chi ngân sách Quận 10 năm 2008.

 

60.

Nghị quyết

04/2007/NQ-HĐND, ngày 20/12/2007

Về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư, sửa chữa, duy tu năm 2007.

 

61.

Nghị quyết

01/2008/NQ-HĐND, ngày 16/01/2008

Về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2008.

 

62.

Nghị quyết

02/2008/NQ-HĐND, ngày 16/01/2008

Về chương trình hoạt động giám sát năm 2008.

 

63.

Nghị quyết

03/2008/NQ-HĐND, ngày 16/01/2008

Về giao kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008.

 

64.

Nghị quyết

04/2008/NQ-HĐND, ngày 16/01/2008

Về định mức chi cho hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Quận 10, Khóa IX.

 

65.

Nghị quyết

05/2008/NQ-HĐND, ngày 22/7/2008

Về thực hiện chuyên đề “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn Quận 10.

 

66.

Nghị quyết

07/2008/NQ-HĐND, ngày 22/7/2008

Về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2008.

 

67.

Nghị quyết

08/2008/NQ-HĐND, ngày 22/7/2008

Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư sửa chữa, duy tu năm 2008.

 

68.

Nghị quyết

01/2009/NQ-HĐND, ngày 14/4/2009

Về tổng kết nhiệm kỳ 2004-2009, khóa IX của Hội đồng nhân dân quận 10.

 

69.

Quyết định

003/2010/QĐ-UBND, ngày 04/10/2010

Quyết định ban hành quy chế sửa đổi, bổ sung về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10.

Thay thế bằng Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND Quận 10.

03/01/2014

70.

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND, ngày 01/8/2011

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Quận 10 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

Thay thế bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND Quận 10 (đã bị thay thế bởi Quyết định số 7536/QĐ-UBND ngày 25/7/2017).

29/10/2014

71.

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND, ngày 22/10/2014

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Quận 10.

Thay thế bằng Quyết định số 7536/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND Quận 10.

25/7/2017

72.

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND, ngày 25/6/2012

Ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 10.

UBND Quận 10 đã ban hành Quyết định số 8009/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, thẩm định, ban hành và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 10.

14/8/2017

73.

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND, ngày 28/12/2012

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10.

Thay thế bằng Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND Quận 10.

12/9/2017

74.

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND, ngày 28/12/2012

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 10.

Thay thế bằng Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND Quận 10.

12/9/2017

75.

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND, ngày 31/3/2011

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 10.

Thay thế bằng Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND Quận 10.

17/10/2017

76.

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND, ngày 04/5/2012

Ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải xây dựng trên địa bàn Quận 10.

Bãi bỏ toàn bộ theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND Quận 10.

08/11/2017

77.

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND, ngày 31/3/2011

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 10.

Thay thế bằng Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND Quận 10.

30/11/2017

78.

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND, ngày 11/11/2011

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X về chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng Chính quyền đô thị giai đoạn 2011-2015.

Theo Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND Quận 10 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2017 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND Quận 10.

 

79.

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND, ngày 27/12/2013

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10.

Thay thế bằng Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND Quận 10.

03/4/2018

80.

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND, ngày 31/3/2011

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 10.

Thay thế bằng Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND Quận 10.

18/4/2018

81.

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND, ngày 16/7/2013

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10.

Thay thế bằng Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND Quận 10.

23/7/2018

82.

Quyết định

001/2011/QĐ-UBND, ngày 11/01/2011

Về ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức thuộc Quận 10.

Thay thế bằng Quyết định số 6477/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND Quận 10.

30/7/2015

83.

Chỉ thị

21/2011/CT-UBND, ngày 09/8/2011

Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2012 - 2015 của Quận 10.

Theo Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND Quận 10 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lc toàn bộ năm 2017 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND Quận 10.

 

84.

Chỉ thị

01/2015/CT- UBND, ngày 22/01/2015

Về công tác Đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015.

 

85.

Chỉ thị

02/2015/CT-UBND, ngày 27/4/2015

Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2015.

 

86.

Chỉ thị

07/2013/CT-UBND-M, ngày 26/3/2013

Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2013.

Theo Quyết định số 10204/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND Quận 10 về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của UBND Quận 10 ban hành đến 30/9/2014.

 

87.

Chỉ thị

02/2014/CT-UBND, ngày 22/01/2014

Về công tác Đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2014.

Theo Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND Quận 10 về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân và UBND Quận 10 ban hành đến 31/12/2015.

 

88.

Chỉ thị

03/2014/CT-UBND-M, ngày 24/01/2014

Về tổ chức công tác quốc phòng địa phương năm 2014.

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

 

Không có

 

 

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN KỲ 2014 - 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

 

Không có

 

 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

 

Không có

 

 

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1.

Nghị quyết

28/2006/NQ-HĐND ngày 06/10/2006

Về điều chỉnh quy hoạch chung Quận 10 đến năm 2020.

06/10/2006

 

2.

Nghị quyết

06/2008/NQ-HĐND, ngày 22/7/2008

Về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 10 đến năm 2020.

22/7/2008

 

3.

Nghị quyết

09/2008/NQ-HĐND, ngày 22/7/2008

Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006- 2010) của quận 10.

22/7/2008

 

4.

Quyết định

004/2010/QĐ-UBND, ngày 22/10/2010

Về việc về điều chuyển và bàn giao một số nhiệm vụ, quyền hạn từ Phòng Tài chính - Kế hoạch sang Phòng Tài nguyên và môi trường Quận 10.

29/10/2010

 

5.

Quyết định

007/2010/QĐ-UBND, ngày 10/12/2010

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị Quận 10.

17/12/2010

 

6.

Quyết định

003/2011/QĐ-UBND, ngày 14/02/2011

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 10.

21/02/2011

 

7.

Quyết định

004/2011/QĐ-UBND, ngày 08/3/2011

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 10.

15/3/2011

 

8.

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND, ngày 31/3/2011

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa - Thông tin Quận 10.

07/4/2011

 

9.

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND, ngày 31/3/2011

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 10.

07/4/2011

 

10.

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND, ngày 10/01/2014

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị trực thuộc Phòng Quản lý đô thị Quận 10.

17/01/2014

 

11.

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND, ngày 05/9/2011

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 10.

12/9/2017

 

12.

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND, ngày 05/9/2017

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 10.

12/9/2017

 

13.

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND, ngày 17/10/2017

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 10.

17/10/2017

 

14.

Công văn

10822/UBND-VP, ngày 01/11/2017

Về việc đính chính Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10.

01/11/2017

 

15.

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND, ngày 24/11/2017

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 10.

30/11/2017

 

16.

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND, ngày 19/3/2018

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10.

27/3/2018

 

17.

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND, ngày 26/3/2018

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10.

03/4/2018

 

18.

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND, ngày 09/4/2018

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội Quận 10.

18/4/2018

 

19.

Chỉ thị

006/2010/CT-UBND, ngày 29/11/2010

V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn Quận 10.

05/12/2010

 

20.

Chỉ thị

22/2011/CT-UBND, ngày 05/9/2011

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quản lý và sử dụng con dấu trên địa bàn Quận 10.

11/9/2011

 

Tổng số: 20 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

 

Không có

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1217/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1217/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2019
Ngày hiệu lực30/01/2019
Ngày công báo15/03/2019
Số công báoTừ số 14 đến số 15
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1217/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1217/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Quận 10 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1217/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Quận 10 Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1217/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýTrần Xuân Điền
       Ngày ban hành30/01/2019
       Ngày hiệu lực30/01/2019
       Ngày công báo15/03/2019
       Số công báoTừ số 14 đến số 15
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1217/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Quận 10 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1217/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Quận 10 Hồ Chí Minh

           • 30/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2019

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực