Quyết định 1219/QĐHC-CTUBND

Quyết định 1219/QĐHC-CTUBND năm 2011 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2012-2014

Nội dung toàn văn Quyết định 1219/QĐHC-CTUBND năm 2011 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1219/QĐHC-CTUBND

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG, GIAI ĐOẠN 2012-2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014;

Theo Công văn số 5141/BTP-PLDSKT ngày 31/8/2011 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2012-2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, các Sở, ngành tỉnh, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: TH, NC, HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG, GIAI ĐOẠN 2012-2014
(Kèm theo Quyết định số 1219/QĐHC-CTUBND ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Quyết định 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, giai đoạn 2012-2014 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Những vấn đề chung:

1. Mục tiêu:

- Đối với Nhà nước:

+ Triển khai có hiệu quả Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Quyết định 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 trên địa bàn tỉnh.

+ Quy định cụ thể trách nhiệm của các Sở, ngành trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh, cố tình gây khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường công tác quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp.

+ Góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh thông qua các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đồng thời thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của địa phương.

+ Giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực pháp luật trong phạm vi toàn tỉnh.

- Đối với doanh nghiệp:

+ Từng bước tiếp cận thông tin pháp lý liên quan đến hoạt động của mình, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp.

+ Chủ động phòng ngừa rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

2. Yêu cầu:

- Chương trình phải được xây dựng và thực hiện cụ thể, thiết thực, dựa trên nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ pháp lý thông qua các chương trình điều tra, khảo sát, các kênh nắm bắt, thu thập thông tin để xác định cho phù hợp với từng thời kỳ và khả năng ngân sách, năng lực thực hiện của tỉnh.

- Chương trình phải xác định có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện trong từng giai đoạn, tránh tình trạng tràn lan, lãng phí, kém hiệu quả.

- Việc phân công trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân phải rõ ràng, minh bạch.

- Đảm bảo sự thống nhất, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2012-2014.

- Phát huy sự chủ động của cơ quan nhà nước và các tổ chức doanh nghiệp để cùng nhau hỗ trợ, thực hiện.

3. Nguyên tắc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

- Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phải dựa trên quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước và doanh nghiệp.

- Phải có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

- Mỗi cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phải chủ động thực hiện hoặc chủ động phối hợp thực hiện. Trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo kịp thời với cơ quan cấp trên trong thời gian quy định.

4. Đối tượng được hỗ trợ:

Tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

II. Nội dung, giải pháp và tiến độ thực hiện:

1. Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp:

- Xây dựng chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên các website của các Sở, ngành tỉnh:

Cơ quan thực hiện: Tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Trách nhiệm kiểm tra: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh.

Giải pháp thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh xây dựng website của đơn vị, bảo đảm các nội dung theo quy định của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP và bổ sung các nội dung về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Trường hợp các cơ quan đã xây dựng được website thì tiếp tục nâng cao và bổ sung nội dung chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: từ nay đến hết năm 2012.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp:

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 02/11/2010 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 tỉnh Sóc Trăng; giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.

Giải pháp thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ngành theo từng lĩnh vực chuyên môn xây dựng, rà soát, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên các lĩnh vực và chuyển giao cho Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xây dựng, thiết kế hệ cơ sở dữ liệu pháp luật (trên cơ sở dữ liệu do Sở Tư pháp hệ thống) và chuyển giao cho các Sở, ngành tỉnh để tích hợp vào cổng thông tin điện tử của cơ quan theo lộ trình thực hiện nêu tại mục VII- 2, 3 của Kế hoạch nêu trên nhưng phải đảm bảo đến hết năm 2013 hoàn thiện và đưa vào hoạt động chính thức, với 100% văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành được cung cấp. Trong đó, từ nay đến tháng 6/2013 chuyển giao cho các Sở, ngành và đưa vào chạy thử nghiệm.

2. Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật:

- Cơ quan thực hiện: Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức đại diện của doanh nghiệp thực hiện.

- Giải pháp thực hiện:

Điều tra, khảo sát nhu cầu, lĩnh vực pháp lý mà doanh nghiệp có nhu cầu cần hỗ trợ để xác định hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến các văn bản.

Thông qua phương tiện thông tin đại chúng: định kỳ hàng tháng.

Thông qua các tổ chức đại diện của Doanh nghiệp cấp phát tài liệu liên quan đến hoạt động doanh nghiệp theo lĩnh vực đến các doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ năm 2012.

3. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật doanh nghiệp:

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật doanh nghiệp cho cán bộ pháp chế của doanh nghiệp và Sở, ngành tỉnh, Cộng tác viên tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp và các doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện: Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, các tổ chức đại diện doanh nghiệp thực hiện.

Giải pháp thực hiện: Tổ chức 03 - 04 đợt/năm.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ năm 2012.

4. Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật:

- Tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp theo định kỳ hàng quý:

Trách nhiệm thực hiện: Giao Ban Chỉ đạo Chương trình tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện.

Giải pháp thực hiện: Định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm; Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phối hợp với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp dưới hình thức giao ban để các Lãnh đạo các Sở, ngành và UBND tỉnh gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Qua đó, kết hợp triển khai giao ban pháp chế của tỉnh.

Thời gian thực hiện: Hàng quý, 6 tháng, năm. Bắt đầu thí điểm cuối năm 2011 thông qua tổ chức họp giao ban pháp chế.

- Tổ chức tiếp nhận và giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp:

Trách nhiệm thực hiện: Tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ nay đến hết năm 2014.

Giải pháp thực hiện:

Thông qua mạng điện tử: Tất cả các website của các Sở, ngành trong chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đều phải có mục tiếp nhận và giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp.

Giải đáp trực tiếp: Thủ trưởng tất cả các Sở, ngành chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện, đồng thời phải kiện toàn đội ngũ pháp chế để tham mưu thực hiện.

Giải đáp thông qua điện thoại hoặc trực tiếp đối thoại nếu doanh nghiệp trực tiếp đến cơ quan.

Thuê chuyên gia tư vấn: Thủ trưởng các Sở, ngành có thể hợp đồng thường xuyên hoặc theo vụ việc với các chuyên gia theo lĩnh vực để giải đáp, hướng dẫn cho doanh nghiệp.

Thông qua hoạt động nghiệp vụ thường xuyên: Thủ trưởng các cơ quan thực hiện thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Riêng khiếu nại của các doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Các Sở, ngành khi tiếp nhận kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình có trách nhiệm chuyển đến cho cơ quan có liên quan thực hiện. Cơ quan tiếp nhận phải có trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kiến nghị, đồng thời gửi 01 bản cho cơ quan đã gửi kiến nghị. Nếu quá 07 ngày kể từ ngày chuyển kiến nghị mà không nhận được văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì cơ quan nhận được kiến nghị của doanh nghiệp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để có hướng chỉ đạo, giải quyết cho doanh nghiệp.

Riêng việc tiếp nhận kiến nghị liên quan đến các quy định pháp luật để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật được giao cho Sở Tư pháp thực hiện.

- Xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp:

Cơ quan thực hiện: Giao Ban Chỉ đạo Chương trình thực hiện.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ năm 2012.

Giải pháp thực hiện: Ban Chỉ đạo Chương trình phân công thành viên thực hiện và tham mưu UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo 585 của Trung ương hỗ trợ việc xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp.

Kết hợp với việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp theo định kỳ hàng quý để giải đáp, tư vấn cho doanh nghiệp.

- Xây dựng chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên Đài phát thanh - truyền hình:

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình thực hiện.

Thời gian: Bắt đầu từ năm 2012.

Giải pháp: Căn cứ vào kết quả khảo sát và nhu cầu của doanh nghiệp, hàng tháng Sở Tư pháp phối hợp Đài phát thanh - truyền hình tỉnh thực hiện (có thể mời các diễn giả, chuyên gia cùng tham gia).

III. Kinh phí thực hiện:

Căn cứ vào Chương trình được duyệt, Ban Chỉ đạo Chương trình có trách nhiệm xây dựng kinh phí thông qua Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

Phân công, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện của từng thành viên; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh để giải quyết kịp thời.

Hàng năm tiến hành điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp để xác định nhu cầu hỗ trợ cụ thể; xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hàng năm, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

2. Trách nhiệm các Sở, ngành:

Các Sở, ngành được giao nhiệm vụ tại Mục II nêu trên có trách nhiệm ban hành kế hoạch để chủ động thực hiện nội dung Chương trình.

Ngoài ra, đối với các Sở, ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo Chương trình chịu sự phân công và thực hiện tốt nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo giao theo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo. Các Sở, ngành không phải là thành viên của Ban Chỉ đạo Chương trình thì chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra của Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện nội dung có liên quan của Chương trình.

3. Trách nhiệm UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

Có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình để thực hiện tốt Chương trình này.

4. Đề nghị các tổ chức đại diện doanh nghiệp, các doanh nghiệp:

Phối hợp với Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình thực hiện tốt Chương trình.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1219/QĐHC-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1219/QĐHC-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2011
Ngày hiệu lực29/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1219/QĐHC-CTUBND

Lược đồ Quyết định 1219/QĐHC-CTUBND năm 2011 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1219/QĐHC-CTUBND năm 2011 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1219/QĐHC-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýTrần Thành Nghiệp
        Ngày ban hành29/11/2011
        Ngày hiệu lực29/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1219/QĐHC-CTUBND năm 2011 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Sóc Trăng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1219/QĐHC-CTUBND năm 2011 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Sóc Trăng

         • 29/11/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/11/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực