Quyết định 1221/QĐ-UBND

Quyết định 1221/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 683/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính về lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 1221/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1221/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 10 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 683/QĐ-UBND NGÀY 05/4/2019 VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 02 TTHC VỀ LĨNH VỰC LUẬT SƯ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã về việc công bố, cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 1242 TTr-VPUBND ngày 07/6/ 2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 sửa đổi, bổ sung 02 TTHC về lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp được ban hành tại Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Lý do: Trùng nội dung với Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành chuyên môn UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC (VPCP);
- CT, PCT;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP, Phòng KSTTHC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1221/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1221/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2019
Ngày hiệu lực10/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1221/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1221/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1221/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1221/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành10/06/2019
       Ngày hiệu lực10/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 1221/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1221/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước

        • 10/06/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 10/06/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực