Quyết định 1222/QĐ-BTNMT

Quyết định 1222/QĐ-BTNMT năm 2006 về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đối với các lĩnh vực do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1222/QĐ-BTNMT tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức doanh nghiệp lĩnh vực bộ Tài Nguyên môi trường quản lý


BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1222/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ CÁC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC LĨNH VỰC DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính;
Căn cứ Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2006, việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, góp ý của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đối với các lĩnh vực do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý được thực hiện thông qua Tổ công tác thường trực tiếp nhận của Bộ (gọi tắt là Tổ công tác). Việc tiếp nhận, xử lý các  ý kiến của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp được thực hiện như sau:

1. Thông qua các hình thức điện thoại, thư, thư điện tử, fax, Tổ công tác tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, góp ý về chính sách, pháp luật đối với các lĩnh vực do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý; về thủ tục hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính, về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Đối với các ý kiến yêu cầu giải đáp về chính sách, pháp luật, Tổ công tác trả lời ngay cho người hỏi thông qua hình thức mà người hỏi đã sử dụng (điện thoại, thư, thư điện tử, fax).

Đối với các phản ánh, kiến nghị, góp ý về chính sách, pháp luật, về thủ tục hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính, về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ, Tổ công tác tập hợp báo cáo Bộ trưởng cùng với đề xuất biện pháp xử lý. Sau khi có ý kiến chỉ đạo xử lý của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực có liên quan, Tổ công tác thông báo cho người phản ánh, kiến nghị, góp ý biết thông qua hình thức mà người phản ánh, kiến nghị, góp ý đã sử dụng (điện thoại, thư, thư điện tử, fax).

3. Tổ công tác ghi chép đầy đủ tình hình tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị, góp ý vào sổ theo dõi; hằng ngày gửi báo cáo Bộ trưởng, các Thứ trưởng về tình hình tiếp nhận, xử lý qua hộp thư điện tử cá nhân.

Điều 2. Tổ công tác gồm một chuyên viên của Vụ Đất đai, một chuyên viên của Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai, một chuyên viên của Vụ Pháp chế, làm việc theo chế độ chuyên trách, do một Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế phụ trách và đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình Bộ trưởng ban hành quy chế làm việc của Tổ công tác.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Vụ trưởng các Vụ: Đất đai, Đăng ký và Thống kê đất đai, Pháp chế có trách nhiệm cử cán bộ đủ năng lực và có tinh thần trách nhiệm cao tham gia Tổ công tác.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp thông tin cho việc trả lời các phản ánh, kiến nghị, góp ý; xử lý các phản ánh, kiến nghị, góp ý theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng.

3. Chánh Văn  phòng Bộ có trách nhiệm bố trí phòng làm việc, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường và các thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ, Văn phòng Đảng ủy cơ quan Bộ;
- Công đoàn Bộ, Đoàn TN cơ quan Bộ;
- Lưu VT, PC, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Mai Ái Trực

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1222/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1222/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2006
Ngày hiệu lực20/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1222/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 1222/QĐ-BTNMT tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức doanh nghiệp lĩnh vực bộ Tài Nguyên môi trường quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1222/QĐ-BTNMT tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức doanh nghiệp lĩnh vực bộ Tài Nguyên môi trường quản lý
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1222/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýMai Ái Trực
        Ngày ban hành20/09/2006
        Ngày hiệu lực20/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1222/QĐ-BTNMT tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức doanh nghiệp lĩnh vực bộ Tài Nguyên môi trường quản lý

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1222/QĐ-BTNMT tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức doanh nghiệp lĩnh vực bộ Tài Nguyên môi trường quản lý

            • 20/09/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/09/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực