Quyết định 1222/QĐ-UBND

Quyết định 1222/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010-2020"

Nội dung toàn văn Quyết định 1222/QĐ-UBND năm 2013 Ban Chỉ đạo Đề án Dạy học ngoại ngữ giáo dục quốc dân Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1222/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2010-2020"

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Tiếp theo Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, về việc ban hành Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010-2020";

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 663/TTr-SGDĐT-TCCB ngày 14 tháng 4 năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010-2020", gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Đoàn Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Xuân Ngọc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Phạm Văn Sơn, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Gia Khang, Phó giám đốc Sở Tài chính, Phó Trưởng ban;

5. Ông Đặng Trí Dũng, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

6. Ông Ngô Hữu Hay, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thành viên;

7. Ông Huỳnh Văn Bảy, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

8. Bà Đàm Thị Kinh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

9. Ông Tạ Quang Vũ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Thành viên;

10. Mời Ông Nguyễn Tất Thắng, Trưởng khoa ngoại ngữ Trường Đại học Đà Lạt, Thành viên;

11. Ông Trương Đình Chiến, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

12. Ông Nguyễn Kim Long, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

13. Ông Đặng Trọng Giang, Phó chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

14. Ông Lê Văn Lai, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

15. Ông Huỳnh Quang Long, Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

16. Ông Huỳnh Linh Bảo, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

17. Ông Phạm Hữu Luận, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

18. Ông Phạm Ngọc, Trưởng phòng giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

19. Ông Phạm Quốc Dũng, Chuyên viên phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thư ký.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch theo từng năm, từng giai đoạn để tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010-2020";

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở triển khai thực hiện nội dung của đề án theo chức năng, nhiệm vụ đã được nhà nước quy định;

3. Kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện nội dung đề án theo từng năm, từng giai đoạn và báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh.

Điều 3. Hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo cơ chế kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ của từng thành viên.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực được sử dụng con dấu của Sở Giáo dục và Đào tạo để phục vụ các hoạt động chỉ đạo, điều hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010-2020".

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, VX1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1222/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1222/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2013
Ngày hiệu lực26/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1222/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1222/QĐ-UBND năm 2013 Ban Chỉ đạo Đề án Dạy học ngoại ngữ giáo dục quốc dân Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1222/QĐ-UBND năm 2013 Ban Chỉ đạo Đề án Dạy học ngoại ngữ giáo dục quốc dân Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1222/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Xuân Tiến
        Ngày ban hành26/06/2013
        Ngày hiệu lực26/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1222/QĐ-UBND năm 2013 Ban Chỉ đạo Đề án Dạy học ngoại ngữ giáo dục quốc dân Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1222/QĐ-UBND năm 2013 Ban Chỉ đạo Đề án Dạy học ngoại ngữ giáo dục quốc dân Lâm Đồng

            • 26/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực