Quyết định 1223/QĐ-UBND

Quyết định 1223/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi định mức hỗ trợ phát triển sản xuất cho đối tượng thụ hưởng kinh phí thuộc Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP từ năm 2014 trở đi tại 3 huyện An Lão, Vân Canh và Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 1223/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 30a/2008/NQ-CP Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1223/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG KINH PHÍ THUỘC NGHỊ QUYẾT 30A/2008/NQ-CP NGÀY 27/12/2008 CỦA CHÍNH PHỦ TỪ NĂM 2014 TRỞ ĐI TẠI 3 HUYỆN AN LÃO, VÂN CANH VÀ VĨNH THẠNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 495/TTr-SNN ngày 03/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số định mức hỗ trợ phát triển sản xuất cho các đối tượng thụ hưởng kinh phí thuộc Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ từ năm 2014 trở đi tại 3 huyện An Lão, Vân Canh và Vĩnh Thạnh cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ bảo vệ rừng, phát triển rừng và sản xuất nông lâm kết hợp

a) Hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên (có trữ lượng giàu trung bình nhưng đóng cửa rừng) được hưởng mức khoán bảo vệ rừng là 300.000 đồng/ha/năm;

b) Những diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch rừng phòng hộ đã giao ổn định lâu dài cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nếu tự nguyện tham gia trồng rừng được hỗ trợ tối đa bằng mức quy định tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, để trồng rừng, chăm sóc rừng trồng các năm tiếp theo và được hưởng lợi từ rừng theo quy định hiện hành. Vận dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt suất đầu tư trồng rừng phòng hộ, đặc dụng trên địa bàn tỉnh, với mức hỗ trợ không quá 15 triệu đồng/ha;

c) Hỗ trợ một lần hộ gia đình được giao đất trồng rừng sản xuất đối với cây keo lai, cây keo cấy mô, mật độ: 1.600 - 2.000 cây/ha hỗ trợ toàn bộ cây giống, phân bón và hỗ trợ một phần nhân công trồng rừng theo các định mức kinh tế - kỹ thuật về trồng rừng sản xuất của  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/ha.

2. Hỗ trợ chuyển đổi vật nuôi có giá trị kinh tế theo quy hoạch

a) Mức hỗ trợ

Hỗ trợ một lần tiền mua giống gia súc: Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ một con trâu cái, hoặc một con bò cái, hoặc hai con dê cái, hoặc hai con lợn nái. Số tiền hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/hộ.

b) Tiêu chuẩn giống vật nuôi hỗ trợ

- Trâu cái giống: Giống trâu nội, từ 8 - 12 tháng tuổi, trọng lượng từ 100 - 140 kg; khỏe mạnh, đã được tiêm phòng vaccine Lở mồm long móng, tụ huyết trùng.

- Bò cái giống: Bò lai Zebu (lai Sind hoặc lai Brahman) có tỷ lệ máu bò Zebu ≤ 50%; từ 8 - 12 tháng tuổi; trọng lượng từ 100 - 150 kg; bò khỏe mạnh, đã được tiêm phòng vaccine Lở mồm long móng, tụ huyết trùng.

- Dê cái giống: Giống dê Bách Thảo hoặc dê lai Bách Thảo từ 8 - 12 tháng tuổi, trọng lượng từ 18 - 25 kg, khỏe mạnh, không có dị tật.

- Lợn nái: Giống lợn cỏ miền núi (Lợn đen) trọng lượng từ 10-15 kg/con. Lợn lai F1 (Yorshire x Móng Cái) trọng lượng từ 20-25 kg; lợn khỏe mạnh, đã được tiêm phòng vaccine Lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả.

3. Những quy định khác thực hiện theo Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và các quy định khác có liên quan của Nhà nước.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và sửa đổi, bổ sung một phần Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện: An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1223/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1223/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2014
Ngày hiệu lực01/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1223/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1223/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 30a/2008/NQ-CP Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1223/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 30a/2008/NQ-CP Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1223/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýTrần Thị Thu Hà
       Ngày ban hành25/04/2014
       Ngày hiệu lực01/01/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 1223/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 30a/2008/NQ-CP Bình Định

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1223/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 30a/2008/NQ-CP Bình Định

        • 25/04/2014

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/01/2014

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực