Quyết định 1224/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1224/QĐ-BGDĐT năm 2017 Quy trình quản lý văn bản trong môi trường mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định 1224/QĐ-BGDĐT quy trình quản lý văn bản trong môi trường mạng 2017 đã được thay thế bởi Quyết định 388/QĐ-BGDĐT 2019 xử lý tài liệu Hệ thống Quản lý hành chính điện tử của Bộ Giáo dục và được áp dụng kể từ ngày 10/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1224/QĐ-BGDĐT quy trình quản lý văn bản trong môi trường mạng 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1224/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN TRONG MÔI TRƯỜNG MẠNG CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 25/02/2014 của Bộ Nội vụ về công tác văn thư;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình quản lý văn bản trong môi trường mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng TTĐT của Bộ;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1224/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1224/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2017
Ngày hiệu lực07/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/03/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1224/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 1224/QĐ-BGDĐT quy trình quản lý văn bản trong môi trường mạng 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1224/QĐ-BGDĐT quy trình quản lý văn bản trong môi trường mạng 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1224/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Mạnh Hùng
        Ngày ban hành07/04/2017
        Ngày hiệu lực07/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/03/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1224/QĐ-BGDĐT quy trình quản lý văn bản trong môi trường mạng 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1224/QĐ-BGDĐT quy trình quản lý văn bản trong môi trường mạng 2017