Quyết định 1226/QĐ-UBND

Quyết định 1226/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Mục 3 Khoản 2 Điều 1 Quyết định 443/QĐ-UBND do tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1226/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh lựa chọn nhà thầu Điều 1 443/QĐ-UBND Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1226/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 18 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TẠI MỤC 3 KHOẢN 2 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 443/QĐ-UBND NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2015 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”;

Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Hoàn thiện, hiện đại hóa, hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Hậu Giang”;

Căn cứ Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa, hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Mục 3 Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
 (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: kiểm tra nghiệm thu

157.847.758

Từ ngân sách của tỉnh và ngân sách hỗ trợ từ Trung ương

Chỉ định thầu

 

Quý III Năm 2017

Trọn gói

60 ngày

Tổng cộng: 157.847.758 đồng.

Điều 2. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TH.KM
D\2017\QĐ 132 ĐC KH luachon Nthau DA 513

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1226/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1226/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2017
Ngày hiệu lực18/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1226/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1226/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh lựa chọn nhà thầu Điều 1 443/QĐ-UBND Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1226/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh lựa chọn nhà thầu Điều 1 443/QĐ-UBND Hậu Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1226/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýĐồng Văn Thanh
        Ngày ban hành18/07/2017
        Ngày hiệu lực18/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1226/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh lựa chọn nhà thầu Điều 1 443/QĐ-UBND Hậu Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1226/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh lựa chọn nhà thầu Điều 1 443/QĐ-UBND Hậu Giang

            • 18/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực