Quyết định 1226/QĐ-UBND

Quyết định 1226/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ, đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 1226/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Lao động Ủy ban xã Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1226/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 17 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH ngày 15/3/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ- LĐTBXH ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 54/TTr-SLĐTBXH ngày 06/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Sở TT&TT (p/h cập nhật các phần mềm);
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT,NCKSTTHC.Huy

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Kèm theo Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

TT

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Mức độ DVC

Thực hiện qua BCCI

I. Thủ tục hành chính mới ban hành (01 TTHC)

1. Lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước (01 TTHC)

1

BLĐ-TBVXH-BTN-286419

Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2

Không

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 4/9/2007.

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

II. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (06 TTHC)

1. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (06 TTHC)

1

BLĐ-TBVXH-BTN-286329

Thành lập Hội đồng Trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên Hội đồng Trường Cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh

2

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – TB&XH.

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động – TB&XH

 

2

BLĐ-TBVXH-BTN-286334

Thành lập Hội đồng Trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên Hội đồng Trường Trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

14 ngày

- Trường hợp trường trung cấp trực thuộc cấp Sở hoặc UBND tỉnh.

+ Tiếp nhận và trả kết quả: tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

+ Cơ quan giải quyết: Sở Lao động – TB&XH, UBND tỉnh.

- Trường hợp trường trung cấp trực thuộc UBND cấp huyện.

+ Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

+ Cơ quan giải quyết: UBND cấp huyện

2

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – TB&XH.

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động – TB&XH

 

3

BLĐ-TBVXH-BTN-286337

Thành lập Hội đồng quản trị Trường Trung cấp tư thục

14 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – TB&XH.

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động – TB&XH

 

4

BLĐ-TBVXH-BTN-286339

Công nhận hiệu trưởng Trường Trung cấp tư thục

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động – TB&XH, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

2

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – TB&XH.

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động – TB&XH

 

5

BLĐ-TBVXH-BTN-286268

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

10 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ.

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ.

 

6

BLĐ-TBVXH-BTN-286269

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trường Trung cấp, doanh nghiệp

- 05 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký bổ sung do đổi tên doanh nghiệp.

- 10 ngày làm việc đối với các trường hợp còn lại.

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ.

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ.

 

III. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ (03 TTHC)

TT

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Ghi chú

1. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (02 TTHC)

1

BLĐ-TBVXH-BTN-286031

Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ

TTHC bãi bỏ theo Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2

BLĐ-TBVXH-BTN-286032

Chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ

TTHC bãi bỏ theo Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (01 TTHC)

1

BLĐ-TBVXH-BTN-286201

Công nhận Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – TB&XH

TTHC bãi bỏ theo Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Bộ Lao động – TB&XH.

IV. Danh mục thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố (06 TTHC)

TT

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Lý do

Ghi chú

1. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (06 TTHC)

1

BLĐ-TBVXH-BTN-286198

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố

Thủ tục hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật

QĐ số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

2

BLĐ-TBVXH-BTN-286200

Miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố

Thủ tục hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật

QĐ số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

3

BLĐ-TBVXH-BTN-286332

Bổ nhiệm hiệu trưởng Trường Cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thủ tục hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật

QĐ số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

4

BLĐ-TBVXH-BTN-286333

Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng Trường Cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thủ tục hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật

QĐ số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

5

BLĐ-TBVXH-BTN-286338

Bổ nhiệm hiệu trưởng Trường Trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thủ tục hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật

QĐ số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

6

BLĐ-TBVXH-BTN-286340

Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng Trường Trung cấp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thủ tục hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật

QĐ số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

TT

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Lý do

Ghi chú

I. Các thủ tục đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố (02 TTHC)

1. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (02 TTHC)

1

BLĐ-TBVXH-BTN-286038

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Đưa TTHC này ra khỏi danh mục TTHC công bố, vì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (điểm b khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP quy định không điều chỉnh thủ tục xử lý vi phạm hành chính).

Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH ngày 15/3/2019 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2

BLĐ-TBVXH-BTN-286039

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

Đưa TTHC này ra khỏi danh mục TTHC công bố, vì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (điểm b khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP quy định không điều chỉnh thủ tục xử lý vi phạm hành chính).

Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH ngày 15/3/2019 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1226/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1226/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2019
Ngày hiệu lực17/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1226/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1226/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Lao động Ủy ban xã Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1226/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Lao động Ủy ban xã Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1226/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành17/05/2019
        Ngày hiệu lực17/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1226/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Lao động Ủy ban xã Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1226/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Lao động Ủy ban xã Bình Thuận

            • 17/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực