Quyết định 1227/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1227/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1227/QĐ-BVHTTDL 2020 Đề án ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện


BỘ VĂN HÓA THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1227/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN Ở VIỆT NAM”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BVHTTDL ngày 09/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Thư viện;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”.

Điều 2. Kinh phí xây dựng Đề án được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 402/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điêu 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Lưu: VT, Tv (3), KP.06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN Ở VIỆT NAM”
(Kèm theo Quyết định số: 1227/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Căn cứ thực hiện

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019;

- Quyết định số 101/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Thư viện.

2. Tên nhiệm vụ

Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”.

3. Mục đích, yêu cầu

- Đánh giá thực trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam hiện nay để đưa ra những giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam.

- Đánh giá đúng các yếu tố tác động, quan điểm và mục tiêu của việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện.

- Xây dựng các nội dung, nhiệm vụ của Đề án, đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả.

4. Cơ quan thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thư viện.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

1

- Biên soạn và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án;

- Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập;

- Dự trù kinh phí triển khai xây dựng Đề án.

Vụ Thư viện

Tháng 02/2020

Các quyết định, kế hoạch

2

- Thu thập tài liệu liên quan. Xây dựng dự thảo Đề cương chi tiết Đề án;

- Xây dựng các mẫu phiếu điều tra, khảo sát;

- Xin ý kiến Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập, hoàn chỉnh Đề cương chi tiết và mẫu phiếu; phân công công việc.

Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án

Tháng 2­

3/2020

Đề cương; mẫu phiếu; bảng phân công công việc

3

- Khảo sát, điều tra, thu thập dữ liệu, số liệu;

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả khảo sát và điều tra;

- Sưu tầm, thu thập và mua tài liệu tham khảo trong nước và nước ngoài;

- Dịch tài liệu tham khảo của nước ngoài;

- Viết các chuyên đề của Đề án;

- Tổng hợp, viết dự thảo Đề án lần thứ 1;

- Họp Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập góp ý dự thảo Đề án;

- Tiếp thu ý kiến, điều chỉnh, bổ sung dự thảo Đề án lần thứ 2.

- Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án;

- Vụ Thư viện;

- Chuyên gia

- Các cộng tác viên

Tháng 3­

4/2020

Báo cáo tổng hợp, phân tích số liệu điều tra; tài liệu tham khảo trong nước và nước ngoài; bản dịch tài liệu tham khảo của nước ngoài; các chuyên đề; Dự thảo Đề án

4

- Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Đề án lần thứ 2;

- Tiếp thu ý kiến góp ý tại Hội thảo để điều chỉnh, bổ sung Dự thảo Đề án lần thứ 3.

- Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án

- Các chuyên gia

Tháng

5/2020

Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Đề án

5

Gửi Công văn lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các chuyên gia.

- Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án

- Các chuyên gia

Tháng

6/2020

Công văn xin ý kiến

6

- Tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ và đơn vị liên quan về Dự thảo Đề án;

- Tổ chức Họp Hội đồng nghiệm thu Đề án;

- Hoàn thiện tổng thể Đề án lần thứ 4 và hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ.

Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án

Tháng 7­

8/2020

Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; Biên bản nghiệm thu Đề án

7

Hoàn chỉnh Đề án và hoàn thành các thủ tục liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án.

Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án

Tháng 9­

10/2020

Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; Đề án; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Thư viện

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt: Kế hoạch xây dựng Đề án, quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án, Đề cương chi tiết, dự toán kinh phí...;

- Tổ chức thực hiện các công việc liên quan, hỗ trợ cho việc xây dựng dự thảo Đề án;

- Xây dựng và hoàn thiện dự thảo Đề án trình lãnh đạo Bộ;

- Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Hướng dẫn lập dự toán trên cơ sở các nội dung của Đề án theo quy định.

3. Văn phòng Bộ: Phối hợp với Vụ Thư viện hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán theo quy định. Bố trí phương tiện đi lại trong quá trình khảo sát xây dựng Đề án.

IV. KINH PHÍ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Kinh phí xây dựng Đề án được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 cấp qua Văn phòng Bộ.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”. Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Kế hoạch triển khai kịp thời và tổ chức xây dựng Đề án theo đúng quy định./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1227/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1227/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2020
Ngày hiệu lực06/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(08/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1227/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 1227/QĐ-BVHTTDL 2020 Đề án ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1227/QĐ-BVHTTDL 2020 Đề án ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1227/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Trịnh Thị Thủy
        Ngày ban hành06/05/2020
        Ngày hiệu lực06/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (08/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1227/QĐ-BVHTTDL 2020 Đề án ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1227/QĐ-BVHTTDL 2020 Đề án ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện

              • 06/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực