Quyết định 1227/QĐ-UBND

Quyết định 1227/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 1227/QĐ-UBND 2019 kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tỉnh Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1227/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 05/11/2001 của Chính phủ hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước;

Căn cứ Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29/5/2003 của Chính phủ quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần;

Căn cứ Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất;

Căn cứ Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại tờ trình số 1713/TTr-CAT ngày 05/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh;Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Công an (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: HC, NC, CVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định về cơ chế phối hợp trong công tác theo dõi, kiểm tra và giám sát các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, chất gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, y tế, thú ý và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các cơ quan: Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan Bắc Ninh trong việc kiểm soát các hoạt động được quy định tại Khoản 1 Điều này.

b) Các đơn vị có chức năng kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy được quản lý theo ngành đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống ma túy đảm bảo thống nhất theo từng ngành, lĩnh vực được phân công; tránh chồng chéo, sót lọt, cản trở các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

2. Công an tỉnh là cơ quan đầu mối phối hợp trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

3. Hoạt động phối hợp giữa Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan Bắc Ninh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan được thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định nhằm kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất chất ma túy, chất gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất.

2. Kiểm soát sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, chất gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất.

3. Trao đổi thông tin về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

4. Theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Chương II

CƠ CHẾ PHỐI HỢP

Điều 4. Phối hợp kiểm soát hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu chất ma túy, chất gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất

1. Cục Hải quan có trách nhiệm trao đổi, thông báo bằng văn bản đến cơ quan Công an khi có yêu cầu về việc cung cấp các thông tin liên quan đến việc cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần và tiền chất cho các doanh nghiệp xuẩt khẩu, nhập khẩu các mặt hàng trên.

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Hải quan kiểm soát hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu theo quy định tại điều 8, Điều 10 Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29/5/2003 của chính phủ quy định về nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, chất gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất (Sau đây gọi tắt là Nghị định 58/2003/NĐ-CP). Trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu khi phát hiện những sai phạm không đúng với nội dung được quy định trong giấy phép, lực lượng Hải quan tạm dừng các thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu, lập biên bản giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi phát hiện sai phạm, thông báo cho Công an tỉnh, cơ quan cấp phép và các cơ quan có trách nhiệm theo quy định để phối hợp quản lý, kiểm soát và xử lý.

Điều 5. Phối hợp kiểm soát hoạt động tạm nhập, tái xuất thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất

Lực lượng Hải quan có trách nhiệm giám sát hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh thực hiện theo quy định. Việc thay đổi mẫu mã bao bì của hàng tạm nhập, tái xuất phải được sự đồng ý của cơ quan cấp phép và giám sát của lực lượng Hải quan. Trong quá trình làm thủ tục tạm nhập, tái xuất khi phát hiện những sai phạm không đúng với nội dung được quy định trong giấy phép, lực lượng Hải quan tạm dừng các thủ tục tạm nhập, tái xuất lập biên bản giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi phát hiện sai phạm, thông báo cho Công an tỉnh, cơ quan cấp phép và các cơ quan có trách nhiệm theo quy định để phối hợp quản lý, kiểm soát và xử lý.

Điều 6. Phối hợp kiểm soát các hoạt động sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, chất gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất

1. Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn, Cục Hải quan Bắc Ninh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, địa phương và các cá nhân trong hoạt động sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, chất gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trên địa bàn tỉnh theo nội dung quy định tại Điều 4, Điều 6, Điều 9, Điều 13 Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 05/11/2001 của Chính Phủ hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trong nước.

1.1. Trách nhiệm của Sở Công thương:

a. Rà soát, thống kê các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b. Tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện quy định pháp luật về tiền chất công nghiệp: sản xuất, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển, bảo quản, xuất khẩu, nhập khẩu.

c. Thường xuyên chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, giám sát hoạt động quy định tại Khoản 1, Điều 1 Quy chế này.

1.2. Trách nhiệm của Sở Y tế:

a. Rà soát, thống kê các doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức, cá nhân được Bộ Y tế cho phép sản xuất nguyên liệu, thành phẩm, bán thành phẩm, chất gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất; bệnh viện được pha chế thành phẩm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú.

b. Tăng cường công tác hướng dẫn và quản lý các đối tượng trong hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất để đảm bảo thực hiện đúng quy định theo Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

c. Tăng cường công tác kiểm soát chế độ phân phối, mua bán, sử dụng, trao đổi chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học. Định kỳ tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phân phối, sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc trên địa bàn tỉnh.

1.3. Trách nhiệm của Công an tỉnh:

a. Tăng cường công tác kiểm soát chế độ phân phối, mua bán sử dụng trao đổi chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất phục vụ nghiên cứu giám định, huấn luyện nghiệp vụ, điều tra tội phạm về ma túy.

b. Phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan Bắc Ninh thực hiện công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với công tác xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất, kinh doanh, sử dụng và lưu trữ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, hướng thần, tránh thất thoát để tội phạm ma túy lợi dụng mua bán, sản xuất và sử dụng các loại ma túy bất hợp pháp.

c. Tổ chức điều tra xác minh để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm khi nhận được nguồn tin, tài liệu hoặc phát hiện các sai phạm của tổ chức, doanh nghiệp trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn.

d. Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trong lĩnh vực y tế, công nghiệp, thú y và đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

1.4. Trách nhiệm của Cục Hải quan Bắc Ninh:

a. Tăng cường công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất để phát hiện các hành vi lợi dụng các hoạt động này nhằm đưa các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và ma túy vào trong tỉnh cũng như đưa ra nước ngoài bất hợp pháp.

b. Cung cấp, trao đổi thông tin về số liệu xuất nhập khẩu tiền chất, thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện, chất ma túy khi có yêu cầu.

1.5. Trách nhiệm của Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn: Theo dõi, quản lý chặt chẽ các thuốc thú ý có chứa chất ma túy và tiền chất ma túy theo quy định tại Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 về Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện kiểm soát các hoạt động sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng các chất ma túy, chất gây nghiện và tiền chất tại địa phương.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện những sai phạm không đúng quy định thì thông báo ngay cho lực lượng Công an để phối hợp giải quyết, xử lý.

Điều 7. Phối hợp trao đổi thông tin về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

1. Công an tỉnh là cơ quan đầu mối trao đổi thông tin về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý với Sở Công Thương, Sở Y Tế, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan Bắc Ninh và các cơ quan chức năng khác; có trách nhiệm thông báo những thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và những thông tin khác có liên quan trong quá trình kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan có biện pháp chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, giám sát hiệu quả.

3. Sở Công Thương, Sở Y Tế, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan Bắc Ninh có trách nhiệm thu thập, quản lý thông tin trong quá trình theo dõi, kiểm tra và giám sát các hoạt động sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, y tế, thú y và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; định kỳ 6 tháng và 01 năm đánh giá tổng hợp tình hình, cung cấp thông tin lồng ghép vào báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, theo dõi.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng có trách nhiệm trao đổi thông tin về kiểm soát các hoạt động sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trên địa bàn.

5. Thông qua công tác quản lý, giám sát của các ngành chức năng khi phát hiện nguồn thông tin, tài liệu hoặc các hành vi sai phạm trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, các đơn vị khẩn trương trao đổi thông tin với Công an tỉnh để phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý.

Điều 8. Phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan ma túy

1. Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan Bắc Ninh và các cơ quan thi hành pháp luật về phòng chống ma túy trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động được quy định tại Khoản 1, Điều 1 Quy chế này; xử lý hành chính đối với những cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền, chuyển Công an tỉnh điều tra, xử lý những vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm.

2. Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y Tế, Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn, Cục Hải quan Bắc Ninh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi các hoạt động được quy định tại khoản 1, Điều 1 Quy chế này.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động: Xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, y tế, thú ý và đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa phương.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng các sở, ngành: Công an tỉnh, Công thương, Y tế, Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan Bắc Ninh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này, định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (qua Công an tỉnh).

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện sơ, tổng kết Quy chế này và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng chính phủ; thực hiện khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

4. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu cần sửa đổi, bổ sung giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1227/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1227/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2019
Ngày hiệu lực13/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1227/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1227/QĐ-UBND 2019 kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tỉnh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1227/QĐ-UBND 2019 kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tỉnh Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1227/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Tử Quỳnh
        Ngày ban hành13/08/2019
        Ngày hiệu lực13/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1227/QĐ-UBND 2019 kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tỉnh Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1227/QĐ-UBND 2019 kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tỉnh Bắc Ninh

           • 13/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực