Quyết định 1227/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1227/QĐ-UBND 2023 chức năng nhiệm vụ Thư viện Khoa học tổng hợp Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1227/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 11 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 47/TTr-SVHTT ngày 17 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố (sau đây gọi chung là Thư viện), cụ thể như sau:

1. Vị trí, chức năng

a) Thư viện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao có chức năng xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và tổ chức khai thác, sử dụng tài nguyên thông tin phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

b) Thư viện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thư viện thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 11, Điều 38 và Điều 39 của Luật Thư viện và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

(1) Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển trung hạn, ngắn hạn, hàng năm của thư viện cấp tỉnh, thành phố trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

(2) Phối hợp với phòng chuyên môn quản lý văn hóa thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trình Ủy ban nhân dân thành phố các đề án, kế hoạch dài hạn, trung hạn, các định hướng phát triển mạng lưới thư viện công cộng trên thành phố;

(3) Hướng dẫn các thư viện công cộng trên thành phố thực hiện quy định, định hướng, chỉ đạo về công tác thư viện của cơ quan quản lý nhà nước về thư viện ở trung ương và thành phố. Tham gia phát triển mạng lưới thư viện, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thư viện và tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập thư viện trên địa bàn thành phố;

(4) Tham gia xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thành văn, tài liệu cố quý hiếm, bộ sưu tập có giá trị đặc biệt của thành phố; các tài nguyên thông tin xuất bản tại thành phố, viết về địa phương hoặc do nhân dân thành phố sáng tạo;

(5) Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện theo quy định của pháp luật;

(6) Thực hiện xã hội hoá, vận động thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, phát triển thư viện và văn hóa đọc theo quy định của pháp luật;

(7) Đánh giá hoạt động thư viện, nhu cầu sử dụng tài nguyên thông tin, sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện của người sử dụng;

(8) Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động thư viện; xây dựng tài nguyên thông tin số, tài nguyên thông tin mở, thư viện số theo quy định của pháp luật;

(9) Tham gia hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thư viện, các hoạt động của các tổ chức quốc tế về thư viện; xây dựng và tiếp nhận các dự án tài trợ tài nguyên thông tin, trang thiết bị thư viện và dự án đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác thư viện do tổ chức nước ngoài tài trợ theo quy định của pháp luật;

(10) Báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

(11) Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của thư viện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao;

(12) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giao.

3. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Thư viện gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Giám đốc là người đứng đầu Thư viện, thực hiện công tác quản lý, điều hành mọi hoạt động của Thư viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị;

- Phó Giám đốc giúp Giám đốc Thư viện thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Thư viện phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền thay Giám đốc điều hành các hoạt động của Thư viện;

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm; điều động, luân chuyển; khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Thư viện được thực theo quy định của pháp luật hiện hành và phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Nghiệp vụ - Thông tin;

- Phòng Thư viện cơ sở;

- Phòng Phục vụ bạn đọc;

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

c) Số lượng Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Thư viện thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Vị trí việc làm và số lượng người làm việc

a) Số người làm việc của Thư viện được giao trên cơ sở vị trí việc làm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thư viện, nằm trong tổng số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Văn hóa và Thể thao được Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu ngạch viên chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Thư viện xây dựng Kế hoạch số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước hàng năm của đơn vị mình báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện Quyết định này.

2. Giám đốc Thư viện có trách nhiệm căn cứ quy định của pháp luật và căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức thực hiện Quyết định này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung nào cần sửa đổi, bổ sung, Giám đốc Thư viện báo cáo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ cho Thư viện; bãi bỏ Quyết định số 429/QĐ-SVHTT ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc Thư viện căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ VHTTDL;
- TT TU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Báo Hải Phòng, Đài PT&TH HP;
- Cổng TTĐT TP, Công báo TP;
- PCVP UBNDTP;
- Các Phòng: KSTTHC, VX;
- CV: KSTTHC5;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1227/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1227/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1227/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1227/QĐ-UBND 2023 chức năng nhiệm vụ Thư viện Khoa học tổng hợp Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1227/QĐ-UBND 2023 chức năng nhiệm vụ Thư viện Khoa học tổng hợp Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1227/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành11/05/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1227/QĐ-UBND 2023 chức năng nhiệm vụ Thư viện Khoa học tổng hợp Hải Phòng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1227/QĐ-UBND 2023 chức năng nhiệm vụ Thư viện Khoa học tổng hợp Hải Phòng

              • 11/05/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực