Quyết định 1228/QĐ-UBND

Quyết định 1228/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh (lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo)

Nội dung toàn văn Quyết định 1228/QĐ-UBND 2018 công bố hành chính tín ngưỡng tôn giáo Sở Nội vụ Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1228/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC CÔNG B DANH MC TH TC HÀNH CHÍNH THUC THM QUYN GII QUYT CA S NI V TNH HÀ TĨNH (LĨNH VC TÍN NGƯNG, TÔN GIÁO)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản s 109/TTr-SNV ngày 17/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh (lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo).

(Có danh mục thủ tục hành chính kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; thay thế các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tnh

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tnh;
- Lưu: VT, KSTT;

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1228/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1228/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2018
Ngày hiệu lực27/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1228/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1228/QĐ-UBND 2018 công bố hành chính tín ngưỡng tôn giáo Sở Nội vụ Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1228/QĐ-UBND 2018 công bố hành chính tín ngưỡng tôn giáo Sở Nội vụ Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1228/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýĐặng Quốc Vinh
       Ngày ban hành27/04/2018
       Ngày hiệu lực27/04/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1228/QĐ-UBND 2018 công bố hành chính tín ngưỡng tôn giáo Sở Nội vụ Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1228/QĐ-UBND 2018 công bố hành chính tín ngưỡng tôn giáo Sở Nội vụ Hà Tĩnh

           • 27/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực