Quyết định 1228/QĐ-UBND

Quyết định 1228/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 1228/QĐ-UBND 2019 về danh mục thủ tục hành chính của Ủy ban huyện tỉnh Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1228/-UBND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HKINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 08/7/2017 của Chính phủ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đ nghị của Giám đốc S Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1719/TTr-SKHĐT ngày 29/3/2019 và Báo cáo thẩm tra số 337/BC-VP ngày 04/4/2019 của Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này Danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa đã được công bố tại Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Cục Kiểm so
át TTHC - VPCP (bản điện tử);
- Ch
tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Trung tâm Phục vụ hành chính công t
nh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh (đ đăng ti);
- Lưu: VT, KSTTHCNC
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1228/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT

Tên thủ tục hành chính

(Số hồ sơ của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Nội dung được sửa đổi, bổ sung

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

(BKH-THA-272039)

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

100.000 đồng/lần cấp

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 2850/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh.

- Mu đơn

- Căn cứ pháp lý

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (BKH-THA-272040)

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

100.000 đồng/ln cấp

- Mẫu đơn

- Căn cứ pháp lý

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (BKH-THA-272041)

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không quy định

- Mu đơn

- Căn cứ pháp lý

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (BKH-THA-272042)

Không có

Không quy định

- Mẫu đơn

- Căn cứ pháp lý

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (BKH-THA-272043)

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Không quy định

- Mu đơn

- Căn cứ pháp lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1228/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1228/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2019
Ngày hiệu lực08/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1228/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1228/QĐ-UBND 2019 về danh mục thủ tục hành chính của Ủy ban huyện tỉnh Thanh Hóa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1228/QĐ-UBND 2019 về danh mục thủ tục hành chính của Ủy ban huyện tỉnh Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1228/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýLê Thị Thìn
       Ngày ban hành08/04/2019
       Ngày hiệu lực08/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1228/QĐ-UBND 2019 về danh mục thủ tục hành chính của Ủy ban huyện tỉnh Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1228/QĐ-UBND 2019 về danh mục thủ tục hành chính của Ủy ban huyện tỉnh Thanh Hóa

           • 08/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực