Quyết định 1229/QĐ-TTg

Quyết định 1229/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1229/QĐ-TTg 2021 thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Quảng Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1229/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CÁC KHU KINH TẾ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 4257/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập và quy định vị trí, chức năng của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

1. Thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

2. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu kinh tế, các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu hình Quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp của Ban Quản lý và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý

1. Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại:

a) Điều 61, Điều 63 và Điều 64 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

b) Điều 10, Điều 11, Điều 13 Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của cấp có thẩm quyền và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Trưởng ban Ban Quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo quy định pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí Thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- BQL các KKT và KCN
tỉnh Quảng Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1229/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1229/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2021
Ngày hiệu lực15/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(20/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1229/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1229/QĐ-TTg 2021 thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1229/QĐ-TTg 2021 thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1229/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrương Hòa Bình
        Ngày ban hành15/07/2021
        Ngày hiệu lực15/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (20/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1229/QĐ-TTg 2021 thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Quảng Nam

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1229/QĐ-TTg 2021 thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Quảng Nam

              • 15/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực