Quyết định 1229/QĐ-UBND

Quyết định 1229/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh tên và số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 1229/QĐ-UBND 2019 phê duyệt điều chỉnh tên và số hiệu đường tỉnh tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1229/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH TÊN VÀ SỐ HIỆU ĐƯỜNG TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương thuộc tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt tên và số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kéo dài tuyến đường tỉnh ĐT.624B;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 57/TTr-SGTVT ngày 12/7/2019 về việc đề nghị kéo dài 02 tuyến đường tỉnh ĐT.624B và ĐT.624C,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tên và số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã được phê duyệt tại Điểm 7, Điểm 8, Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

TT

Tuyến đường

Tên đường tỉnh

Số hiệu

Chiều dài (Km)

Chiều dài quản lý (Km)

Điểm đầu

Điểm cuối

Ghi chú

 

Tổng cộng

 

 

408,1

391,3

 

 

 

…..

….

…..

…..

….

….

….

….

7

Biển Hàm An - Đá Chát (Bao gồm nhánh rẽ qua cầu Cộng Hòa dài 1,2Km)

Đường tỉnh 624B

ĐT.624B

35,1

35,1

Biển Hàm An

Đèo Đá Chát

Kéo dài tuyến ĐT.624B (đoạn dài 1,3Km)

8

Đạm Thủy - Suối Bùn

Đường tỉnh 624C

ĐT.624C

19,3

19,3

Biển Đạm Thủy

Hành Tín Đông

Kéo dài tuyến ĐT.624C (đoạn dài 1,5Km)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì tuyến đường ĐT.624B và ĐT.624C nêu tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

2. UBND huyện Mộ Đức có trách nhiệm bàn giao các đoạn tuyến kéo dài nêu trên cho Sở Giao thông vận tải.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thành hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.557.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1229/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1229/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2019
Ngày hiệu lực29/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1229/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1229/QĐ-UBND 2019 phê duyệt điều chỉnh tên và số hiệu đường tỉnh tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1229/QĐ-UBND 2019 phê duyệt điều chỉnh tên và số hiệu đường tỉnh tỉnh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1229/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành29/08/2019
        Ngày hiệu lực29/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1229/QĐ-UBND 2019 phê duyệt điều chỉnh tên và số hiệu đường tỉnh tỉnh Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1229/QĐ-UBND 2019 phê duyệt điều chỉnh tên và số hiệu đường tỉnh tỉnh Quảng Ngãi

            • 29/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực