Quyết định 123/QĐ-BTNMT

Quyết định 123/QĐ-BTNMT phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nội dung toàn văn Quyết định 123/QĐ-BTNMT năm 2013 xây dựng ban hành văn bản pháp luật Bộ Tài nguyên Môi trường


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013 THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Chương trình chính thức gồm các văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Danh mục số 1); các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Danh mục số 2); các văn bản quy phạm pháp luật liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường với các Bộ, ngành (Danh mục số 3).

2. Chương trình chuẩn bị gồm các văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Danh mục số 4); các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Danh mục số 5); các văn bản quy phạm pháp luật liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường với các Bộ, ngành (Danh mục số 6).

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1. Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm:

a) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực phải trình Bộ trưởng ban hành Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ soạn thảo, Tổ biên tập các văn bản trong Chương trình chính thức và Chương trình chuẩn bị theo quy định;

b) Tuân thủ trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; thực hiện đúng tiến độ xây dựng, trình ban hành và bảo đảm chất lượng văn bản được giao soạn thảo. Đối với các văn bản trong Chương trình chuẩn bị, nếu đủ cơ sở để ban hành thì lập hồ sơ trình Bộ trưởng theo quy định.

2. Vụ trưởng Vụ Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Pháp chế có trách nhiệm bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng các Vụ có liên quan có trách nhiệm thẩm định các văn bản theo đúng quy định.

4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 đã được phê duyệt; trước ngày 25 hàng tháng báo cáo Bộ trưởng tiến độ thực hiện.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký,

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang

 

Danh mục số 1

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2013 (CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Stt

Tên văn bản

Sự cần thiết ban hành

Đơn vị chịu trách nhiệm

Thời gian trình Bộ trưởng

Thời gian trình CP, TTg

Chủ trì

Thẩm định trước khi trình Bộ trưởng

Trình Bộ trưởng

I

Lĩnh vực tài nguyên nước

 

 

 

 

 

 

1

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

Thực hiện khoản 2 Điều 74 Luật Tài nguyên nước năm 2012

Cục Quản lý tài nguyên nước

Vụ Pháp chế

Cục Quản lý tài nguyên nước

02/2013

02/2013

2

Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên nước

Triển khai thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai và Danh mục Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Vụ Pháp chế

Hội đồng thẩm định

Vụ Pháp chế

4/2013

5/2013

 

Danh mục số 2

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2013 (CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THÚC)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Stt

Tên văn bản

Sự cần thiết ban hành

Đơn vị chịu trách nhiệm

Thời gian trình Bộ trưởng

Thời gian ban hành

Chủ trì

Thẩm định

Trình văn bản

I

Lĩnh vực tài nguyên nước

 

 

 

 

 

 

1

Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt

Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tài nguyên nước

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước

Vụ Khoa học và công nghệ thẩm định về chuyên môn - Vụ Pháp chế thẩm định về pháp lý

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước

7/2013

8/2013

2

Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất

Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tài nguyên nước

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước

Vụ Khoa học và công nghệ thẩm định về chuyên môn - Vụ Pháp chế thẩm định về pháp lý

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước

7/2013

8/2013

3

Thông tư quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000

Thống nhất hình thức và nội dung thể hiện các bản đồ tài nguyên nước, làm cơ sở thẩm định sản phẩm của các dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước

Vụ Khoa học và công nghệ thẩm định về chuyên môn - Vụ Pháp chế thẩm định về pháp lý

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước

8/2013

9/2013

4

Thông tư quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 50.000

Thống nhất hình thức và nội dung thể hiện các bản đồ tài nguyên nước, làm cơ sở thẩm định sản phẩm của các dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước

Vụ Khoa học và công nghệ thẩm định về chuyên môn - Vụ Pháp chế thẩm định về pháp lý

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước

8/2013

9/2013

5

Thông tư quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000

Thống nhất hình thức và nội dung thể hiện các bản đồ tài nguyên nước, làm cơ sở thẩm định sản phẩm của các dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước

Vụ Khoa học và công nghệ thẩm định về chuyên môn - Vụ Pháp chế thẩm định về pháp lý

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước

9/2013

10/2013

6

Thông tư quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000

Thống nhất hình thức và nội dung thể hiện các bản đồ tài nguyên nước, làm cơ sở thẩm định sản phẩm của các dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước

Vụ Khoa học và công nghệ thẩm định về chuyên môn - Vụ Pháp chế thẩm định về pháp lý

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước

9/2013

10/2013

7

Thông tư quy định về cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước

Hướng dẫn các quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012 về cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước

Cục Quản lý tài nguyên nước

Vụ Pháp chế

Cục Quản lý tài nguyên nước

10/2013

11/2013

 

Danh mục số 3

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN TỊCH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỚI CÁC BỘ, NGÀNH NĂM 2013 (CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Stt

Tên văn bản

Sự cần thiết ban hành

Đơn vị chịu trách nhiệm

Thời gian trình Bộ trưởng

Thời gian ban hành

Chủ trì

Thẩm định

Trình văn bản

I

Lĩnh vực tài nguyên nước

 

 

 

 

 

 

1

Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 118/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 05 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 118/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 05 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước cho phù hợp với chế độ, chính sách hiện hành

Cục Quản lý tài nguyên nước

Vụ Tài chính thẩm định về chuyên môn - Vụ Pháp chế thẩm định về pháp lý

Cục Quản lý tài nguyên nước

10/2013

11/2013

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 123/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu123/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2013
Ngày hiệu lực30/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 123/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 123/QĐ-BTNMT năm 2013 xây dựng ban hành văn bản pháp luật Bộ Tài nguyên Môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 123/QĐ-BTNMT năm 2013 xây dựng ban hành văn bản pháp luật Bộ Tài nguyên Môi trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu123/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Minh Nhạn
        Ngày ban hành30/01/2013
        Ngày hiệu lực30/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 123/QĐ-BTNMT năm 2013 xây dựng ban hành văn bản pháp luật Bộ Tài nguyên Môi trường

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 123/QĐ-BTNMT năm 2013 xây dựng ban hành văn bản pháp luật Bộ Tài nguyên Môi trường

         • 30/01/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/01/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực