Quyết định 123/QĐ-BTNMT

Quyết định 123/QĐ-BTNMT năm 2009 về việc ủy quyền cho quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền Bộ trưởng các văn bản liên quan đến hoạt động khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 123/QĐ-BTNMT ủy quyền cho quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền Bộ trưởng các văn bản liên quan


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 123/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO QUYỀN CỤC TRƯỞNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM KÝ THỪA ỦY QUYỀN BỘ TRƯỞNG CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thuấn, Quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng các văn bản liên quan đến hoạt động khoáng sản, gồm:

1. Cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép khảo sát khoáng sản; giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản kim loại, quý, hiếm, đặc biệt và độc hại).

2. Cho phép chuyển nhượng, thừa kế quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản (trừ các khoáng sản nêu tại khoản 1 Điều này); cho phép trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản hoặc trả lại từng phần diện tích hoạt động khoáng sản đối với các loại giấy phép do Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền Bộ trưởng.

3. Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ đối với các loại khoáng sản.

Điều 2. Giao ông Nguyễn Văn Thuấn, Quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề án khảo sát khoáng sản, Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ.

Điều 3. Ông Nguyễn Văn Thuấn, Quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ký thừa ủy quyền Bộ trưởng các văn bản quy định tại Điều 1 và việc quyết định thành lập hội đồng quy định tại Điều 2 Quyết định này; báo cáo Bộ trưởng về việc thực hiện Quyết định này theo định kỳ hàng tháng, quý và 6 tháng.

Điều 4. Giao Vụ trưởng Vụ Pháp chế theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2009 và thay thế Quyết định số 39/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Khoa học và Công nghệ; Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và ông Nguyễn Văn Thuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB, GC (220).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Khôi Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 123/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu123/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2009
Ngày hiệu lực30/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 123/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 123/QĐ-BTNMT ủy quyền cho quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền Bộ trưởng các văn bản liên quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 123/QĐ-BTNMT ủy quyền cho quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền Bộ trưởng các văn bản liên quan
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu123/QĐ-BTNMT
       Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
       Người kýPhạm Khôi Nguyên
       Ngày ban hành23/01/2009
       Ngày hiệu lực30/06/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 123/QĐ-BTNMT ủy quyền cho quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền Bộ trưởng các văn bản liên quan

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 123/QĐ-BTNMT ủy quyền cho quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền Bộ trưởng các văn bản liên quan

           • 23/01/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/06/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực