Quyết định 1230/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1230/QĐ-BGDĐT năm 2018 về Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1230/QĐ-BGDĐT 2018 Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1230/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- B
: TC, KHĐT, KHCN, LĐTBXH (đ ph/h);
- Trung ương Đoàn TNCS HCM (để ph/h);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (để ph/h);
- Các ĐH, HV, c
ác trưng ĐH, Cao đẳng Sư phạm và Trung cấp sư phạm (để th/h);
- Các sở G
DĐT (đ th/h);
- Cổng TTĐT của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nghĩa

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” CỦA NGÀNH GIÁO DỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đán “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (Quyết định số 1665), Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Xác định các nhiệm vụ, giải pháp, hoạt động triển khai thực hiện Quyết định số 1665. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên (HSSV) trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

2. Tạo môi trường và cơ chế hoạt động khởi nghiệp, tạo chuyển biến mang tính đột phá về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các đại học, học viện, các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm trong cả nước (gọi chung là các cơ sở đào tạo).

3. Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp; khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từng bước hình thành, xây dựng quỹ hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo.

II. Nhiệm vụ, giải pháp

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông

a) Biên soạn các tài liệu, n phẩm, phục vụ công tác truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cp, các ngành, nhà trường, doanh nghiệp đối với hoạt động khởi nghiệp của HSSV.

b) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các cuộc giao lưu để giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

c) Xây dựng, triển khai các chuyên Mục, chuyên đề tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, trên các kênh thông tin đại chúng, Báo Giáo dục và thời đại.

d) Hằng năm tổ chức chuỗi sự kiện ngày hội khởi nghiệp quốc gia cho HSSV trong toàn quốc.

đ) Tuyên truyền, hướng dẫn HSSV sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

2. Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp

a) Hình thành đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo. Các cơ sở đào tạo bố trí cán bộ, giảng viên phụ trách công tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.

b) Xây dựng và ban hành bộ tài liệu đào tạo đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo; tài liệu bồi dưỡng giáo viên hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông (THPT), các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp dành cho sinh viên các trường đại học và học sinh THPT.

c) Tổ chức đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại cơ sở đào tạo, trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; tổ chức các khóa tập huấn kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho HSSV tại các nhà trường.

d) Tổ chức các khóa đào tạo, học tập, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm quốc tế cho HSSV và đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các nhà trường trong và ngoài nước.

đ) Các cơ sở đào tạo xây dựng các chuyên đề khởi nghiệp đưa vào Chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn phù hợp với thực tiễn.

3. Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

a) Các cơ sở đào tạo bố trí, đầu tư cơ sở vật chất, thành lập các trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong trường, tạo không gian dùng chung cho sinh viên. Thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp phù hợp với nhóm ngành đào tạo.

b) Giai đoạn 2018-2020, thí điểm xây dựng 03 mô hình trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, tại 03 khu vực. Giai đoạn 2021-2025 hình thành ít nhất 10 trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong cả nước trên cơ sở sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của các nhà trường.

c) Xây dựng nội dung, Chương trình phát triển sàn giao dịch ý tưởng, dự án khởi nghiệp trực tuyến giữa các cơ sở đào tạo, các HSSV và các doanh nghiệp.

4. Htrợ nguồn vốn cho các Chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên

a) Các đại học, học viện, trường đại học chủ động btrí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của nhà trường (bao gồm các nguồn chi thường xuyên, nguồn nghiên cứu khoa học sinh viên,...) để hỗ trợ các hoạt động, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của sinh viên trong trường.

b) Xây dựng Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các nhà trường từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

c) Hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

5. Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

a) Phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất ban hành mới hoặc sửa đổi bổ sung các văn bản quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo; cơ chế, chính sách hỗ trợ giảng viên, giáo viên, người làm công tác hướng nghiệp, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tại các nhà trường; quy định về công tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các nhà trường.

b) Nghiên cứu xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy trình thẩm định, xét duyệt, triển khai và cơ chế đầu tư, theo dõi, quản lý, giám sát các dự án, mô hình kinh doanh được hình thành từ ý tưng của học sinh, sinh viên.

c) Phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất, ban hành mới hoặc sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, nhà đầu tư tham gia đầu tư, góp vốn vào các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

III. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên chủ trì phối hợp với Văn phòng (Trung tâm Truyền thông giáo dục), các Cục, Vụ liên quan chủ động tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về Kế hoạch và các hoạt động triển khai Kế hoạch này của các nhà trường, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, các cơ sở đào tạo triển khai thực hiện Đề án. Chủ trì việc kiểm tra, đánh giá, báo cáo định kỳ hằng năm việc triển khai các nội dung của Kế hoạch. Tổ chức sơ kết Đề án vào năm 2020 và tổng kết đánh giá Đề án vào năm 2025.

2. Các Cục, Vụ thực hiện các nội dung được giao trong Kế hoạch theo danh Mục các nhiệm vụ phân công (theo Phụ lục đính kèm).

3. Các Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tại địa phương tham mưu trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 1665 tại địa phương và trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn, định kỳ hằng năm báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 1665, định kỳ hằng năm báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong kinh phí triển khai thực hiện Đề án cấp hàng năm, kinh phí xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn các Vụ, Cục chức năng, các trường đại học trực thuộc xây dựng dự toán, hàng năm bố trí kinh phí hoạt động triển khai Đề án theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 1230/QĐ-BDGĐT ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

A. CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRONG GIAI ĐOẠN 2018-2020

STT

Nội dung công việc

Kết quả, sản phẩm dự kiến

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì/ giám sát

Đơn vị phối hợp/thực hiện

I.

Đẩy mạnh công tác truyền thông

1

Xây dựng, triển khai các chuyên Mục, chuyên đề tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

1.1

Xây dựng chuyên Mục giới thiệu về các mô hình hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; các tấm gương sinh viên khởi nghiệp trong các trường đại học

01 chuyên Mục trên kênh, sóng của Đài THVN, Đài TNVN

Từ năm 2018

Vụ GDCTHSSV

VP Bộ
(TTTT Giáo dục)

1.2

Xây dựng chuyên trang về hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trên Báo Giáo dục và Thời đại

01 chuyên trang trên báo GDTĐ.

Từ năm 2018

Báo GDTĐ

Vụ GDCTHSSV

2

Tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp quốc gia cho học sinh, sinh viên toàn quốc

 

 

 

 

2.1

Tổ chức Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp của HSSV; Tổng kết, trao giải, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân; tổ chức các hoạt động giao lưu nhóm sinh viên quốc tế, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

Ngày Hội khởi nghiệp được tổ chức

Tháng 9 hàng năm

Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo; VP Bộ

3

Tổ chức hội nghị, hội thảo

 

Tổ chức các Hội nghị xúc tiến đầu tư các dự án ý tưởng khởi nghiệp của HSSV theo các lĩnh vực; Hội thảo xây dựng các giải pháp hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo

Mỗi năm có 02-03 hội nghị, hội thảo theo chuyên đề được tổ chức, theo Chương trình công tác hằng năm

Hằng năm

Vụ GDCTHSSV

Các bộ, ngành liên quan; Các doanh nghiệp, trong và ngoài nước

II

Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp

1

Xây dựng tài liệu cung cấp kiến thức kỹ năng khởi nghiệp

1.1

Xây dựng tài liệu cung cấp thông tin, kiến thức về hệ sinh thái khởi nghiệp trong các đại học của các nước trên thế giới cho lãnh đạo các trường đại học

01 Bộ tài liệu

Năm 2018

Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo

 

1.2

Xây dựng bộ tài liệu đào tạo cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo

04 Bộ tài liệu

Từ năm 2018

Vụ GDCTHSSV

1.3

Xây dựng bộ tài liệu về khởi nghiệp dành cho đội ngũ giáo viên hướng nghiệp tại các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

02 Bộ tài liệu

Năm 2019

Vụ GDTrH, GDTX

1.4

Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn về các kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp cho học sinh THPT

01 Bộ tài liệu

Năm 2018

Vụ GDCTHSSV

1.5

Xây dựng Bộ tài liệu đào tạo khởi nghiệp toàn diện cho sinh viên

01 Bộ tài liệu

Năm 2019

Vụ GDCTHSSV

2

Tổ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ

2.1

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo

Tập huấn tại 03 khu vực; mỗi khu vực 100 học viên

Hằng năm

Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo

 

2.2

Tập huấn về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, khởi nghiệp hướng đến Mục tiêu phát triển bền vững cho sinh viên

Mỗi năm tập huấn ít nhất cho 03 trường đại học

Hằng năm

Vụ GDCTHSSV

2.3

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên hướng nghiệp tại các trường phổ thông

Mỗi năm tập huấn cho 05 địa phương

Hằng năm

Vụ GDTrH

Các Sở GDĐT 

2.4

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

Mỗi năm tập huấn cho 05 địa phương

Hằng năm

Vụ GDTX

2.5

Tập huấn nâng cao nhận thức về khởi nghiệp cho học sinh các trường THPT

Mỗi năm tập huấn cho 05 địa phương

Hằng năm

Vụ GDCTHSSV

3

Tổ chức các khóa đào tạo, học tập, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm quốc tế

3.1

Tổ chức các đoàn học tập trao đổi kinh nghiệm tại nước ngoài cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các nhà trường

Từ 02-04 đoàn học tập kinh nghiệm quốc tế

Từ năm 2018

Cục HTQT

Vụ GDCTHSSV phối hợp thành lập Đoàn; chọn chủ đề học tập, tọa đàm

3.2

Tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm quốc tế về khởi nghiệp

Mỗi năm 01-02 hội thảo chuyên đề được tổ chức

Từ năm 2018

Vụ GDCTHSSV

Cục HTQT phối hợp mời tham dự; Các cơ sở đào tạo cử cán bộ, sinh viên tham dự

III

Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

1

Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khởi nghiệp, các câu lạc bộ khởi nghiệp, các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

1.1

Tổ chức thí điểm 03 mô hình trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, tại 03 khu vực

03 Trung tâm được hình thành

Giai đon 2018-2020

Vụ GDCTHSSV

Vụ KHTC

2

Xây dựng nội dung, Chương trình phát triển sàn giao dịch ý tưởng, dự án khởi nghiệp trực tuyến giữa các cơ sở đào tạo, các học sinh, sinh viên và các doanh nghiệp

 

Từ năm 2019

Cục CNTT

 

2.1

Xây dựng nội dung, Chương trình phát triển sàn giao dịch ý tưởng, huy động các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo tham gia.

Tất cả các cơ sở đào tạo tham gia, 300 doanh nghiệp tham gia

Từ năm 2019

Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo

2.2

Xây dựng Phần mềm, cập nhật dữ liệu và duy trì vận hành sàn giao dịch.

01 Phần mềm được hình thành hoặc tích hợp trên Cổng TTĐT của Bộ GDĐT

Từ năm 2019

Cục CNTT

Các cơ sở đào tạo

IV

Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

1

Phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất ban hành mới hoặc sửa đổi bổ sung các văn bản quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ HSSV; hỗ trợ giảng viên, giáo viên, người làm công tác hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tại các nhà trường; quy định về công tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo

Các văn bản QPPL

Từ năm 2018

Vụ GDCTHSSV

Vụ PC; các đơn vị thuộc các bộ, ngành liên quan

2

Nghiên cứu xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy trình thẩm định, xét duyệt, triển khai và cơ chế đầu tư, theo dõi, quản lý, giám sát các dự án, mô hình kinh doanh được hình thành từ ý tưởng của học sinh, sinh viên

Văn bản QPPL

Năm 2019

Vụ GDCTHSSV

Vụ PC; các đơn vị thuộc các bộ

3

Phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất, ban hành mới hoặc sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, nhà đầu tư tham gia đầu tư, góp vốn vào các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên

Các báo cáo đề xuất; các văn bản QPPL

Từ năm 2019

Vụ GDCTHSSV

Vụ PC; các đơn vị thuộc các bộ

 

V

Hỗ trợ nguồn vốn cho các Chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên

 

1

Nghiên cứu, hướng dẫn cơ chế hỗ trợ kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của cơ sở đào tạo, Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo đối với các ý tưởng dự án khởi nghiệp của HSSV

Các văn bản hướng dẫn

Từ năm 2021

Vụ GDCTHSSV

Vụ KHTC; KHCNMT; Các đơn vị thuộc các bộ, ngành liên quan

 

VI

Các hoạt động quản lý Điều hành Đề án

 

1

Xây dựng văn bản hướng dẫn các cơ sở đào tạo triển khai các nội dung của Kế hoạch theo từng năm

Văn bản hướng dẫn

Hằng năm

Vụ GDCTHSSV

 

 

2

Tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát, đánh giá tại các cơ sở đào tạo

Mỗi năm 03 đoàn kiểm tra

Hằng năm

Vụ GDCTHSSV

Vụ GDĐH; GDTrH

 

3

Xây dựng báo cáo nghiên cứu cơ chế, chính sách, nội dung, hình thức tổ chức thí điểm xây dựng mô hình trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo

01 bản báo cáo đề xuất chức năng nhiệm vụ, danh Mục, kinh phí hỗ trợ

Năm 2018

Vụ GDCTHSSV

Giao 01 cơ sở đào tạo thực hiện

 

4

Xây dựng báo cáo đánh giá tác động của Đề án giai đoạn 2017-2020

01 bn báo cáo

Năm 2019

Vụ GDCTHSSV

Viện KHGDVN

 

5

Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả, chỉ đạo, Điều hành, kết quả triển khai thực hiện theo từng năm

01 Hội nghị được tổ chức vào tháng 12 hằng năm

Hằng năm

Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo

 

6

Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án

01 Hội nghị trực tuyến

Năm 2020

Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo

 

7

Xây dựng báo cáo tổng kết mô hình thí điểm trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo và đề xuất nhân rộng mô hình

01 bn báo cáo đánh giá, đề xuất nhân rng mô hình

Năm 2020

Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo

 

8

Tổ chức các hội nghị, hội thảo theo các chuyên đề, chủ đề

Mỗi năm tổ chức 02-03 Hội thảo theo chuyên đề

Hăng năm

Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo

 

B. CÁC NHIỆM VỤ TRIN KHAI TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025

STT

Nội dung công việc

Kết quả, sản phẩm dự kiến

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì/giám sát

Đơn vị phối hợp/thực hiện

I.

Đẩy mạnh thông tin, truyền thông

1

Xây dựng, triển khai các chuyên Mục, chuyên đề tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

1.1

Tiếp tục Xây dựng chuyên Mục giới thiệu về các mô hình hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; các tấm gương sinh viên khởi nghiệp trong các trường đại học

Duy trì 01 chuyên Mục trên các kênh, sóng của Đài THVN, Đài TNVN

Từ năm 2021

Vụ GDCTHSSV

VP Bộ (TTTT Giáo dục),

2

Tiếp tục duy trì tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp quốc gia cho học sinh, sinh viên toàn quốc (tháng 9 hằng năm)

3

Tổ chức các hội nghị, hội thảo truyền thông

3.1

Hội thảo với các doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng giải pháp hỗ trợ trong giai đoạn 2021 -2025

01-02 hội thảo được tổ chức

Năm 2021

Vụ GDCTHSSV

Các bộ, ngành liên quan

3.2

Hội thảo xúc tiến đầu tư các dự án ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên theo các lĩnh vực

Giới thiệu ý tưởng dự án của học sinh, sinh viên tới các doanh nghiệp, để hỗ trợ tăng tốc

Hằng năm

Vụ GDCTHSSV

Các bộ, ngành liên quan

II

Nhiệm vụ hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp

1

Xây dựng tài liệu cung cấp kiến thức kỹ năng khởi nghiệp

1.1

Xây dựng chỉnh sửa các tài liệu tập huấn đội ngũ cán bộ tại các cơ sở đào tạo

04 Bộ tài liệu

Năm 2021

Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo

1.2

Xây dựng chỉnh sửa các bộ tài liệu đào tạo khởi nghiệp toàn diện cho sinh viên, học sinh THPT

02 Bộ tài liệu

Năm 2022

Vụ GDCTHSSV; Vụ GDTrH

2

Tiếp tc tổ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực chọn đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo và giáo viên hướng nghiệp tại các trường phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

3

Tiếp tục tổ chức các cuộc giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm quốc tế cho học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các nhà trường

3.1

Tổ chức các đoàn học tập trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các nhà trường

04 Đoàn học tập kinh nghiệm quốc tế

Từ năm 2021

Cục HTQT

Vụ GDCTHSSV phối hợp thành lập Đoàn; chọn chủ đề học tập, tọa đàm

3.2

Tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm quốc tế về khởi nghiệp

Mỗi năm duy trì 01-02 hội thảo với các chủ đề

Từ năm 2021

Vụ GDCTHSSV

Cục HTQT, các Bộ, ngành liên quan

III

Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

1

Tiếp tục triển khai xây dựng mô hình Trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo

10 Trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo được hình thành

Giai đoạn 2020-2025

Vụ GDCTHSSV

Vụ KHTC

IV

Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

4.1

Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo

Rà soát các văn bản đã ban hành.

Từ năm 2021

Vụ GDCTHSSV

Vụ PC, các đơn vị liên quan

V

Hỗ trợ nguồn vốn cho các Chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên

1

Tiếp tục rà soát sửa đổi cơ chế hỗ trợ kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của cơ sở đào tạo, Quỹ hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo đối với các ý tưởng dự án khởi nghiệp của HSSV

01 bản báo cáo rà soát; các văn bản hướng dẫn

Từ năm 2021

Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo; Vụ KHTC

VI

Các hoạt động quản lý Điều hành Đề án

1

Tổ chức các hội nghị, hội thảo theo các chuyên đề, chủ đề

Mỗi năm tổ chức 02-03 Hội thảo theo chủ đề

Hằng năm

Vụ GDCTHSSV

Các Bộ, ngành liên quan

2

Tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá tại các cơ sở đào tạo

Mỗi năm 03 đoàn kiểm tra

Hằng năm

Vụ GDCTHSSV

Vụ GDĐH; GDTrH

3

Xây dựng báo cáo đánh giá hiệu quả của Đề án giai đoạn 2020-2025

01 bản báo cáo

Năm 2024

Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo; Các Cục, Vụ liên quan

4

Tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án và đề xuất các cơ chế, chính sách giai đoạn tiếp theo

01 Hội nghị trực tuyến

Năm 2025

Vụ GDCTHSSV

Các Bộ, ngành liên quan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1230/QĐ-BGDĐT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1230/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/03/2018
Ngày hiệu lực 30/03/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1230/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 1230/QĐ-BGDĐT 2018 Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1230/QĐ-BGDĐT 2018 Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1230/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành 30/03/2018
Ngày hiệu lực 30/03/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1230/QĐ-BGDĐT 2018 Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1230/QĐ-BGDĐT 2018 Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp

  • 30/03/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/03/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực