Quyết định 1232/1999/QĐ-TTg

Quyết định 1232/1999/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới thuộc phạm vi Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1232/1999/QĐ-TTg danh sách xã đặc biệt khó khăn biên giới thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã miền núi vùng sâu xa đã được thay thế bởi Quyết định 164/2006/QĐ-TTg danh sách xã đặc biệt khó khăn,biên giới,an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển KTXH 2006-2010 và được áp dụng kể từ ngày 13/08/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 1232/1999/QĐ-TTg danh sách xã đặc biệt khó khăn biên giới thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã miền núi vùng sâu xa


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*********

Số: 1232/1999/QĐ-TTg 

Hà Nội, ngày 24 tháng12  năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH 

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 1232/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 1999 PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÀ XÃ BIÊN GIỚI THUỘC PHẠM VI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN MIỀN NÚI VÀ VÙNG SÂU, VÙNG XA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ  ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ  quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ  về Chương trình phát triển  kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và miền núi và Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,  Lao động  - Thương binh và xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này danh sách các xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới  thuộc phạm vi Chương  trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (gọi tắt là Chương trình 135) để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình từ kế hoạch năm 2000.

Tổng số xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới là 1.870 xã thuộc 284 huyện của 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Trong tổng số 1.870 xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư cho 1.746 xã  (gồm 1.602 xã đặc biệt khó khăn và 144 xã biên giới).

- Ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư cho 124 xã  là các xã đặc biệt khó khăn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực  thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải 

(Đã ký)

 


 

DANH SÁCH

CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÀ CÁC XÃ BIÊN GIỚI TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2000 CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135

Bao gồm: 49 tỉnh

                284 huyện

                1.870 xã

                 Trong đó: 1.726 xã đặc biệt khó khăn

 144 xã biên giới

Ngân sách Trung ương đầu tư: 1.602 xã đặc biệt khó khăn

144 xã biên giới

Ngân sách địa phương đầu tư:  124 xã đặc biệt khó khăn


DANH SÁCH

XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÀ XÃ BIÊN GIỚITRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2000 CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135
(Kèm theo  quyết định số 1232/1999/QĐ-TTg ngày 24-12-1999)

 

Tỉnh/huyện

Thuộc diện ngân sách Trung ương
hỗ trợ đầu tư

Ngân sách địa phương đầu tư

 

 

Xã ĐBKK

Xã  biên giới

 

 

2

3

4

5

 

284

1.602

144

124

 

HÀ GIANG

125

3

 

 

1. Mèo Vạc

1 .Pả Vi

 

 

 

 

2. Giàng Chu Phìn

 

 

 

 

3. Xín Cái

 

 

 

 

4. Sơn Vĩ

 

 

 

 

5. Pái Lủng

 

 

 

 

6. Thượng Phùng

 

 

 

 

7. Sủng Trá

 

 

 

 

8. Súng Máng

 

 

 

 

9. Lũng Chinh

 

 

 

 

10. Cán Chu Chìn

 

 

 

 

11. Lũng Pú

 

 

 

 

12. Khấu Vai

 

 

 

 

13. Niêm Sơn

 

 

 

 

14. Nậm Ban

 

 

 

 

15. Tát Ngà

 

 

 

 

16. Tả Lùng

 

 

 

2. Đồng Văn

 

1. Thị trấn Đồng Văn

 

 

 

 

2. Phó Bảng

 

 

 

1. Ma Lé

 

 

 

 

2. Lũng Cú

 

 

 

 

3. Lũng Táo

 

 

 

 

4. Xà Phìn

 

 

 

 

5.Thái Phìn Tủng

 

 

 

 

6. Sủng Là

 

 

 

 

7. Phố Là

 

 

 

 

8. Phố Cáo

 

 

 

 

9. Lũng Thầu

 

 

 

 

10. Vần Chải

 

 

 

 

11. Sủng Trái

 

 

 

 

12. Sảng Tủng

 

 

 

 

13. Hồ Quáng Phìn

 

 

 

 

14. Lũng Phìn

 

 

 

 

15. Sính Lủng

 

 

 

 

16. Tả Phìn

 

 

 

 

17. Tả Lủng

 

 

 

3. Yên Minh

1. Bạch Đích

 

 

 

 

2. Sủng Thái

 

 

 

 

3. Phú Lũng

 

 

 

 

4. Thắng Mố

 

 

 

 

5. Sủng Tráng

 

 

 

 

6. Na Khê

 

 

 

 

7. Lao Và Chải

 

 

 

 

8. Ngam La

 

 

 

 

9. Ngọc Long

 

 

 

 

10. Mậu Long

 

 

 

 

11 Đường Thượng

 

 

 

 

12. Du Già

 

 

 

 

13. Du Tiến

 

 

 

 

14.Lũng Hổ

 

 

 

4. Quản Bạ

1. Đông Hà

 

 

 

 

2. Thanh Vân

 

 

 

 

3. Nghĩa Thuận

 

 

 

 

4. Tả Ván

 

 

 

 

5. Lùng Tám

 

 

 

 

6. Bát Đại Sơn

 

 

 

 

7 . Cán Tỷ

 

 

 

 

8. Cao Mã Pờ

 

 

 

 

9. Tùng Vài

 

 

 

 

10. Thái An

 

 

 

5. Hoàng Su Phì

1.  Nam Sơn

 

 

 

 

2. Nàng Đôn

 

 

 

 

3. Bản Phùng

 

 

 

 

4. Phố Lô

 

 

 

 

5. Đản Ván

 

 

 

 

6. Tân Tiến

 

 

 

 

7. Ngâm Đăng Vài

 

 

 

 

8. Sán Xà Hồ

 

 

 

 

9. Pờ Ly Ngài

 

 

 

 

10. Nậm Ty

 

 

 

 

11. Thông Nguyên

 

 

 

 

12. Xuân Minh

 

 

 

 

13. Hồ Thầu

 

 

 

 

14. Tụ Nhân

 

 

 

 

15. Chiến Phố

 

 

 

 

16. Nậm Khoà

 

 

 

 

17. Tiên Nguyên

 

 

 

 

18. Bản Máy

 

 

 

 

19. Thàng Tín

 

 

 

 

20. Thền Chu Phìn

 

 

 

 

21 Túng Sán

 

 

 

 

22. Bản Nhùng

 

 

 

 

23. Tả Sừ Choóng

 

 

 

 

24. Bản Béo

 

 

 

 

25. Bản Luốc

 

 

 

6. Xín Mần

1. Bản Díu

 

 

 

 

2. Thèn Phàng

 

 

 

 

3. Cốc Rế

 

 

 

 

4. Tả Nhìu

 

 

 

 

5. Cốc Pài

 

 

 

 

6. Bản Ngò

 

 

 

 

7. Nắm Dẩn

 

 

 

 

8. Chế Là

 

 

 

 

9. Quảng Nguyên

 

 

 

 

10. Xín Mần

 

 

 

 

11. Chí Cà

 

 

 

 

12. Pà Vây Sư

 

 

 

 

13. Nàn Xỉn

 

 

 

 

14.  Nàn Ma

 

 

 

 

15. Ngàn Chiêm

 

 

 

 

16. Trung Thịnh

 

 

 

 

17. Thu Tà

 

 

 

7. Bắc Mê

1. Lạc Nông

 

 

 

 

2. Yên Phong

 

 

 

 

3. Phú Nam

 

 

 

 

4. Minh Sơn

 

 

 

 

5. Giáp Trung

 

 

 

 

6. Yên Cường

 

 

 

 

7. Đường Hồng

 

 

 

 

8. Đường Âm

 

 

 

 

9. Phiêng Luông

 

 

 

 

10. Thượng Tân

 

 

 

8. Vị Xuyên

 

1. Thanh Thuỷ

 

 

 

1. Thuận Hoà

 

 

 

 

2. Thanh Đức

 

 

 

 

3. Thượng Sơn

 

 

 

 

4. Ngọc Minh

 

 

 

 

5. Cao Bồ

 

 

 

 

6. Minh Tân

 

 

 

 

7. Xín  Chải

 

 

 

 

8. Lao Chải

 

 

 

 

9. Quảng Ngầu

 

 

 

9. Bắc Quang

1.  Tân Thành

 

 

 

 

2.  Hương Sơn

 

 

 

 

3. Bản Ria

 

 

 

 

4.  Nà Khương

 

 

 

 

5. Tân Lập

 

 

 

 

6. Đức Xuân

 

 

 

 

7. Thượng Bình

 

 

 

CAO BẰNG

   106

  7

 

 

1. Bảo Lạc

1. Phan Thanh

 

 

 

 

2. Khánh Xuân

 

 

 

 

3. Xuân Trường

 

 

 

 

4. Huy Giáp

 

 

 

 

5. Đình Phùng

 

 

 

 

6. Sơn Lộ

 

 

 

 

7. Vĩnh Phong

 

 

 

 

8. Hồng  An

 

 

 

 

9. Cô Ba

 

 

 

 

10. Thương Hà

 

 

 

 

11. Cốc Păng

 

 

 

 

12. Đức Hạnh

 

 

 

 

13. Quảng Lâm

 

 

 

 

14. Yên Thổ

 

 

 

 

15. Thái Học

 

 

 

2. Hạ Lang

 

1. Đồng Loan

 

 

 

1. Minh Long

 

 

 

 

2. Lý Quốc

 

 

 

 

3. Thắng Lợi

 

 

 

 

4. Đức Quang

 

 

 

 

5. Quang Long

 

 

 

 

6. Kim Loan

 

 

 

 

7. Việt Chu

 

 

 

 

8. Thái Đức

 

 

 

 

9. Thị Hoa

 

 

 

 

10. Cô Ngân

 

 

 

3. Thông Nông

1. Vị Quang

 

 

 

 

2. Cần Yên

 

 

 

 

3. Ngọc Động

 

 

 

 

4. Yên Sơn

 

 

 

 

5. Thanh Long

 

 

 

 

6. Bình Lăng

 

 

 

4. Nguyên Bình

1. Tam Kim

 

 

 

 

2. Triệu Nguyên

 

 

 

 

3. Ca Thành

 

 

 

 

4. Yên Lạc

 

 

 

 

5. Phan Thanh

 

 

 

 

6. Mai Long

 

 

 

 

7. Vũ Nông

 

 

 

 

8. Thành Công

 

 

 

 

9. Quang Thành

 

 

 

 

10. Hưng Đạo

 

 

 

 

11. Hoa Thám

 

 

 

 

12.Thịnh Vượng

 

 

 

 

13. Thái Học

 

 

 

5. Hà Quảng

 

1. Nà Sác

 

 

 

 

2. Sóc Hà

 

 

 

1. Trường Hà

 

 

 

 

2.  Quý Quân

 

 

 

 

3. Kéo Yên

 

 

 

 

4. Lũng Nặm

 

 

 

 

5. Vân An

 

 

 

 

6. Cải Viên

 

 

 

 

7. Thương Thôn

 

 

 

 

8. Nội Thôn

 

 

 

 

9. Hạ Thôn

 

 

 

 

10. Tổng Cọt

 

 

 

 

11. Hồng Sĩ

 

 

 

 

12. Sĩ Hải

 

 

 

 

13. Mã Ba

 

 

 

6. Trà Lĩnh

 

1. Hùng Quốc

 

 

 

 

2. Quang Hán

 

 

 

1. Xuân Nội

 

 

 

 

2. Tri Phương

 

 

 

 

3. Cô Mười

 

 

 

 

4. Lưu Ngọc

 

 

 

 

5. Quang Vinh

 

 

 

7. Trùng Khánh

 

1. Chi Viễn

 

 

 

1. Đầm Thuỷ

 

 

 

 

2. Đoài Côn

 

 

 

 

3. Phong Nặm

 

 

 

 

4. Ngọc Khê

 

 

 

 

5. Ngọc Chung

 

 

 

 

6. Làng Hiếu

 

 

 

 

7. Thân Giáp

 

 

 

 

8. Đình Phong

 

 

 

 

9. Lăng Yên

 

 

 

 

10. Cao Thắng

 

 

 

8. Quảng Hoà

 

1. Tà Lùng

 

 

 

1. Quảng Hưng

 

 

 

 

2. Bình Lăng

 

 

 

 

3. Cai Bộ

 

 

 

 

4. Hoàng Hải

 

 

 

 

5. Hạnh Phúc

 

 

 

 

6. Đài Khôn

 

 

 

 

7. Cách Linh

 

 

 

 

8. Mỹ Hưng

 

 

 

 

9. Triệu ẩu

 

 

 

 

10. Hồng Quang

 

 

 

 

11. Đại Sơn

 

 

 

 

12. Lương Thiện

 

 

 

 

13. Tiên Thành

 

 

 

9. Thạch An

1. Đức Xuân

 

 

 

 

2. Danh Sỹ

 

 

 

 

3. Đức Long

 

 

 

 

4. Thị Ngân

 

 

 

 

5. Trọng Con

 

 

 

 

6. Đức Thông

 

 

 

 

7. Canh Tân

 

 

 

 

8. Minh Khai

 

 

 

 

9. Quang Trọng

 

 

 

10. Hoà An

1. Dân Chủ

 

 

 

 

2. Quang Trung

 

 

 

 

3. Hồng Nam

 

 

 

 

4. Lê Chung

 

 

 

 

5. Ngũ Lão

 

 

 

 

6. Trương Lương

 

 

 

 

7. Công Trường

 

 

 

 

8. Đức Xuân

 

 

 

 

9. Bạch Đằng

 

 

 

 

10. Bình Dương

 

 

 

 

11. Hà Trì

 

 

 

 

12. Trưng Vương

 

 

 

LAI CHÂU

93

9

 

 

1. Mường Tè

1. Pa Vệ Sử

 

 

 

 

2. Pa Ư

 

 

 

 

3. Bum Tở

 

 

 

 

4. Nậm Khao

 

 

 

 

5. Hua Bum

 

 

 

 

6. Can Hồ

 

 

 

 

7. Bum Nưa

 

 

 

 

8. Mường Toong

 

 

 

 

9.  Mường Nhé

 

 

 

 

10. Thu Lũm

 

 

 

 

11. Ca Lăng

 

 

 

 

12. Chung Chải

 

 

 

 

13. Sín Thầu

 

 

 

 

14. Mù Cả

 

 

 

 

15. Mường Tè

 

 

 

 

16. Tà Tổng

 

 

 

2. Sín Hồ

 

1. Pa Tần

 

 

 

1. Hởi Luông

 

 

 

 

2. Nậm Ban

 

 

 

 

3. Phìn Hồ

 

 

 

 

4. Hồng Thu

 

 

 

 

5. Phăng Xô Lin

 

 

 

 

6. Tả Phìn

 

 

 

 

7. Xà Dề Phìn

 

 

 

 

8. Tả  Ngảo

 

 

 

 

9. Làng Mô

 

 

 

 

10. Tủa Xín Chải

 

 

 

 

11. Pu Sam Cáp

 

 

 

 

12. Ma Quai

 

 

 

 

13. Nậm Tăm

 

 

 

 

14. Noong Hẻo

 

 

 

 

15. Nậm Mạ

 

 

 

 

16. Căn Co

 

 

 

 

17. Nậm Cha

 

 

 

 

18. Nậm Cuổi

 

 

 

 

19. Nậm Hăn

 

 

 

3. Điện Biên Đ

1. Chiềng Sơ

 

 

 

 

2. Xa Dung

 

 

 

 

3. Luân Giới

 

 

 

 

4. Keo Lôm

 

 

 

 

5. Phì Nhờ

 

 

 

 

6. Pu Nhi

 

 

 

 

7. Na Son

 

 

 

 

8. Háng Lìa

 

 

 

 

9. Phìn Giàng

 

 

 

4. Tủa Chùa

1. Mường Đun

 

 

 

 

2. Sính Phình

 

 

 

 

3. Sáng Nhè

 

 

 

 

4. Tả Sìn Thàng

 

 

 

 

5. Lao Sả Phình

 

 

 

 

6. Tủa Thàng

 

 

 

 

7. Tả Phình

 

 

 

 

8. Sín Chải

 

 

 

 

9. Huổi Só

 

 

 

5. Mường Lay

 

1. Chà Nưa

 

 

 

 

2. Xi Pa Phìn

 

 

 

1. Hừa Ngài

 

 

 

 

2. Hổi Lèng

 

 

 

 

3. Sa Tổng

 

 

 

 

4. Pú Đao

 

 

 

 

5. Chà Cang

 

 

 

 

6. Chà Tở

 

 

 

 

7. Pa Ham

 

 

 

 

8. Mương Mươn

 

 

 

6. Phong Thổ

1. Sìn Lờ Lầu

 

 

 

 

2. Ma Ly Chải

 

 

 

 

3. Mồ Sìn San

 

 

 

 

4. Pa Vây Sử

 

 

 

 

5. Vàng Ma Chải

 

 

 

 

6. Đào San

 

 

 

 

7. Tông Qua Lìn

 

 

 

 

8. Nũ San

 

 

 

 

9. Ma Ly Pho

 

 

 

 

10. Hoang Thèn

 

 

 

 

11. Sin Suối Hò

 

 

 

 

12. Lơ  Nhị Thàng

 

 

 

 

13. Sùng Phài

 

 

 

 

14. Nùng Nàng

 

 

 

 

15. Tả Lèng

 

 

 

 

16. Hồ Thầu

 

 

 

 

17. Khuân Há

 

 

 

 

18. Bản Lang

 

 

 

 

19. Nậm Xe

 

 

 

 

20. Bản Giang

 

 

 

 

21. Bản Hon

 

 

 

7. Tuần Giáo

1. ẳng Tơ

 

 

 

 

2. Toả Tình

 

 

 

 

3. Tênh Phông

 

 

 

 

4. Phình Sáng

 

 

 

 

5. Nà Sáy

 

 

 

 

6. Mường Thín

 

 

 

 

7. Ta Ma

 

 

 

8. Điện Biên Phủ

1. Núa Ngam

 

 

 

 

2. Pa Thơm

 

 

 

 

3. Mường Lói

 

 

 

 

4. Mường Nhà

 

 

 

 

 

1. Thanh Nưa

 

 

 

 

2. Thanh Luông

 

 

 

 

3. Thanh Hưng

 

 

 

 

4. Thanh Chăn

 

 

 

 

5. Nà Ư

 

 

 

 

6. Mường Phồn

 

 

SƠN LA

60

7

 

 

Sông Mã

 

1. Chiềng  Khương

 

 

 

 

2. Xốp Cộp

 

 

 

 

3. Mương Và

 

 

 

 

4. Mương Hung

 

 

 

 

5. Mường Sai

 

 

 

1. Mường Lèo

 

 

 

 

2. Nậm Mần

 

 

 

 

3. Sam Kha

 

 

 

 

4. Dồm Cang

 

 

 

 

5. Mường Cai

 

 

 

 

6. Pú Bẩu

 

 

 

 

7. Bó Sinh

 

 

 

 

8. Nậm Lạnh

 

 

 

 

9. Mường Lạn

 

 

 

 

10. Chiềng Phung

 

 

 

 

11. Púng Bánh

 

 

 

 

12. Chiềng En

 

 

 

 

13. Đứa Mòn

 

 

 

 

14. Nậm Tỵ

 

 

 

2. Thuận Châu

1. Bó Mười

 

 

 

 

2. Mường Khiêng

 

 

 

 

3. Liệp Tè

 

 

 

 

4. Nậm ét

 

 

 

 

5. Pá Long

 

 

 

 

6. Phỏng Lập

 

 

 

 

7. Co Tòng

 

 

 

 

8. É Tòng

 

 

 

 

9. Mường Bám

 

 

 

 

10. Long Hẹ

 

 

 

 

11. Co Mạ

 

 

 

 

12.Tranh Đấu

 

 

 

3. Bắc Yên

1.  Phiêng Côn

 

 

 

 

2. Tà Xùa

 

 

 

 

3. Làng Chiếu

 

 

 

 

4. Xím Vàng

 

 

 

 

5. Hang Chú

 

 

 

4. Mường La

1. Nậm Dôn

 

 

 

 

2. Chiềng Ăn

 

 

 

 

3. Hua Trai

 

 

 

 

4. Ngọc Chiến

 

 

 

 

5. Chiềng Công

 

 

 

 

6. Chiềng Muôn

 

 

 

5. Phù Yên

1. Sập Xa

 

 

 

 

2. Suối Tọ

 

 

 

 

3. Suối Bâu

 

 

 

 

4. Kim Bon

 

 

 

 

5. Mường Bang

 

 

 

6. Mộc Châu

1. Tân Hợp

 

 

 

 

2. Xuân Nha

 

 

 

 

3. Lóng Nập

 

 

 

 

4. Chiềng Khừa

 

 

 

 

5. Mường Men

 

 

 

 

6. Suối Hàng

 

 

 

7. Quỳnh Nhai

1. Cà Nàng

 

 

 

 

2. Chiềng Ơn

 

 

 

 

3. Mường Giôn

 

 

 

 

4. Chiềng Khay

 

 

 

8. Yên Châu

1. Mượng Lựm

 

 

 

 

2. Chiềng On

 

 

 

 

3. Yên Sơn

 

 

 

 

4. Chiềng Tương

 

 

 

 

 

1. Phiềng Khoài

 

 

 

 

2. Lóng Phiêng

 

 

9. Mai Sơn

1. Chiềng Nơi

 

 

 

 

2. Phiêng Cằm

 

 

 

 

3. Phiềng Pằn

 

 

 

 

4. Nà ớt

 

 

 

BẮC CẠN

84

 

 

 

1. Ba Bể

1. Cao Tân

 

 

 

 

2. Đồng Phúc

 

 

 

 

3. Hoàng Trĩ

 

 

 

 

4. Giáo Hiệu

 

 

 

 

5. Cao Trí

 

 

 

 

6. Bành Trạch

 

 

 

 

7. An Thắng

 

 

 

 

8. Bằng Thành

 

 

 

 

9. Nhạn Môn

 

 

 

 

10. Phúc Lộc

 

 

 

 

11. Bộc Bố

 

 

 

 

12. Công Bằng

 

 

 

 

13. Cổ Linh

 

 

 

 

14. Cao Thượng

 

 

 

 

15. Nghiên Loan

 

 

 

 

16. Xuân La

 

 

 

2. Ngân Sơn

1. Thượng Quan

 

 

 

 

2. Thượng Ân

 

 

 

 

3. Cốc Đán

 

 

 

 

4. Hương Nê

 

 

 

 

5. Thuần Mang

 

 

 

3. Na Rì

1. Liêm Thuỷ

 

 

 

 

2. Đổng Xá

 

 

 

 

3. Xuân Dương

 

 

 

 

4. Dương Sơn

 

 

 

 

5. Côn Minh

 

 

 

 

6. Quang Phong

 

 

 

 

7. Văn Minh

 

 

 

 

8. Hữu Thác

 

 

 

 

9. Hảo Nghĩa

 

 

 

 

10. Cự Lễ

 

 

 

 

11. Lam Sơn

 

 

 

 

12. Lương Hạ

 

 

 

 

13. Kim Lư

 

 

 

 

14. Cường Lợi

 

 

 

 

15. Vũ Loan

 

 

 

 

16. Văn Học

 

 

 

 

17. Lạng San

 

 

 

 

18. Lương Thành

 

 

 

 

19. Ân Tình

 

 

 

 

20. Lương Thượng

 

 

 

 

21. Kim Thuỷ

 

 

 

4. Chợ Đồn

1. Rã Bản

 

 

 

 

2. Bằng Lẵng

 

 

 

 

3. Đồng Viên

 

 

 

 

4. Phương Viên

 

 

 

 

5. Đồng Lạc

 

 

 

 

6. Ngọc Phái

 

 

 

 

7. Nam Cường

 

 

 

 

8. Quảng Bạch

 

 

 

 

9. Yên Thịnh

 

 

 

 

10. Bản Thi

 

 

 

 

11. Lường Bằng

 

 

 

 

12. Nghĩa Tá

 

 

 

 

13. Bình Trung

 

 

 

 

14. Huân Phong

 

 

 

 

15. Yên Thuận

 

 

 

 

16. Yên Mỹ

 

 

 

 

17. Đại Sảo

 

 

 

 

18. Bằng Phúc

 

 

 

 

19. Xuân Lạc

 

 

 

 

20. Yên Thượng

 

 

 

 

21. Tân Lập

 

 

 

5. Bạch Thông

1. Thanh Mai

 

 

 

 

2. Thanh Vận

 

 

 

 

3. Nguyên Phúc

 

 

 

 

4. Vi Hương

 

 

 

 

5. Dương Quang

 

 

 

 

6. Tú Trĩ

 

 

 

 

7.Vũ Muộn

 

 

 

 

8. Sĩ Bình

 

 

 

 

9. Lục Bình

 

 

 

 

10. Đôn Phong

 

 

 

 

11. Mỹ Thanh

 

 

 

 

12. Mai Lập

 

 

 

 

13. Quang Thuận

 

 

 

 

14. Cao Sơn

 

 

 

 

15. Tân Sơn

 

 

 

 

16. Dương Phong

 

 

 

 

17. Yên Cư

 

 

 

 

18. Yên Hân

 

 

 

 

19. Bình Vân

 

 

 

 

20. Như Cố

 

 

 

 

21. Quảng Chu

 

 

 

LÀO CAI

120

7

 

 

1. Bắc Hà

1. Na Hối

 

 

 

 

2. Si Ma Cai

 

 

 

 

3. Nàn Sán

 

 

 

 

4. Sán Chải

 

 

 

 

5. Mản Thẩn

 

 

 

 

6. Nàn Sín

 

 

 

 

7. Sín Chéng

 

 

 

 

8. Thảo Chư Phìn

 

 

 

 

9. Bản Mế

 

 

 

 

10. Quan Thần Sán

 

 

 

 

11. Cán Hồ

 

 

 

 

12. Cán Cấu

 

 

 

 

13. Lùng Sui

 

 

 

 

14. Lử Thần

 

 

 

 

15. Lùng Cải

 

 

 

 

16. Bản Già

 

 

 

 

17. Bản Liền

 

 

 

 

18. Tả Củ Tỷ

 

 

 

 

19. Thải Giàng Phố

 

 

 

 

20. Tả Văn Chư

 

 

 

 

21. Hoang Thu Phố

 

 

 

 

22. Lầu Thí Ngài

 

 

 

 

23. Lùng Phìn

 

 

 

 

24. Nậm Mòn

 

 

 

 

25. Cốc Ly

 

 

 

 

26. Bản Cái

 

 

 

 

27. Nậm Lục

 

 

 

 

28. Cốc Lầu

 

 

 

 

29. Nậm Khánh

 

 

 

 

30. Nậm Đét

 

 

 

 

31. Bản Phố

 

 

 

2. Sa Pha

1. Thanh Kim

 

 

 

 

2. Bản Phùng

 

 

 

 

3. Bản Hồ

 

 

 

 

4. Thánh Phú

 

 

 

 

5. Nậm Cang

 

 

 

 

6. Nậm Sài

 

 

 

 

7. Suối Thầu

 

 

 

 

8. Sa Pả

 

 

 

 

9. Rả Van

 

 

 

 

10. Hầu Thào

 

 

 

 

11. Sử Phản

 

 

 

 

12. Trung Chải

 

 

 

 

13. Bản Khoang

 

 

 

 

14. Tả Giàng Phình

 

 

 

 

15. Lao Chải

 

 

 

 

16. San Sả Hồ

 

 

 

 

17. Tả Phìn

 

 

 

3. Bát Xát

 

1. Quang Kim

 

 

 

 

2. Bản Qua

 

 

 

 

3. Bản Vược

 

 

 

1. Phìn Ngan

 

 

 

 

2. Nậm Trạc

 

 

 

 

3.Tònh Sành

 

 

 

 

4. A Mú Sung

 

 

 

 

5. A Lù

 

 

 

 

6. Pa Cheo Phìn

 

 

 

 

7. Nậm Pung

 

 

 

 

8. Dền Thàng

 

 

 

 

9. Trung Lèng Hồ

 

 

 

 

10. Sàng Ma Sáo

 

 

 

 

11. Dền Sáng

 

 

 

 

12. Ngải Thầu

 

 

 

 

13. Y Tý

 

 

 

 

14. Cốc Mỳ

 

 

 

 

15. Trịnh Trường

 

 

 

 

16. Bản Xẻo

 

 

 

 

17. Mường Hum

 

 

 

4. Than Uyên

1. Mường Khoa

 

 

 

 

2. Thân thuộc

 

 

 

 

3. Pắc Ta

 

 

 

 

4. Nậm Cần

 

 

 

 

5. Nậm Sỏ

 

 

 

 

6. Tà Hừa

 

 

 

 

7. Hố Mít

 

 

 

 

8. Mường Mít

 

 

 

 

9. Tá Mít

 

 

 

 

10. Pha Mu

 

 

 

 

11. Khoen On

 

 

 

 

12. Tà Gia

 

 

 

5. Mường Khương

 

1. Mường Khương

 

 

 

 

2. Bản Lầu

 

 

 

1. Lùng Vai

 

 

 

 

2. Tung Trung Phố

 

 

 

 

3. Nám Lư

 

 

 

 

4. Thanh Bình

 

 

 

 

5. Nậm Chảy

 

 

 

 

6. Lùng Khấu Nhin

 

 

 

 

7. Pha Long

 

 

 

 

8. Dìn Chin

 

 

 

 

9. Tải Ngồ Chồ

 

 

 

 

10. Tả Ngải Khâu

 

 

 

 

11. Cao Sơn

 

 

 

 

12. Pán Tẩn

 

 

 

 

13. Tả Thảng

 

 

 

6. Văn Bàn

1. Nậm Chày

 

 

 

 

2. Nậm Xè

 

 

 

 

3. Minh Lương

 

 

 

 

4. Thấm Dương

 

 

 

 

5. Dền Thàng

 

 

 

 

6. Nậm Xây

 

 

 

 

7. Nậm Rạng

 

 

 

 

8. Dương Quỳ

 

 

 

 

9. Sơn Thuỷ

 

 

 

 

10. Tân Thượng

 

 

 

 

11. Chiềng Ken

 

 

 

 

12. Liêm Phú

 

 

 

 

13. Tân An

 

 

 

 

14. Nậm Tha

 

 

 

 

15. Nậm Mả

 

 

 

7. Bảo Yên

1. Tân Dương

 

 

 

 

2. Điện Quan

 

 

 

 

3. Thượng Hà

 

 

 

 

4. Minh Tân

 

 

 

 

5. Yên Sơn

 

 

 

 

6. Tân Tiến

 

 

 

 

7. Nghĩa Đô

 

 

 

 

8. Vĩnh Yên

 

 

 

 

9. Xuân Thượng

 

 

 

 

10. Cam Cọn

 

 

 

8. Thị Cam Đường

1. Hợp Thành

 

 

 

 

2. Tả Phời

 

 

 

10. Bảo Thắng

 

1. Bản Phiệt

 

 

 

1. Trì Quang

 

 

 

 

2. Thái Niên

 

 

 

 

3. Phú Nhuận

 

 

 

11.TX Lào Cai

 

1. Đồng Tuyển

 

 

TUYÊN QUANG

51

 

 

 

1. Yên Sơn

1. Trung Sơn

 

 

 

 

2. Kim Quan

 

 

 

 

3. Công Đa

 

 

 

 

4. Hùng Lợi

 

 

 

 

5. Trung Minh

 

 

 

 

6. Kiến Thiết

 

 

 

2. Sơn Dương

1. Trung Yên

 

 

 

 

2. Lưng Thiện

 

 

 

 

3. Kháng Nhật

 

 

 

3. Nà Hang

1. Năng Khả

 

 

 

 

2. Khuôn Hà

 

 

 

 

3. Phúc yên

 

 

 

 

4. Thuý Loa

 

 

 

 

5. Lăng Can

 

 

 

 

6. Xuân Tiến

 

 

 

 

7. Xuân Tân

 

 

 

 

8. Thượng Lâm

 

 

 

 

9. Thượng Giáp

 

 

 

 

10. Xuân Lập

 

 

 

 

11. Trung Khánh

 

 

 

 

12. Thanh Tương

 

 

 

 

13. Đà Vị

 

 

 

 

14. Côn Lôn

 

 

 

 

15. Hồng Thái

 

 

 

 

16. Sinh Long

 

 

 

 

17. Khau Tinh

 

 

 

 

18. Sơn Phú

 

 

 

 

19. Vĩnh Yên

 

 

 

 

20. Yên Hoa

 

 

 

 

21. Thượng Nông

 

 

 

4. Chiêm Hoá

1. Phú Bình

 

 

 

 

2. Kim Bình

 

 

 

 

3. Tân Mỹ

 

 

 

 

4.Yên Lập

 

 

 

 

5. Phúc Sơn

 

 

 

 

6. Bình An

 

 

 

 

7. Hồng Quang

 

 

 

 

8. Trung Hà

 

 

 

 

9. Hà Lang

 

 

 

 

10. Tri Phú

 

 

 

 

11. Linh Phú

 

 

 

 

12. Thổ Bình

 

 

 

 

13. Minh Quang

 

 

 

 

14. Kiên Đài

 

 

 

 

15. Bình Phú

 

 

 

5. Hàm Yên

1.Bạch Xa

 

 

 

 

2. Minh Khương

 

 

 

 

3. Minh Hương

 

 

 

 

4. Minh Dân

 

 

 

 

5. Yên Thuận

 

 

 

 

6. Phù Lưu

 

 

 

LẠNG SƠN

80

5

 

 

1.Tràng Định

1. Khánh Long

 

 

 

 

2. Tân Yên

 

 

 

 

3. Cao Minh

 

 

 

 

4. Vĩnh Tiến

 

 

 

 

5. Bác ái

 

 

 

 

6. Đoàn Kết

 

 

 

 

7. Chí Minh

 

 

 

 

8. Tân Minh

 

 

 

 

9. Đào Viên

 

 

 

 

10. Đội Cấn

 

 

 

 

 

1. Quốc Khánh

 

 

2. Văn Lãng

1. Hội Hoan

 

 

 

 

2. Nhạc Kỹ

 

 

 

 

3. Nam Na

 

 

 

 

4. Bắc La

 

 

 

 

5. Tân Tác

 

 

 

 

6. Gia Miễn

 

 

 

 

7. Trùng Khánh

 

 

 

 

8. Thanh Long

 

 

 

 

9. Thuỵ Hùng

 

 

 

 

 

1. Tân Thanh

 

 

 

 

2. Tân Mỹ

 

 

3. Cao Lộc

1. Song Giáp

 

 

 

 

2. Công Sơn

 

 

 

 

3. Xuất Lễ

 

 

 

 

4. Mẫu Sơn

 

 

 

 

5. Lộc Thanh

 

 

 

 

6. Cao Lâu

 

 

 

 

7. Bảo Lâm

 

 

 

4. Lộc Bình

 

1. Yên Khoái

 

 

 

 

2. Tú Mịch

 

 

 

1. Hữu Lân

 

 

 

 

2. Minh Phát

 

 

 

 

3. Xuân Dương

 

 

 

 

4. ái Quốc

 

 

 

 

5. Tĩnh Bắc

 

 

 

 

6. Nhượng Bạn

 

 

 

 

7. Nam Quan

 

 

 

 

8. Mẫu Sơn

 

 

 

 

9. Tam Gia

 

 

 

5. Chi Lăng

1 . Bằng Hữu

 

 

 

 

2. Vân An

 

 

 

 

3. Chiến Thắng

 

 

 

 

4. Liên Sơn

 

 

 

 

5. Lâm Sơn

 

 

 

 

6. Hữu Kiên

 

 

 

 

7. Quan Sơn

 

 

 

6. Hữu Lũng

1. Quyết Thắng

 

 

 

 

2. Tân Lập

 

 

 

 

3. Hữu Liên

 

 

 

 

4. Yên Bình

 

 

 

 

5. Thiện Kỵ

 

 

 

7. Văn Quan

1. Song Giang

 

 

 

 

2. Tràng Các

 

 

 

 

3. Phú Mỹ

 

 

 

 

4. Trấn Ninh

 

 

 

 

5. Việt Yên

 

 

 

 

6. Tri Lễ

 

 

 

 

7. Hữu Lễ

 

 

 

8. Bình Gia

1. Hưng Đạo

 

 

 

 

2. Bình La

 

 

 

 

3. Thiện Thuật

 

 

 

 

4. Thiện Hoà

 

 

 

 

5. Thiện Long

 

 

 

 

6. Quý Hoà

 

 

 

 

7. Hoà Bình

 

 

 

 

8. Vĩnh Yên

 

 

 

 

9. Tân Hoà

 

 

 

 

10. Yên Lỗ

 

 

 

9. Bắc Sơn

1. Nhất Tiến

 

 

 

 

2. Tân Thành

 

 

 

 

3. Chiêu Vũ

 

 

 

 

4. Trấn Yên

 

 

 

 

5. Nhất Hoà

 

 

 

 

6. Tân Lập

 

 

 

 

7. Tân Hương

 

 

 

 

8. Tân Tri

 

 

 

 

9.Vạn Thuỷ

 

 

 

10. Đình Lập

1. Bắc Lãng

 

 

 

 

2, Lâm Ca

 

 

 

 

3. Thái Bình

 

 

 

 

4. Đồng Thắng

 

 

 

 

5. Bắc Xa

 

 

 

 

6. Kiên Mộc

 

 

 

 

7. Bính Xá

 

 

 

YÊN BÁI

61

 

 

 

1. Trấn Yên

1. Tân Đồng

 

 

 

 

2. Quy Mông

 

 

 

 

3. Kiên Thành

 

 

 

 

4. Lương Thịnh

 

 

 

 

5. Việt Cường

 

 

 

 

6. Hồng Ca

 

 

 

 

7. Việt Hồng

 

 

 

2. Lục Yên

1. Minh Tiến

 

 

 

 

2. Minh Chuẩn

 

 

 

 

3. Tân Lập

 

 

 

 

4. Phan  Thanh

 

 

 

 

5. An Phú

 

 

 

 

6. Khai Trung

 

 

 

 

7. Tân Phượng

 

 

 

 

8. Khánh Thiện

 

 

 

 

9. Lâm Thượng

 

 

 

 

10. Phúc Lợi

 

 

 

3. Văn Yên

1. Tân Hợp

 

 

 

 

2. Châu Quế Thượng

 

 

 

 

3. Phong Dụ Thượng

 

 

 

 

4. Nà Hẩu

 

 

 

 

5.  Mỏ Vàng

 

 

 

 

6. Xuân Tâm

 

 

 

 

7. Quang Minh

 

 

 

4. Văn Chấn

1. Nậm Búng

 

 

 

 

2. Nậm Mười

 

 

 

 

3. Sùng Đô

 

 

 

 

4. Nghĩa Sơn

 

 

 

 

5. Suối Quyền

 

 

 

 

6. An Lương

 

 

 

 

7. Suối Bu

 

 

 

 

8. Nậm Lành

 

 

 

5. Yên Bình

1. Ngọc Chấn

 

 

 

 

2. Tích Cốc

 

 

 

 

3. Yên Thành

 

 

 

 

4. Phúc An

 

 

 

 

5. Xuân Long

 

 

 

6. Trạm Tấu

1. Hát Lìu

 

 

 

 

2. Bản Công

 

 

 

 

3. Trạm Tấu

 

 

 

 

4. Bản Mù

 

 

 

 

5. Xà Hồ

 

 

 

 

6. Pá Hu

 

 

 

 

7. Pá Lau

 

 

 

 

8. Túc Đán

 

 

 

 

9. Làng Nhì

 

 

 

 

10. Phình Hồ

 

 

 

 

11. Tà Xi Láng

 

 

 

7. Mù Căng Chải

1. Nậm Cố

 

 

 

 

2. Cao Phạ

 

 

 

 

3. Púng Luông

 

 

 

 

4. La Pán Tẩn

 

 

 

 

5. Zế Xu Phình

 

 

 

 

6. Nậm Khắt

 

 

 

 

7. Kim Nọi

 

 

 

 

8. Mồ Dề

 

 

 

 

9. Chế Cu Nha

 

 

 

 

10. Chế Tạo

 

 

 

 

11. Khau Mang

 

 

 

 

12. Lao Chải

 

 

 

 

13. Hồ Bốn

 

 

 

HOÀ BÌNH

60

 

 

 

1. Mai Châu

1. Noong Luông

 

 

 

 

2. Pù  Bin

 

 

 

 

3. Cun Pheo

 

 

 

 

4. Tân Mai

 

 

 

 

5. Phúc Sạn

 

 

 

 

6. Pà Cò

 

 

 

 

7. Hang Kia

 

 

 

 

8. Ba Khan

 

 

 

2. Đà Bắc

1. Đồng Nghê

 

 

 

 

2. Suối Nánh

 

 

 

 

3. Đồng Chum

 

 

 

 

4. Đoàn Kết

 

 

 

 

5. Trung Thành

 

 

 

 

6. Giáp Đắt

 

 

 

 

7. Yên Hoà

 

 

 

 

8. Tân Dân

 

 

 

 

9. Tân Pheo

 

 

 

 

10. Tân Minh

 

 

 

 

11. Hiền Lương

 

 

 

 

12. Đồng Ruộng

 

 

 

 

13. Tiền Phong

 

 

 

 

14. Cao Sơn

 

 

 

 

15.Vây Nưa

 

 

 

 

16. Mường Tuổng

 

 

 

3. Tân Lạc

1. Trung Hòa

 

 

 

 

2. Bắc Sơn

 

 

 

 

3. Nam Sơn

 

 

 

 

4. Lũng Vân

 

 

 

 

5. Ngổ Luông

 

 

 

 

6. Quyết Chiến

 

 

 

 

7. Ngòi Hoa

 

 

 

4. Lạc Sơn

1. Bình Hẻm

 

 

 

 

2. Miền Đồi

 

 

 

 

3. Ngọc Lâu

 

 

 

 

4. Ngọc Sơn

 

 

 

 

5. Tự Do

 

 

 

5. Kim Bôi

1. Lập Chiệng

 

 

 

 

2. Cuối Hạ

 

 

 

 

3. Hợp Châu

 

 

 

 

4. Đú Sáng

 

 

 

 

5. Thượng Tiến

 

 

 

 

6. Nuông Dăm

 

 

 

 

7. Tân Thành

 

 

 

6. TX Hoà Bình

1. Thái Thịnh

 

 

 

7. Lương Sơn

1. Yên Quang

 

 

 

 

2. Cao Dăm

 

 

 

 

3. Tiến Sơn

 

 

 

8. Kỳ Sơn

1. Yên Thượng

 

 

 

 

2. Yên Lập

 

 

 

 

3. Thung Nai

 

 

 

 

4. Độc Lập    

 

 

 

9. Lạc Thuỷ

1. An Bình

 

 

 

 

2. An Lạc

 

 

 

 

3. Đồng Môn

 

 

 

 

4. Liên Hoà

 

 

 

 

5. Hưng Thi

 

 

 

10. Yên Thuỷ

1. Bảo Hiệu

 

 

 

 

2. Lạc Lương

 

 

 

 

3. Lạc Sỹ

 

 

 

 

4. Lạc Hưng

 

 

 

BẮC GIANG

35

 

 

 

1. Sơn Động

1. Thạch Sơn

 

 

 

 

2. Phúc Thắng

 

 

 

 

3. Quế  Sơn

 

 

 

 

4. Giáo Liêm

 

 

 

 

5. Tuấn Đạo

 

 

 

 

6. Bồng Am

 

 

 

 

7. Thanh Sơn

 

 

 

 

8. Thanh Luận

 

 

 

 

9. Long Sơn

 

 

 

 

10. Dương Hưu

 

 

 

 

11 An Lạc

 

 

 

 

12. Hữu Sơn

 

 

 

 

13. Vân Sơn

 

 

 

 

14. Lệ Viễn

 

 

 

2. Lục Ngạn

1. Xa Lý

 

 

 

 

2. Phong Minh

 

 

 

 

3. Phong Vân

 

 

 

 

4. Tân Sơn

 

 

 

 

5. Cấm Sơn

 

 

 

 

6. Sơn Hải

 

 

 

 

7. Hộ Đáp

 

 

 

 

8. Kim Sơn

 

 

 

 

9. Phú Nhuận

 

 

 

 

10. Đèo Gia

 

 

 

 

11. Tân Lập

 

 

 

 

12. Tân Mộc

 

 

 

3. Lục Nam

1. Lục Sơn

 

 

 

 

2. Bình Sơn

 

 

 

 

3. Trường Sơn

 

 

 

 

4. Vô Tranh

 

 

 

4. Yên Thế

1. Tiên Thắng

 

 

 

 

2. Tam Tiến

 

 

 

 

3. Xuân Lương

 

 

 

 

4. Canh Nậu

 

 

 

 

5. Đồng Vương

 

 

 

THÁI NGUYÊN

18

 

 

 

1. Đồng Hỷ

1. Văn Lăng

 

 

 

 

2. Tân Long

 

 

 

2. Định Hoá

1. Lam Vĩ

 

 

 

 

2. Tân Thịnh

 

 

 

 

3. Linh Thông

 

 

 

 

4. Bảo Linh

 

 

 

 

5. Quy Kỳ

 

 

 

3. Võ Nhai

1. Sảng Mộc

 

 

 

 

2. Nghinh Tường

 

 

 

 

3. Vũ Chấn

 

 

 

 

4. Thượng Nung

 

 

 

 

5. Cúc Đường

 

 

 

 

6. Thần Sa

 

 

 

 

7. Tràng Sá

 

 

 

 

8. Dân Tiến

 

 

 

 

9. Bình Long

 

 

 

 

10. Nguyên Minh

 

 

 

 

11. Phương Giao

 

 

 

PHÚ THỌ

40

 

 

 

1. Thanh Sơn

1. Lại Đồng

 

 

 

 

2. Kiệt Sơn

 

 

 

 

3. Thu Ngạc

 

 

 

 

4. Tân Sơn

 

 

 

 

5. Kim Thượng

 

 

 

 

6. Xuân Đài

 

 

 

 

7. Long Cốc

 

 

 

 

8. Tam Thanh

 

 

 

 

9. Khả Cửu

 

 

 

 

10. Tân Minh