Quyết định 1233/QĐ-UBND

Quyết định 1233/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 1233/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động tỉnh Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1233/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 26 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tưng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH ngày 10/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 205/TTr-SLĐTBXH ngày 25/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố, phê duyệt kèm theo Quyết định này gồm các nội dung sau:

1. Công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính mới ban hành, 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 (kèm theo danh mục).

2. Phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau (kèm theo quy trình).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

1. Thay thế Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.

2. Thay thế 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh (STT: từ số 54 đến số 58) tại phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.

3. Trên cơ sở quy trình nội bộ, quy trình liên thông đối với từng thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 06/6/2019, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh đầy đủ nội dung thông tin của quy trình nội bộ, quy trình liên thông đối với thủ tục hành chính công bố tại Điều 1 Quyết định này (bao gồm việc thu hồi, hủy bỏ quy trình do bị hết hiệu lực); khẩn trương hoàn thành xong trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (VIC);
- Cục KSTTHC, VPCP (CSDLQGTTHC);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh (VIC);
- Các PVP UBND tỉnh (VIC);
- Sở Thông tin và Truyền thông (VIC);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (VIC);
- KGVX (VIC), CCHC (Đời85, VIC);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ văn bản quy định sửa đổi, bổ sung/thay thế thủ tục hành chính

I.

Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 05/5/2017

1.

T-CMU-289385-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết mt số diễu và bin pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp

2.

T-CMU-289386-TT

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3.

T-CMU-289389-TT

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

4.

T-CMU-289387-TT

Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)

5.

T-CMU-289388-TT

Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp)

Cấp tỉnh: Tổng số có 03 thủ tục hành chính bị sửa đổi, b sung và 02 thủ tục hành chính bị thay thế (STT: 4,5)./.

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Q
uyết định s 1233/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

 

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

 

 

1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ, thủ tục hành chính đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau thông qua Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Địa chỉ: Tầng 1, tầng 2, Tòa nhà Viettel, s 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành ph Cà Mau, tỉnh Cà Mau), sau đây viết tắt cách thức thực hiện, địa đim thực hiện thủ tục hành chính là “Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau”.

2. Hoặc nộp trực tuyến tại Trang Một cửa điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, địa chỉ website http://soldtbxh.dvctt.camau.gov.vn, nếu đủ điều kiện và có giá trị như nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, sau đây viết tắt là “Trực tuyến”.

3. Thời gian tiếp nhận vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

1

Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

Trong thời hạn 16 ngày làm việc (cắt giảm 04/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 20%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội tiếp nhận thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 12 ngày làm việc;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích);

- Trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2).

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau;

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014 của Quốc hội (Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014);

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp (Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của CHính phủ).

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được kết nối, tích hợp theo số hồ sơ “BLĐ-TBVXH-286432” của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

2

Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trong thời hạn 04 ngày làm việc (cắt giảm 01/05 ngày, tỷ lệ cắt giảm 20%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 02 ngày làm việc;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích);

- Trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2).

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau;

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được kết nối, tích hp theo số hồ sơ “BLĐ-TBVXH-286433” của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

 

3

Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

Trong thời hạn 24 ngày làm việc (cắt giảm 06/30 ngày, tỷ lệ cắt giảm 20%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích);

- Trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2).

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau;

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ);

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ);

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được kết nối, tích hợp theo số hồ sơ “BLĐ-TBVXH-286434” của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

4

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Trong thời hạn 16 ngày làm việc (cắt giảm 04/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 20%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, thẩm định hồ sơ (kể cả ra Hội đồng và có kết luận của Hội đồng thẩm định), trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 12 ngày làm việc;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích);

- Trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2).

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau;

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được kết nối, tích hợp theo số hồ sơ “BLĐ-TBVXH-286435” của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

5

Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận

Trong thời hạn 16 ngày làm việc (cắt giảm 04/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 20%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, tổ chức thẩm định và lấy ý kiến các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 12 ngày làm việc;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hi.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích);

- Trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2).

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tnh Cà Mau;

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được kết nối, tích hợp theo số hồ sơ “BLĐ-TBVXH-286436” của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

6

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận

Trong thời hạn 23 ngày làm việc (cắt giảm 05/28 ngày, tỷ lệ cắt giảm 17,86%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, thẩm tra bộ hồ sơ và gửi Hội đồng thẩm định đến khi có kết quả trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 18 ngày làm việc;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích);

- Trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau;

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được kết nối, tích hợp theo số hồ sơ “B-BLD-286298-TT của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

7

Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trong thời hạn 08 ngày làm việc (cắt giảm 02/10 ngày, tỷ lệ cắt giảm 20%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 05 ngày làm việc;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích);

- Trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau;

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được kết nối, tích hợp theo số hồ sơ “B-BLD-286301-TT” của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

8

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

Trong thời hạn 12 ngày làm việc (cắt giảm 03/15 ngày, tỷ lệ cắt giảm 20%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích);

- Trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau;

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được kết nối, tích hợp theo số hồ sơ “B-BLD-286297-TT” của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

9

Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

Trong thời hạn 08 ngày làm việc (cắt giảm 02/10 ngày tỷ lệ cắt giảm 20%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 05 ngày làm việc;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn gửi hồ sơ, thủ tục hành chính (bao gồm cả trường hợp nhận kết quả giải quyết) bằng một trong các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện (bưu chính công ích);

- Trực tuyến (cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau;

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của TTHC được kết nối, tích hợp theo số hồ sơ “B-BLD-286300-TT” của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

Cấp tỉnh: Tổng số có 05 thủ tục hành chính mới ban hành, 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (STT: 6, 7, 8) và 01 thủ tục hành chính được thay thế (STT 9)./.

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CÓ THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH VÀ TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh

Không

Không

I

CẤP TỈNH

 

 

 

 

*

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

09

0

09

0

1.

Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

X

 

X

 

2.

Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

X

 

X

 

3.

Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

X

 

X

 

4.

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

X

 

X

 

5.

Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận

X

 

X

 

6.

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận

X

 

X

 

7.

Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

X

 

X

 

8.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

X

 

X

 

9.

Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

X

 

X

 

Tổng cộng có 09 thủ tục hành chính cấp tỉnh./.

 

QUY TRÌNH

NỘI BỘ, LIÊN THÔNG VÀ ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quy
ết định số 1233/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

A. CẤP TỈNH

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1. Thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa (không liên thông)

1.1. Thủ tục: Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

a) Thời hạn giải quyết: 24 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Quy trình giải quyết

Số TT

Nội dung công việc

Chuyển đến

Phòng, ban, bộ phận xử lý

Thời gian thực hiện

1.

Tiếp nhận hồ sơ, tạo hồ sơ điện tử, xuất phiếu hẹn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,25 ngày làm việc

2.

Lãnh đạo phòng phân công

Phòng Giáo dục nghề nghiệp và Việc làm

0,25 ngày làm việc

3.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

Phòng Giáo dục nghề nghiệp và Việc làm

22,25 ngày làm việc

4.

Lãnh đạo phòng trình ký

Phòng Giáo dục nghề nghiệp và Việc làm

0,5 ngày làm việc

5.

Lãnh đạo sở phê duyệt

Lãnh đạo sở

0,5 ngày làm việc

6.

Ghi số, đóng dấu và scan kết quả lên hệ thống

Văn phòng Sở

0,25 ngày làm việc

7.

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Không tính ngày

Tổng số có 01 quy trình thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa không liên thông được phê duyệt./.

 

2. Thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông

2.1. Thủ tục: Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

2.2. Thủ tục: Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

2.3. Thủ tục: Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận

a) Thời hạn giải quyết: 16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Thời hạn giải quyết tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 12 ngày làm việc;

- Thời hạn giải quyết tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 04 ngày làm việc.

b) Quy trình giải quyết

- Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

STT

Nội dung công việc

Chuyển đến

Phòng, ban, bộ phận xử lý

Thời gian thực hiện

1.

Tiếp nhận hồ sơ, tạo hồ sơ điện tử, xuất phiếu hẹn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,25 ngày làm việc

2.

Lãnh đạo phòng phân công

Phòng Giáo dục nghề nghiệp và Việc làm

0,25 ngày làm việc

3.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

Phòng Giáo dục nghề nghiệp và Việc làm

08 ngày làm việc

4.

Lãnh đạo phòng xem xét, trình ký

Phòng Giáo dục nghề nghiệp và Việc làm

0,75 ngày làm việc

5.

Lãnh đạo sở phê duyệt

Lãnh đạo sở

01 ngày làm việc

6.

Ghi số, đóng dấu và scan kết quả lên hệ thống, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt

Văn phòng Sở

0,25 ngày làm việc

7.

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh1

04 ngày làm việc

8.

Chuyển lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp và Việc làm

Văn phòng Sở

0,5 ngày làm việc

9.

Chuyên viên tổng hợp, lưu hồ sơ

Phòng Giáo dục nghề nghiệp và Việc làm

0,5 ngày làm việc

10.

Văn thư scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ thống

Văn phòng Sở

0,5 ngày làm việc

11.

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết qu

Không tính ngày

- Tại Văn phòng y ban nhân dân tỉnh

STT

Nội dung công việc

Chuyển đến

Phòng, ban, bộ phận xử lý

Thời gian thực hiện

1.

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,25 ngày làm việc

2.

Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng

0,25 ngày làm việc

3.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn

1,75 ngày làm việc

4.

Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra, trình

Lãnh đạo Văn phòng

0,5 ngày làm việc

5.

Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt

Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

01 ngày làm việc

6.

Ghi số, lưu hồ sơ và scan kết quả lên hệ thống

Phòng Hành chính - Tổ chức

0,25 ngày làm việc

7.

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Không tính ngày

2.4. Thủ tục: Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

a) Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Thời hạn giải quyết tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 02 ngày làm việc;

- Thời hạn giải quyết tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 02 ngày làm việc.

b) Quy trình giải quyết

- Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Số TT

Nội dung công việc

Chuyển đến

Phòng, ban, bộ phận xử lý

Thời gian thực hiện

1.

Tiếp nhận hồ sơ, tạo hồ sơ điện tử, xuất phiếu hẹn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,25 ngày làm việc

2.

Lãnh đạo phòng phân công

Phòng Giáo dục nghề nghiệp và Việc làm

0,25 ngày làm việc

3.

Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng

Phòng Giáo dục nghề nghiệp và Việc làm

0,25 ngày làm việc

4.

Lãnh đạo sở phê duyệt

Lãnh đạo sở

0,25 ngày làm việc

5.

Ghi số, đóng dấu và scan kết quả lên hệ thống, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt

Văn phòng Sở

0,25 ngày làm việc

6.

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh1

02 ngày làm việc

7.

Chuyển lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp và Việc làm

Văn phòng Sở

0,25 ngày làm việc

8.

Chuyên viên tổng hp, lưu hồ sơ

Phòng Giáo dục nghề nghiệp và Việc làm

0,25 ngày làm việc

9.

Ghi số, lưu hồ sơ và scan kết quả lên hệ thống

Văn phòng

0,25 ngày làm việc

10.

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Không tính ngày

- Tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Số TT

Nội dung công việc

Chuyển đến

Phòng, ban, bộ phận xử lý

Thời gian thực hiện

1.

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,25 ngày làm việc

2.

Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng

0,25 ngày làm việc

3.

Chuyên viên xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

4.

Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra, trình

Lãnh đạo Văn phòng

0,25 ngày làm việc

5.

Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt

Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

0,5 ngày làm việc

6.

Ghi số, lưu hồ sơ và scan kết quả lên hệ thống

Phòng Hành chính - Tổ chức

0,25 ngày làm việc

7.

Trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Không tính ngày

* Lưu ý: Để đảm bảo việc trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính liên thông/không liên thông chủ động chuyển, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trước 01 buổi.

Tổng số có 04 quy trình thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông được phê duyệt./.1 Quy trình tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1233/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1233/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2019
Ngày hiệu lực26/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1233/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1233/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động tỉnh Cà Mau


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1233/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động tỉnh Cà Mau
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1233/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
      Người kýThân Đức Hưởng
      Ngày ban hành26/07/2019
      Ngày hiệu lực26/07/2019
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật5 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1233/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động tỉnh Cà Mau

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1233/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động tỉnh Cà Mau

          • 26/07/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 26/07/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực