Quyết định 1233/QĐ-UBND

Quyết định 1233/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 1233/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1233/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-BTC ngày 21/5/2019 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lí công sản thuộc phạm vi chức năng quản lí của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 167/TTr-STC ngày 01/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Trung tâm hành chính công; UBND các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- C
hủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NT-TN, KSTT
, CVP, PCVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

1

BNI-290089

Thủ tục hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc cho người lao động tại đơn vị phải di dời.

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 167/2017/NĐ-CP , ngày 31/12/2017 đã bãi bỏ Quyết định Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010

Quản lí công sản

Sở Tài chính Bắc Ninh

2

BNI-290088

Thủ tục hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp phải di dời.

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

 - Nghị định số 167/2017/NĐ-CP , ngày 31/12/2017 đã bãi bỏ Quyết định Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010

Quản lí công sản

Sở Tài chính Bắc Ninh

3

BTC-BNI-287136

Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao.

- Nghị định 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân đã bị thay thế bằng Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Quản lí công sản

Sở Tài chính Bắc Ninh

4

BTC-BNI-287207

Trình tự thủ tục báo cáo kê khai tài sản nhà nước

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lí, sử dụng tài sản nhà nước

- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP .

Quản lí công sản

Các Sở, ban ngành có liên quan

5

BTC-BNI-287162

Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lí, sử dụng, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Quản lí công sản

Sở Tài chính Bắc Ninh

6

B-BTC-287138-TT

Thủ tục báo cáo kê khai, kiểm tra, lập phương án xử lí đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 167/2017/NĐ-CP , ngày 31/12/2017 đã bãi bỏ Quyết định Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010

Quản lý giá

Cơ quan chủ quản của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải di dời.

II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

1

BTC-BNI-287207

Trình tự thủ tục báo cáo kê khai tài sản nhà nước

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lí, sử dụng tài sản nhà nước

- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP .

Quản lí công sản

Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1233/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1233/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2019
Ngày hiệu lực13/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1233/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1233/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1233/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1233/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Tiến Nhường
        Ngày ban hành13/08/2019
        Ngày hiệu lực13/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1233/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1233/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

            • 13/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực