Quyết định 1233/QĐ-UBND

Quyết định 1233/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch Xóa mù chữ đến năm 2020 tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 1233/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch Xóa mù chữ đến 2020 Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1233/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÓA MÙ CHỮ ĐẾN NĂM 2020 TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020";

Căn cứ Hướng dẫn số 3428/BGDĐT-XHHT ngày 22/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1794/TTr-SGDĐT ngày 22/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Xóa mù chữ đến năm 2020 tỉnh Cà Mau (kèm theo Kế hoạch số 1795/KH-SGDĐT ngày 22/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo đạt được các chỉ tiêu đề ra.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GDĐT (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP (H. Hùng);
- TT-CB;
- Cổng TTĐT;
- CVVX (PA);
- Lưu: VT, Mi45/8.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1233/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1233/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2013
Ngày hiệu lực28/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1233/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1233/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch Xóa mù chữ đến 2020 Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1233/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch Xóa mù chữ đến 2020 Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1233/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành28/08/2013
        Ngày hiệu lực28/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1233/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch Xóa mù chữ đến 2020 Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1233/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch Xóa mù chữ đến 2020 Cà Mau

           • 28/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực