Quyết định 1234/QĐ-BNV

Quyết định 1234/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1234/QĐ-BNV 2021 bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo cán bộ 20212025


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1234/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2021-2025

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025 với những nội dung sau:

1. Mục đích, yêu cầu

a) Mục đích

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm cho công chức, viên chức đảm nhận vị trí việc làm thực thi nhiệm vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại các bộ, ngành, địa phương; góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.

b) Yêu cầu

Xây dựng nội dung bồi dưỡng gắn với vị trí việc làm phù hợp với các đối tượng tham gia bồi dưỡng.

Tăng cường nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị quản lý, sử dụng công chức, viên chức và công chức, viên chức trong thực hiện bồi dưỡng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong giai đoạn hiện nay.

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai Kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chất lượng, hiệu quả.

2. Đối tượng, nội dung, hình thức bồi dưỡng

a) Đối tượng

- Công chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là bộ, ngành); tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các đơn vị trực thuộc bộ, ngành.

- Công chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Viên chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

b) Nội dung

Tập trung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm đối với công chức, viên chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể:

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, những quy định mới về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định về đào tạo, bồi dưỡng.

- Kỹ năng khảo sát đánh giá, xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức, quản lý các khóa bồi dưỡng; đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng;

- Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

c) Hình thức

Bồi dưỡng tập trung. Thời gian 2 - 3 ngày.

3. Nhiệm vụ cụ thể

a) Xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng trong năm 2022

b) Triển khai thực hiện các khóa bồi dưỡng

- Năm 2022

+ Tổ chức 01 khóa bồi dưỡng cho công chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ của các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Viên chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

+ Tổ chức 01 khóa bồi dưỡng cho công chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị trực thuộc bộ, ngành; Phòng Nội vụ các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Từ năm 2023 - 2025

+ Tổ chức 03 khóa bồi dưỡng cho công chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ của các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Viên chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

+ Tổ chức 06 khóa bồi dưỡng cho công chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị trực thuộc bộ, ngành; Phòng Nội vụ các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Tổ chức 01 khóa bồi dưỡng ở nước ngoài cho công chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng.

- Năm 2025, tổng kết đánh giá và báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025.

4. Tổ chức thực hiện

a) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ trong triển khai thực hiện Quyết định này bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

b) Bộ Nội vụ.

- Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ: Tổ chức xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức các khóa bồi dưỡng; tổng kết đánh giá và báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025.

- Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính

Hướng dẫn, phối hợp với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm theo đúng quy định của pháp luật.

c) Kinh phí

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước, kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng công chức; kinh phí của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trương Hải Long;
- Vụ (Ban) TCCB các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trang Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Hải Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1234/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1234/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2021
Ngày hiệu lực03/12/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1234/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 1234/QĐ-BNV 2021 bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo cán bộ 20212025


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1234/QĐ-BNV 2021 bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo cán bộ 20212025
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1234/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrương Hải Long
        Ngày ban hành03/12/2021
        Ngày hiệu lực03/12/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1234/QĐ-BNV 2021 bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo cán bộ 20212025

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1234/QĐ-BNV 2021 bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo cán bộ 20212025

            • 03/12/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/12/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực