Quyết định 1234/QĐ-UBND

Quyết định 1234/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Quyết định 1234/QĐ-UBND phân phối xăng sinh học E5 E10 Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1234/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 14 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI XĂNG SINH HỌC E5, E10 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ Thông báo số 429/TB-VPCP ngày 10/11/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 880/TTr-SCT ngày 08 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Tổng đại lý, đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Báo Đắk Nông;
- Đài PT&TH Đắk Nông;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Công ty TNHH xăng dầu Nam Tây Nguyên;
- Công ty TNHH Thương mại Quốc Thắng;
- Công ty xăng dầu quân đội khu vực 3;
- Công ty TNHH Huy Hồng;
- Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ -TNHH Một Thành Viên;
- Công ty TNHH xăng dầu Phú Lợi;
- Công ty cổ phần phát triển Hùng Hậu;
- Công ty TNHH TM Hồ Bửu;
- Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Tàu;
- Công ty TNHH Đại Việt;
- Lưu: VT, CNXD (H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI XĂNG SINH HỌC E5, E10 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Kèm theo Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học (NLSH) với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Nhằm đảm bảo thực hiện Lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 theo chỉ đạo của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

2. Nâng cao nhận thức của các đơn vị kinh doanh và người tiêu dùng về mục đích, lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu sinh học. Từ đó, phát triển tiêu dùng NLSH, từng bước thay thế dần nhiên liệu truyền thống, góp phần bảo vệ an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.

II. NỘI DUNG

1. Tổng quan về hệ thống mạng lưới kinh doanh xăng dầu, nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu và đi-ê-zen sinh học gốc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

a) Tổng quan về hệ thống mạng lưới kinh doanh xăng dầu

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 161 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đang hoạt động. Có 01 tổng đại lý cung cấp xăng dầu (Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông - Công ty TNHH xăng dầu Nam Tây Nguyên) với 21 cửa hàng trực thuộc, 16 cửa hàng thuộc hệ thống đại lý trực tiếp. Còn lại 124 cửa hàng thuộc hệ thống đại lý của 08 doanh nghiệp đầu mối ngoài tỉnh.

b) Nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu và đi-ê-zen sinh học gốc

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 01 nhà máy sản xuất cồn công nghiệp của Công ty TNHH Đại Việt, sản xuất cồn (ethanol) tinh chế 95 - 96% về thể tích, công suất đạt 80% (120 tấn/ngày đêm) so với công suất thiết kế 150 tấn/ngày đêm, 80% dùng để xuất khẩu sang các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore...20% tiêu thụ trong nước.

2. Lộ trình thực hiện

a) Xăng sinh học E5

Từ ngày 01/12/2015: Tất cả các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tham gia kinh doanh xăng sinh học E5 thay thế hoàn toàn xăng khoáng Mogas 92, lưu hành song song cùng xăng khoáng Mogas 95.

b) Xăng sinh học E10

Từ ngày 01/12/2017: Tất cả các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh tham gia kinh doanh xăng sinh học E10, lưu hành song song cùng xăng khoáng Mogas 95.

3. Đối tượng thực hiện

- Tất cả doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh bao gồm: Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải thực hiện việc kinh doanh xăng E5, E10 sử dụng cho các phương tiện cơ giới trên đường bộ theo lộ trình nêu trên.

- Các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ và các Sở, Ban ngành liên quan có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn các doanh nghiệp nâng cấp, sửa chữa các cửa hàng xăng dầu, trang thiết bị phân phối, tàng trữ nhằm phân phối NLSH theo đúng quy định hiện hành.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhóm giải pháp chỉ đạo điều hành

Các Sở, ngành, các doanh nghiệp có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả đạt được, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và các giải pháp tổ chức thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh.

2. Nhóm giải pháp về chính sách

a) Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tham gia phân phối xăng sinh học E5 như: Chính sách cải hoán bồn bể, chính sách hoa hồng và chính sách truyền thông.

b) Tăng cường công tác tuyên truyền, công bố các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép khi sử dụng nhiên liệu sinh học, quảng bá về lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học E5, E10 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Vận động các doanh nghiệp trong mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh (tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ) tham gia phân phối xăng sinh học E5, E10.

d) Quy định tất cả các xe ôtô, môtô thuộc nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh sử dụng xăng E5 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bắt đầu từ ngày 01/01/2016.

e) Quy hoạch, ban hành cơ chế, chính sách để phát triển vùng nguyên liệu sắn bền vững, đảm bảo cung cấp nguyên liệu ổn định cho hoạt động sản xuất tại nhà máy sản xuất cồn công nghiệp của Công ty TNHH Đại Việt.

f) Hướng dẫn nhà máy sản xuất cồn công nghiệp của Công ty TNHH Đại Việt thực hiện các cơ chế, chính sách để phát triển vùng nguyên liệu sắn.

g) Vận động, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, người nông dân, tham gia phát triển vùng nguyên liệu sắn; hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật canh tác đến người trồng sắn để nâng cao năng suất, chất lượng nguyên liệu sắn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu và đi-ê-zen sinh học gốc

1.1. Các doanh nghiệp đầu mối

Gồm: Công ty TNHH xăng dầu Nam Tây Nguyên; Công ty TNHH Huy Hồng; Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ -TNHH Một Thành Viên; Công ty TNHH xăng dầu Phú Lợi; Công ty cổ phần phát triển Hùng Hậu; Công ty TNHH TM Hồ Bửu; Công ty TNHH Thương mại Quốc Thắng; Công ty xăng dầu quân đội khu vực 3; Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Tàu.

a) Xây dựng kế hoạch kinh doanh xăng E5, E10 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và triển khai thực hiện phân phối xăng sinh học E5, E10 theo đúng lộ trình ban hành tại Kế hoạch này.

b) Hỗ trợ các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tham gia phân phối xăng sinh học E5, E10 như: Chính sách cải hoán bồn bể, chính sách hoa hồng, chính sách truyền thông...

c) Phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông tổ chức vận động các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tham gia phân phối xăng sinh học E5, E10.

d) Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tỉnh Đắk Nông triển khai kế hoạch truyền thông về nhiên liệu xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

đ) Định kỳ 03 tháng/01 lần báo cáo gửi về Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.2. Các tổng đại lý, đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu

a) Khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện của doanh nghiệp căn cứ theo lộ trình quy định tại Kế hoạch này.

b) Chủ động và phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối nâng cấp, cải tạo sửa chữa cột bơm, bể chứa, đăng ký sản lượng về nguồn cung, tổ chức bán lẻ đến người tiêu dùng ... để thực hiện Kế hoạch này.

c) Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ 03 tháng/01 lần báo cáo gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.3. Nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu và đi-ê-zen sinh học gốc

a) Xây dựng kế hoạch sản xuất, trong đó ưu tiên xem xét nâng cấp, cải tạo sửa chữa và tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc, thiết bị nhằm đảm bảo cho việc sản xuất ethanol nhiên liệu và đi-ê-zen sinh học gốc đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với các sản phẩm nhiên liệu sinh học.

b) Xây dựng kế hoạch thực hiện phát triển vùng nguyên liệu sắn; thu mua, tồn trữ, bảo quản nguyên liệu để góp phần ổn định sản xuất.

2. Giao Sở Công Thương chủ trì:

a) Phối hợp với các Sở, Ban, ngành và các đơn vị có liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông về nhiên liệu xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về xăng sinh học E5, E10.

b) Phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối đảm bảo cung ứng nguyên liệu sinh học cho thị trường tiêu thụ; tổ chức vận động và yêu cầu các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh tham gia kinh doanh xăng sinh học E5, E10.

c) Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả đạt được; đồng thời, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và các giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh.

d) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường về tình hình thực hiện phân phối xăng sinh học E5, E10 theo lộ trình quy định tại Kế hoạch này.

3. Giao Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn Công ty TNHH Đại Việt, các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với các sản phẩm nhiên liệu sinh học.

b) Kiểm tra, kiểm định nghiêm ngặt các thiết bị đo lường trong sản xuất, phân phối nhiên liệu sinh học và đảm bảo tỷ lệ phối trộn, chất lượng sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm nhiên liệu sinh học.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông

a) Xây dựng hệ thống thông tin về xăng sinh học E5, E10 một cách đồng bộ, thống nhất với các địa phương trên cả nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyên truyền sử dụng xăng sinh học E5, E10 góp phần đẩy nhanh quá trình thực hiện lộ trình phân phối (trước mắt là xăng E5).

b) Chỉ đạo các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh phổ biến, tuyên truyền Kế hoạch này và lộ trình thực hiện, thông qua các chuyên mục, phóng sự, tin bài nhằm phổ biến các yếu tố an toàn, lợi ích của sản phẩm nhiên liệu sinh học đến cộng đồng, giúp người tiêu dùng hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng xăng sinh học E5, E10 và hưởng ứng tích cực việc sử dụng xăng sinh học.

c) Đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, nội dung tuyên truyền để người dân, người tiêu dùng và nhà sản xuất, kinh doanh nhận thức cụ thể, rõ ràng lợi ích của việc kinh doanh, sử dụng xăng sinh học E5, E10.

5. Giao Sở Giao thông vận tải

Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh phối hợp tham gia công tác tuyên truyền, quảng bá về lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học E5, E10 và vận động các chủ phương tiện cơ giới sử dụng xăng sinh học E5, E10.

6. Giao Sở Tài chính:

a) Phối hợp Sở, Ban, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

b) Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh cơ chế, chính sách hỗ trợ, dự phòng về giá xăng E5, E10 (trước mắt là xăng E5) cụ thể đối với các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu tham gia phân phối xăng sinh học E5 trên địa bàn tỉnh (đảm bảo giá xăng E5 luôn bằng hoặc thấp hơn giá xăng khoáng Mogas 92), để khuyến khích doanh nghiệp xăng dầu và người tiêu dùng tham gia phân phối, sử dụng nhiên liệu sinh học.

c) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định tất cả xe ôtô, môtô thuộc nhà nước quản lý (xe công sử dụng xăng) trên địa bàn tỉnh đều phải sử dụng xăng E5 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bắt đầu từ ngày 01/01/2016.

7. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

a) Tham mưu cho UBND tỉnh quy hoạch, ban hành cơ chế, chính sách để phát triển vùng nguyên liệu sắn bền vững, đảm bảo cung cấp nguyên liệu ổn định cho hoạt động sản xuất ethanol nhiên liệu và đi-ê-zen sinh học gốc của các nhà máy trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với UBND huyện, thị xã hướng dẫn các nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu và đi-ê-zen sinh học gốc thực hiện các cơ chế, chính sách để phát triển vùng nguyên liệu sắn.

c) Chủ trì, phối hợp với UBND huyện, thị xã vận động, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, người nông dân, tham gia phát triển vùng nguyên liệu sắn; hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật canh tác đến người trồng sắn để nâng cao năng suất, chất lượng nguyên liệu sắn.

8. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

- Hướng dẫn cho các nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu và đi-ê-zen sinh học gốc thực hiện các cơ chế, chính sách để phát triển vùng nguyên liệu sắn.

- Vận động, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, người nông dân, tham gia phát triển vùng nguyên liệu sắn; hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật canh tác đến người trồng sắn để nâng cao năng suất, chất lượng nguyên liệu sắn.

b) Tổ chức, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về phát triển nguyên liệu sinh học nói chung, xăng sinh học E5, E10 nói riêng đến các tổ chức và người dân được biết và tham gia hưởng ứng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần chỉnh sửa, bổ sung, đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, các doanh nghiệp có liên quan gửi báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1234/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1234/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2015
Ngày hiệu lực14/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1234/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1234/QĐ-UBND phân phối xăng sinh học E5 E10 Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1234/QĐ-UBND phân phối xăng sinh học E5 E10 Đắk Nông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1234/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýNguyễn Bốn
        Ngày ban hành14/08/2015
        Ngày hiệu lực14/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1234/QĐ-UBND phân phối xăng sinh học E5 E10 Đắk Nông

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1234/QĐ-UBND phân phối xăng sinh học E5 E10 Đắk Nông

            • 14/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực