Quyết định 1235/QĐ-BGTVT

Quyết định 1235/QĐ-BGTVT năm 2017 công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Nội dung toàn văn Quyết định 1235/QĐ-BGTVT 2017 sửa đổi bãi bỏ thủ tục hành chính Bộ Giao thông vận tải


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1235/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính

1. Công bố sửa đổi các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải tại Phụ lục I của Quyết định này.

2. Công bố bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải tại Phụ lục II của Quyết định này.

3. Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được sửa đổi tại Phụ lục III của Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật các thủ tục hành chính được công bố sửa đổi vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 3;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Các Sở GTVT;
- Lưu: VT, PC (03).

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC TTHC THUỘC LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ CÔNG BỐ SỬA ĐỔI
(Kèm theo Quyết định số 1235/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên thủ tục

Văn bản QPPL quy định TTHC

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Cấp mới giấy phép lái xe

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT

Tổng cục ĐBVN, Sở GTVT

 

2

Cấp lại giấy phép lái xe

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT

Tổng cục ĐBVN, Sở GTVT

 

3

Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT

Tổng cục ĐBVN, Sở GTVT

 

4

Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT

Tổng cục ĐBVN, Sở GTVT

 

5

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT

Tổng cục ĐBVN, Sở GTVT

 

6

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT

Tổng cục ĐBVN, Sở GTVT nơi đăng ký cư trú, lưu trú, tạm trú hoặc định cư lâu dài

 

7

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT

Sở GTVT

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC TTHC CÔNG BỐ BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số 1235/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên thủ tục

Văn bản QPPL quy định TTHC

Ghi chú

I- Lĩnh vực đường bộ

1

Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT

 

2

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT

 

3

Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô

Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1235/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1235/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2017
Ngày hiệu lực28/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1235/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 1235/QĐ-BGTVT 2017 sửa đổi bãi bỏ thủ tục hành chính Bộ Giao thông vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1235/QĐ-BGTVT 2017 sửa đổi bãi bỏ thủ tục hành chính Bộ Giao thông vận tải
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1235/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýTrương Quang Nghĩa
        Ngày ban hành28/04/2017
        Ngày hiệu lực28/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1235/QĐ-BGTVT 2017 sửa đổi bãi bỏ thủ tục hành chính Bộ Giao thông vận tải

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1235/QĐ-BGTVT 2017 sửa đổi bãi bỏ thủ tục hành chính Bộ Giao thông vận tải

           • 28/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực