Quyết định 1236/QĐ-BHXH

Nội dung toàn văn Quyết định 1236/QĐ-BHXH 2022 công bố công khai phân bổ dự toán


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1236/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI PHÂN BỔ DỰ TOÁN NĂM 2022 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo him y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/2/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo him y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo him xã hội, bảo him y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo him thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo him y tế, bảo him thất nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 2949/QĐ-BHXH ngày 04/12/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy chế Công khai tài chính; quản lý, sử dụng tài sản; kết quả kiểm toán, thanh tra và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-TTg ngày 13/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1206/QĐ-BHXH ngày 27/5/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giao dự toán chi ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu phân bổ dự toán năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- HĐQL BHXH Việt Nam (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, KHĐT (02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Việt Ánh

 

DỰ TOÁN CHI PHÂN BỔ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: 1236/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Tng Giám đc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Nội dung

Tổng số đã phân b

Ghi chú

 

Chi ứng dụng công nghệ thông tin

527.128

 

 

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong đó:

527.128

 

1

Văn phòng Bảo him xã hội Việt Nam

177.290

 

2

Trung tâm Công nghệ thông tin

209.237

 

3

Ban Quản lý các dự án Công nghệ thông tin

132.050

 

4

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội

2.084

 

5

Trường Đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội

2.317

 

6

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng

4.150

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1236/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1236/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1236/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 1236/QĐ-BHXH 2022 công bố công khai phân bổ dự toán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1236/QĐ-BHXH 2022 công bố công khai phân bổ dự toán
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1236/QĐ-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐào Việt Ánh
        Ngày ban hành03/06/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1236/QĐ-BHXH 2022 công bố công khai phân bổ dự toán

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1236/QĐ-BHXH 2022 công bố công khai phân bổ dự toán

              • 03/06/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực