Quyết định 1238/QĐ-BKHĐT

Quyết định 1238/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1238/QĐ-BKHĐT 2021 công bố thủ tục hành chính thành lập doanh nghiệp xã hội


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1238/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính

Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

2. Danh mục và nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội được ban hành tại Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Duy Đông;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- UBND, Sở KH&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- TTTH (để đưa tin, cập nhật trên Cổng dịch vụ công của Bộ);
- Các đơn vị: TCCB, VPB (P.KSTH);
- Lưu: VT, Cục PTDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1238/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT

TÊN TTHC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ

MÃ HỒ SƠ TTHC

GHI CHÚ

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội

1

Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội

Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý viện trợ, tài trợ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017

2.002014

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Nghị định số 47/2021/NĐ-CP không còn quy định về TTHC

2

Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ

Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý viện trợ, tài trợ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017

2.001202

3

Thủ tục cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ

Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý viện trợ, tài trợ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017

2.001197

4

Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ

Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý viện trợ, tài trợ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017

2.000338

5

Nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017

2.001180

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1238/QĐ-BKHĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1238/QĐ-BKHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2021
Ngày hiệu lực30/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(04/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1238/QĐ-BKHĐT

Lược đồ Quyết định 1238/QĐ-BKHĐT 2021 công bố thủ tục hành chính thành lập doanh nghiệp xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1238/QĐ-BKHĐT 2021 công bố thủ tục hành chính thành lập doanh nghiệp xã hội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1238/QĐ-BKHĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành30/08/2021
        Ngày hiệu lực30/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (04/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1238/QĐ-BKHĐT 2021 công bố thủ tục hành chính thành lập doanh nghiệp xã hội

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1238/QĐ-BKHĐT 2021 công bố thủ tục hành chính thành lập doanh nghiệp xã hội

              • 30/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực