Quyết định 1238/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1238/QĐ-BVHTTDL năm 2020 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nội dung toàn văn Quyết định 1238/QĐ-BVHTTDL 2020 thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1238/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 42-CT/TW NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2020 CỦA BAN BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ HẬU QUẢ THIÊN TAI CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Bí thư TW đảng (Để báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ (Để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TW (Để báo cáo);
- BCĐTW về PCTT (Để báo cáo);
- UBQG UPSCTT và TKCN (Để báo cáo);
- Bộ NN và PTNT;
- Lưu: VT, BCH.PCTT&TKCN, HT. 165

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 42-CT/TW NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2020 CỦA BAN BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BVHTTDL ngày tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai (sau đây gọi là Chỉ thị số 42-CT/TW), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

1. Các nhiệm vụ chung

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên với phương châm phòng ngừa là chính;

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

b) Sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách có liên quan, tránh sự chồng chéo, xung đột và bổ sung các quy định mới bảo đảm sự thống nhất khi triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; hoàn thiện cơ chế, tổ chức để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng chính sách đặc thù cho lực lượng làm công tác này;

Điều chỉnh, lồng ghép nội dung về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai khi xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo hướng kết hợp đa mục tiêu, qua đó hạn chế tối đa việc gia tăng rủi ro thiên tai khi triển khai thực hiện.

c) Tăng cường và nâng cao sự phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; Ủy ban Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan về năng lực dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chuẩn, quy định đánh giá rủi ro thiên tai cho phù hợp,

Hằng năm, ưu tiên bố trí ngân sách, đa dạng hóa việc huy động và sử dụng nguồn lực, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan tham mưu phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó với thiên tai các cấp, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;

d) Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước của cơ quan phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành theo hướng chuyên trách trên cơ sở củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý tập trung, thống nhất;

Hoàn thiện mô hình, tổ chức lực lượng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bao gồm các lực lượng thường trực, chuyên trách, kiêm nhiệm và dự bị; đạt 100% cán bộ thường trực và chuyên trách được tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

e) Xây dựng chế độ, chính sách, bồi dưỡng, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia công tác phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành.

f) Tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua các phương tiện thông tin, tuyên truyền.

g) Tổ chức tổng kết công tác phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

2. Kế hoạch cụ thể

TT

Nội dung nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện

Thời gian

Chủ trì

Phối hợp

1.

Xây dựng và ban hành Kế hoạch của Bộ triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch

5/2020

2.

Phổ biến, tham mưu, ban hành các văn bản quán triệt việc thực hiện Chỉ thị số 42- CT/TW tới các cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ đảng trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Đảng ủy Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch

Năm 2020

3.

Xây dựng bộ máy tổ chức; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ theo phương châm “bốn tại chỗ”

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch

Hàng năm

4.

Bổ sung, kiện toàn và xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ

Văn phòng Bộ;

Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch

Hàng năm

5.

Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm về các chủ trương chính sách của đảng, Nhà nước về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành

Văn phòng Bộ;

Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch

Hàng năm

6.

Kịp thời đăng tải thông tin về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và tình hình thiên tai, bão lũ theo yêu cầu

Báo Văn hóa; Trung tâm CNTT

Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch

Hàng năm

7.

Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ về năng lực dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực ngành quản lý

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch

Hàng năm

8.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các Chiến lược, Quy hoạch, đề án, Dự án của Ngành để phù hợp với công tác phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Vụ Kế hoạch, Tài Chính

Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch

Hàng năm

9.

Hoàn thiện các văn bản, quy định về cơ chế chỉ huy, điều hành, phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc và các chế độ, chính sách, bồi dưỡng, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch

Hàng năm

10.

Xây dựng kế hoạch, phương án; tổ chức tập huấn, diễn tập nâng cao kỹ năng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ngành

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch

Hàng năm

11.

Bố trí kinh phí, cơ sở làm việc, mua sắm, cung cấp phương tiện, thiết bị và trang phục cho lực lượng thường trực, chuyên trách về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Vụ Kế hoạch, Tài Chính;

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch

Hàng năm

12.

Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ngành

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch

Hàng năm

3. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW, Kế hoạch này và đặc Điểm tình hình tại địa phương đơn vị để xây dựng, triển khai kế hoạch của cơ quan, đơn vị và hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giao Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1238/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1238/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2020
Ngày hiệu lực07/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(09/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1238/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 1238/QĐ-BVHTTDL 2020 thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1238/QĐ-BVHTTDL 2020 thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1238/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Trịnh Thị Thủy
        Ngày ban hành07/05/2020
        Ngày hiệu lực07/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (09/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1238/QĐ-BVHTTDL 2020 thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1238/QĐ-BVHTTDL 2020 thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai

              • 07/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực