Quyết định 1238/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1238/QĐ-UBND 2023 bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất huyện Mộ Ðức Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1238/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 11 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN MỘ ĐỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Khóa XIII kỳ họp thứ 17 về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 1577/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Mộ Đức; số 349/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 về việc phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mộ Đức; số 953/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 về việc phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mộ Đức;

Theo đề nghị của UBND huyện Mộ Đức tại Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 09/10/2023; đề xuất của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 5896/TTr-STNMT ngày 27/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mộ Đức, với các nội dung sau:

1. Diện tích các loại đất trong năm 2023 huyện Mộ Đức (chi tiết tại Biểu 01 kèm theo).

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2023 huyện Mộ Đức (chi tiết tại Biểu 02 kèm theo).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 huyện Mộ Đức (chi tiết tại Biểu 03 kèm theo).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023 huyện Mộ Đức (chi tiết tại Biểu 04 kèm theo).

5. Danh mục các công trình, dự án bổ sung thực hiện trong năm 2023 huyện Mộ Đức.

Danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất là 02 công trình, dự án; với diện tích là 1,31ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 (chi tiết tại Phụ biểu 01 kèm theo).

6. Danh mục công trình, dự án bổ sung trong năm 2023 không thuộc quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai của huyện Mộ Đức

Có 06 công trình, dự án trong năm 2023 không thuộc quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai của huyện Mộ Đức, với diện tích 38,61ha (chi tiết tại Phụ biểu 02 kèm theo).

7. Danh mục công trình, dự án đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2023 huyện Mộ Đức.

Có 01 công trình, dự án đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2023 huyện Mộ Đức, với diện tích 7.585,20m2 (chi tiết tại Phụ biểu 03 kèm theo).

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND huyện Mộ Đức và Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:

1. UBND huyện Mộ Đức:

a) Công bố, công khai danh mục công trình, dự án bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất của năm 2023 huyện Mộ Đức để các tổ chức, cá nhân biết, giám sát, thực hiện; chịu trách nhiệm tính chính xác tên gọi của công trình, dự án; vị trí, diện tích của công trình, dự án.

b) Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định Luật Đất đai năm 2013.

c) Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; trường hợp các công trình, dự án chưa đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ, chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã phê duyệt, chưa đầy đủ về tính pháp lý thì tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, trước khi trình UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Theo dõi kết quả thực hiện của UBND huyện Mộ Đức và tổng hợp các nội dung phát sinh vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo theo quy định.

b) Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, UBND huyện Mộ Đức và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 1036).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Phước Hiền

 

 

Biểu 01

PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN MỘ ĐỨC
(Kèm theo Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh)

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Mộ Đức

Đức Lợi

Đức Thắng

Đức Nhuận

Đức Chánh

Đức Hiệp

Đức Minh

Đức Thạnh

Đức Hòa

Đức Tân

Đức Phú

Đức Phong

Đức Lân

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+... +(17)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

 

21.408,23

871,72

466,44

1.171,85

1.063,48

1.912,48

908,73

1.630,78

936,46

1.355,00

1.146,13

4.244,00

2.713,61

2.987,55

1

Đất nông nghiệp

NNP

16.759,90

602,95

196,68

918,36

700,22

1.533,87

623,96

1.284,80

672,83

1.005,80

898,93

3.807,71

2.143,44

2.370,35

1.1

Đất trồng lúa

LUA

5.231,36

268,22

17,49

320,78

501,32

589,16

242,75

57,29

341,59

499,81

294,78

524,85

849,93

723,40

1.1.1

Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

5.179.26

267,67

17,49

317,35

501,32

583,25

242,75

42,76

337,99

497,67

294,78

509,75

843,26

723,22

1.1.2

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK

52,11

0,55

 

3,43

 

5,91

 

14,53

3,60

2,14

 

15,10

6,67

0,18

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

4.314,91

153,63

106,79

273,24

170,91

394,17

189,15

613,42

304,42

282,82

149,96

317,37

738,62

620,42

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.221,12

104,99

25,89

89,63

10,20

196,74

94,51

117,83

735

90,69

102,73

172,49

158,00

50,27

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

2.475,18

 

14,06

81,59

 

51,37

 

193,27

17,69

3,18

145,76

1.552,27

143,73

272,26

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

3.106,11

39,12

4,25

144,23

16,81

275,36

94,64

197,93

 

114,99

196,99

1.142,47

192,28

687,03

 

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

RSN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

183,97

1,49

27,98

8,89

0,98

18,73

 

63,79

1,49

2,87

 

2,36

48,63

6,76

1.7

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

227,26

35,51

0,22

 

 

8,35

2,91

41,27

0,49

11,43

8,71

95,91

12,26

10,21

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

4.511,45

268,71

255,70

225,90

362,15

373,71

284,63

307,89

261,59

348,78

246,83

434,07

530,23

611,26

2.1

Đất quốc phòng

CQP

37,47

1,07

0,09

3,48

0,17

4,50

0,13

2,12

 

 

 

4,39

 

21,52

2.2

Đất an ninh

CAN

4,05

3,56

 

 

 

 

0,19

0,14

0,16

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

136,77

32,12

 

 

0,55

19,29

18,91

 

 

 

2,88

 

 

63,02

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

22,08

5,41

0,16

0,20

2,61

3,63

0,31

1,42

1,40

1,40

0,11

0,12

1,26

4,05

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

72,68

 

0,10

 

0,94

2,42

0,13

0,23

0,83

6,11

0,28

60,87

0,12

0,65

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

2,47

 

 

 

 

 

2,47

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

65,96

8,42

 

0,57

 

15,80

7,64

7,51

0,30

0,03

8,29

4,50

 

12,90

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

2.674,45

138,13

91,46

137,13

153,90

220,54

119,18

197,27

185,94

237,99

168,35

255,26

386,39

382,93

 

Đất giao thông

DGT

903,21

77,74

29,91

47,09

64,38

55,67

44,50

64,48

51,14

104,96

52,74

62,09

113,19

135,32

 

Đất thủy lợi

DTL

777,38

27,42

7,51

22,75

40,01

73,19

27,64

7,53

48,29

48,88

72,13

147,99

107,78

146,25

 

Đất cơ sở văn hóa

DVH

3,06

3,04

 

 

 

 

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở y tế

DYT

4,85

0,10

0,10

0,21

0,14

0,06

0,05

0,16

3,06

0,11

0,23

0,15

0,37

0,11

 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

64,28

5,48

2,60

2,21

9,01

8,39

2,19

5,48

5,15

3,56

3,51

4,17

5,09

7,43

 

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

35,09

5,60

1,18

1,57

2,56

2,08

2,30

1,32

3,52

5,09

1,59

4,54

2,76

0,98

 

Đất công trình năng lượng

DNL

29,70

0,31

 

0,04

0,06

0,12

0,01

23,64

0,02

0,61

0,55

 

0,58

3,76

 

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

0,33

0,12

0,01

0,02

0,01

0,04

0,01

0,02

0,02

0,01

0,02

0,02

0,02

0,01

 

Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

DKG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

7,14

 

0,06

0,14

0,05

0,37

 

0,15

0,40

 

5,74

 

0,23

 

 

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

1,92

 

0,08

0,29

0,17

0,02

 

0,07

 

0,16

0,48

0,07

 

0,58

 

Đất cơ sở tôn giáo

TON

7,44

0,81

0,80

1,51

0,48

0,91

0,29

 

0,19

0,11

0,40

0,51

0,23

1,20

 

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

830,12

16,18

48,64

60,70

36,99

78,92

41,90

93,72

72,37

74,16

30,96

35,46

154,64

85,50

 

Đất cơ sở nghiên cứu khoa học

DKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở dịch vụ về xã hội

DXH

1,00

 

0,30

0,32

 

 

 

 

0,25

 

 

0,13

 

 

 

Đất chợ

DCH

8,93

1,34

0,27

0,27

0,05

0,76

0,29

0,69

1,50

0,35

 

0,13

1,49

1,79

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

10,57

0,13

0,65

0,58

1,03

0,60

0,75

0,69

1,60

1,23

0,57

0,75

0,84

1,15

2.12

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

6,72

0,94

 

 

5,12

 

 

 

0,04

0,11

0,21

 

 

0,30

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

885,16

 

43,73

39,56

120,41

95.56

74,55

49,01

65,00

74,08

50,54

 77,44

87,92

107,35

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

66,23

66,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

10,85

4,47

0,47

0,68

0,26

0,99

0,27

0,46

0,41

0,58

0,26

0,51

0,87

0,62

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

10,22

1,57

0,38

0,14

1,25

1,24

1,91

0,60

0,32

0,78

0,25

 

0,62

1,16

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

3,88

0,19

0,28

0,35

0,11

0,83

0,13

0,27

0,05

0,35

0,38

0,49

0,41

0,03

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

369,18

 

118,31

42,86

73,69

 

56,62

1,63

2,42

19,24

10,44

29,36

5,38

9,24

2.20

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

126,65

6,33

0.07

0,33

1,49

3,06

1,45

46,53

3,12

6,86

4,26

0,38

46,42

6,35

2.21

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

6,09

0,16

 

0,02

0,63

5,26

 

 

 

0,02

0,01

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

136,88

0,06

14,06

27,59

1,11

4,90

0,14

38,10

2,04

0,42

0,37

2,22

39,94

5,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 02

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2023 CỦA HUYỆN MỘ ĐỨC
(Kèm theo Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Mộ Đức

Đức Lợi

Đức Thắng

Đức Nhuận

Đức Chánh

Đức Hiệp

Đức Minh

Đức Thạnh

Đức Hòa

Đức Tân

Đức Phú

Đức Phong

Đức Lân

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+....+(17)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

NNP

52,05

8,42

 

 

0,10

14,21

 

7,51

 

 

3,97

4,50

 

13,34

1.1

Đất trồng lúa

LUA

0,51

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

0,41

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

0,51

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

0,41

 

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng lúa nương

LUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

1.5

Đất trồng cây lâu năm

CLN

3,28

1,00

 

 

 

1,02

 

1,04

 

 

0,20

 

 

0,02

1.6

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất rừng sản xuất

RSX

48,25

7,42

 

 

 

13,19

 

6,47

 

 

3,77

4,50

 

12,90

1.9

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

0,37

 

 

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

0,33

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất thương mại dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,13

 

 

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

0,09

 

Đất giao thông

DGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất thủy lợi

DTL

0,13

 

 

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

0,09

 

Đất cơ sở văn hóa

DVH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở y tế

DYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất công trình năng lượng

DNL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

DKG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở nghiên cứu khoa học

DKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở dịch vụ về xã hội

DXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất chợ

DCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,18

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

0,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,06

2.19

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 03

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA HUYỆN MỘ ĐỨC
(Kèm theo Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Mã SDĐ

Diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Mộ Đức

Đức Lợi

Đức Thắng

Đức Nhuận

Đức Chánh

Đức Hiệp

Đức Minh

Đức Thạnh

Đức Hòa

Đức Tân

Đức Phú

Đức Phong

Đức Lân

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

52,05

8,42

0,00

0,00

0,10

14,21

0,00

7,51

0,00

0,00

3,97

4,50

0,00

13,34

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

0,51

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,41

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

0,51

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

0,41

 

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK/PNN

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

3,28

1,00

 

 

 

1,02

 

1,04

 

 

0,20

 

 

0,02

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

48,25

7,42

 

 

 

13,19

 

6,47

 

 

3,77

4,50

 

12,90

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất lâm nghiệp

LUA/LNP

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

RPH/NKR(a)

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

RDD/NKR(a)

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

RSX/NKR(a)

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

- PKO là đất phi nông nghiệp không phải đất ở.

 

Biểu 04

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2023 CỦA HUYỆN MỘ ĐỨC
(Kèm theo Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Mộ Đức

Đức Lợi

Đức Thắng

Đức Nhuận

Đức Chánh

Đức Hiệp

Đức Minh

Đức Thạnh

Đức Hòa

Đức Tân

Đức Phú

Đức Phong

Đức Lân

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+...+ (17)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

NNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất trồng lúa nương

LUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất thương mại dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện,cấp xã

DHT

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 

Đất giao thông

DGT

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 

Đất thủy lợi

DTL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở văn hóa

DVH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở y tế

DYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất công trình năng lượng

DNL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

DKG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở nghiên cứu khoa học

DKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở dịch vụ về xã hội

DXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất chợ

DCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ biểu 01

DANH MỤC BỔ SUNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN MỘ ĐỨC
(Kèm theo Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ

Chủ trương, quyết định, ghi vốn

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ghi chú

Tổng (triệu đồng)

Trong đó

Ngân sách Trung ương

Ngân sách tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

Vốn khác (Doanh nghiệp, hỗ trợ...)

1

Tuyến đường Chợ Mới - Tân Phong (giai đoạn 3)

1,153

Xã Đức Lân

Tờ bản đồ số 27 xã Đức Lân

Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của UBND huyện Mộ Đức về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 1) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

27.000

13.500

 

13.500

0

0

 

2

Tuyến đường Văn Bân - Xe Bò (Giai đoạn 2)

0,153

Xã Đức Nhuận

Tờ bản đồ số 15 xã Đức Nhuận

Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của UBND huyện Mộ Đức về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 1) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

2.000

1.000

 

1.000

0

0

 

Tổng cộng

1,31

 

 

 

29.000

14.500

0

14.500

0

0

 

 

 

Phụ biểu 02

DANH MỤC BỔ SUNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG NĂM 2023 KHÔNG THUỘC QUY ĐỊNH TẠI 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA HUYỆN MỘ ĐỨC
(Kèm theo Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích QH (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã)

Chủ trương, quyết định, ghi vốn

Ghi chú

1

Mỏ đất núi Vân Bân, thôn 4, xã Đức Chánh (vị trí 1), huyện Mộ Đức

9,41

Xã Đức Chánh

Tờ bản đồ số 6, 7, 13, 14

Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh

 

2

Mỏ đất núi Vân Bân, thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức

4,80

Xã Đức Chánh

Tờ bản đồ số 7

Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trong "Báo cáo kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản tại mỏ đất núi Vân Bân, thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức

 

3

Mỏ đất núi An Hội, thôn Minh Tân Bắc, xã Đức Minh (phần diện tích mở rộng), huyện Mộ Đức

7,51

Xã Đức Minh

Tờ bản đồ số 2, 7

Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh

 

4

Mỏ đất hồ Đá Bàn, xã Đức Tân và thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức

5,55

Xã Đức Tân và thị trấn Mộ Đức

Xã Đức Tân (tờ bản đồ 16) và thị trấn Mộ Đức (tờ bản đồ 22)

Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh

 

5

Mỏ đất Đèo Đồng Ngỗ, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức

4,50

Xã Đức Phú

Tờ bản đồ số 27

Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh

 

6

Mỏ đá Núi Lớn, thị trấn Mộ Đức

6,84

Thị trấn Mộ Đức

Tờ bản đồ số 22

Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường

 

Tổng cộng

38,61

 

 

 

 

 

Phụ biểu 03

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN MỘ ĐỨC (BỔ SUNG)
(Kèm theo Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh)

TT

Tên dự án

Diện tích đấu giá đất (m2)

Địa điểm

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Dự kiến thời gian thực hiện dự án

Quyết định

Loại đất đăng ký đấu giá

Ghi chú

(1)

(2)

(4)

(3)

 

 

 

 

 

1

Khu dân cư dọc tuyến đường Bồ Đề - Chợ Vom thôn Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp

7.585,20

Xã Đức Hiệp

Tờ bản đồ số 5

Năm 2023

Quyết định số 403/QĐ-UBND, ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

ONT

Đã được UBND tỉnh giao đất

Tổng cộng: 01 công trình

7.585,20

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1238/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1238/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(17/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1238/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1238/QĐ-UBND 2023 bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất huyện Mộ Ðức Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1238/QĐ-UBND 2023 bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất huyện Mộ Ðức Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1238/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Phước Hiền
        Ngày ban hành14/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (17/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1238/QĐ-UBND 2023 bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất huyện Mộ Ðức Quảng Ngãi

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1238/QĐ-UBND 2023 bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất huyện Mộ Ðức Quảng Ngãi

              • 14/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực