Quyết định 1238/QĐ-UBND

Quyết định 1238/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Quyết định 1238/QĐ-UBND triển khai thi hành luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự Đắk Lắk 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1238/QĐ-UBND

Đắk Lk, ngày 04 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự ngày 26 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 104/TTr-CAT-PV11, ngày 22 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- UBMTTQVN t
nh;
- T
òa án nhân dân tnh;
- Viện kiểm sát nhân dân t
nh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (đ/c Nguyên);
- Lưu: VT. NC (w.90b).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 04 tháng 05 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Để thực hiện có hiệu quả Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự được Quốc hội thông qua ngày liệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Để thực hiện có hiệu quả Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tchức cơ quan điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nhằm phổ biến, quán triệt và triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh đảm bảo thống nhất, hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Các cơ quan được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

b) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Sở, ngành xây dựng kế hoạch thực hiện; phi hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị liên quan, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chc cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

a) Nội dung

- Tchức tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra hình sự và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự cho lực lượng trực tiếp làm công tác điều tra hình sự.

b) Phân công

- Công an tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu về Luật Tchức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy định chi tiết, hướng dn thi hành cho đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra, cán bộ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Tchức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong ngành mình.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong ngành mình.

- Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phi hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Hội đng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 và năm 2017.

2. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức cơ quan điều tra hình sự

a) Nội dung: Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phcăn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức cơ quan điều tra hình sự, đề xut những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Tchức cơ quan điều tra hình sự gửi Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an.

b) Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh và các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

c) Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2016.

3. Kiện toàn Cơ quan điều tra 2 cấp

Công an tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn kiện toàn hệ thng Cơ quan điều tra 2 cp bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn quy định trong Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

4. Tham gia góp ý xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Các Sở, ngành nâng cao trách nhiệm trong việc nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự theo chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Kinh phí triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan được phân công chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các cơ quan phối hp có trách nhiệm phối hp với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung nhiệm vụ cụ thể được phân công.

2. Công an tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, đơn vị địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1238/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1238/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2016
Ngày hiệu lực04/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1238/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1238/QĐ-UBND triển khai thi hành luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự Đắk Lắk 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1238/QĐ-UBND triển khai thi hành luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự Đắk Lắk 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1238/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýPhạm Ngọc Nghị
        Ngày ban hành04/05/2016
        Ngày hiệu lực04/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1238/QĐ-UBND triển khai thi hành luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự Đắk Lắk 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1238/QĐ-UBND triển khai thi hành luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự Đắk Lắk 2016

            • 04/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực