Quyết định 1239/QĐ-UBND

Quyết định 1239/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Trâu Quỳ (giao với tuyến đường Dương Xá-Đông Dư) đi xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 1239/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể bồi thường dự án đường Trâu Quỳ Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1239/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH, GIÁ ĐẤT CỤ THỂ LÀM CĂN CỨ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG TỪ THỊ TRẤN TRÂU QUỲ (GIAO VỚI TUYẾN ĐƯỜNG DƯƠNG XÁ-ĐÔNG DƯ) ĐI XÃ ĐA TỐN, HUYỆN GIA LÂM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính Phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giao trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét Tờ trình số 1585/TTr-STNMT-KTĐ ngày 04 tháng 03 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường tthị trấn Trâu Quỳ (giao với tuyến đường Dương Xá-Đông Dư) đi xã Đa Tn, huyện Gia Lâm như sau:

Hệ số điều chỉnh giá đất ở thuộc Vị trí 1 đường từ hết địa phận thị trấn Trâu Quỳ đi ngã ba Đa Tốn (sau khi làm tròn) là 1,5 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố; tương ứng với giá đất ở là 8.700.000 đồng/m2 (Tám triệu, bẩy trăm nghìn đồng trên một mét vuông).

UBND huyện Gia Lâm chịu trách nhiệm về vị trí thửa đất, nguồn gốc sử dụng đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Trâu Quỳ (giao với tuyến đường Dương Xá-Đông Dư) đi xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội; UBND huyện Gia Lâm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- PCT thường trực Vũ Hồng Khanh;
- PCT Nguyễn Quốc Hùng;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, TNMT, TH, XDGT;

- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1239/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1239/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2016
Ngày hiệu lực14/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1239/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1239/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể bồi thường dự án đường Trâu Quỳ Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1239/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể bồi thường dự án đường Trâu Quỳ Hà Nội 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1239/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Hồng Khanh
        Ngày ban hành14/03/2016
        Ngày hiệu lực14/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1239/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể bồi thường dự án đường Trâu Quỳ Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1239/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể bồi thường dự án đường Trâu Quỳ Hà Nội 2016

           • 14/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực