Quyết định 1239/QĐ-UBND

Quyết định 1239/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Quyết định 1239/QĐ-UBND triển khai thi hành luật thi hành tạm giữ tạm giam Đắk Lắk 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1239/QĐ-UBND

Đk Lắk, ngày 04 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 105/TTr-CAT-PV11, ngày 22 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể tngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường
trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- UBMTTQVN t
nh;
- T
òa án nhân dân tnh;
- Viện kiểm sát nhân dân t
nh;
- Lãnh đạo VP UBND t
nh (đ/c Nguyên);
- Lưu: VT. NC (w.90b).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 1239/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Để thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành tạm gi, tạm giam và Quyết định s372/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác đnh trách nhim và phân công nhiệm vụ cụ thcho các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân, nhất là cán bộ, chiến sĩ làm công tác tạm giữ, tạm giam, điều tra tội phạm, Kiểm sát viên, Thẩm phán, để thống nhất nhận thức và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

b) Bo đm sự phi hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Kế hoạch này.

c) Tổ chức tt công tác tập huấn cho lực lượng làm công tác tạm giữ tạm giam; kin toàn tổ chức, cơ sở vật cht, biên chế, bảo đảm ngay sau khi có hiệu lực thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam được thực hiện thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tổ chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

a) Nội dung

- T chc tuyên truyn, ph biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác tạm giữ, tạm giam; cán bộ làm công tác điều tra tội phạm, Kiểm sát viên, Thẩm phán và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác tham mưu, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác tạm giữ, tạm giam; cán bộ làm công tác điều tra tội phạm.

b) Phân công

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lực lượng làm công tác kiểm sát hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam trong ngành mình trên toàn tỉnh.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong ngành mình trên toàn tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, gắn việc triển khai thi hành Luật với việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên và các đơn vị trực thuộc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho các hội viên và các tầng lớp nhân dân.

2. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về tạm giữ, tạm giam

a) Nội dung: Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam, đề xuất những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam gửi Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an.

b) Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh và các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

c) Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2016.

3. Tham gia góp ý xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

Các Sở, ngành nâng cao trách nhiệm trong việc nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam theo chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương.

4. Trách nhiệm của các Sở, ngành

a) Công an tỉnh

- Tổ chức tập huấn Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an toàn tỉnh, đặc biệt là đối với các cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam; cán bộ làm công tác điều tra tội phạm.

- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành cho phù hợp với quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, bảo đảm việc quản lý giam giữ phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính trong tình hình mới.

- Đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và lực lượng cho cơ sở giam giữ; xây dựng, cải tạo, nâng cấp trại tạm giam, nhà tạm giữ đã xuống cấp, lắp đặt hệ thống kiểm soát an ninh; bố trí đủ số lượng biên chế cho trại tạm giam, nhà tạm giữ theo quy định của Bộ Công an.

b) Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện cấp huyện bố trí buồng riêng để khám, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp tỉnh, cấp huyện; chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ quan y tế hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ việc phòng, chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại các cơ sở giam giữ.

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là con của người bị tạm giữ, người bị tạm giam không có thân nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

d) Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh lập dự toán bảo đảm điều kiện cho hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam trình Bộ Tài chính duyệt chi ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

đ) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công an tỉnh thực hiện kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về trang bị phương tiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật để đảm bảo thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ kinh phí t ngân sách địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng, quản lý cơ sở giam giữ tại địa phương mình và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ở địa phương phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ sở giam giữ, hỗ trợ lực lượng Công an làm tốt công tác tạm giữ, tạm giam trên địa bàn.

g) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện phối hợp với Công an cùng cấp giám sát, kiểm sát hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Kinh phí triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan được phân công chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung nhiệm vụ cụ thể được phân công.

2. Công an tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1239/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1239/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2016
Ngày hiệu lực04/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1239/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1239/QĐ-UBND triển khai thi hành luật thi hành tạm giữ tạm giam Đắk Lắk 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1239/QĐ-UBND triển khai thi hành luật thi hành tạm giữ tạm giam Đắk Lắk 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1239/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýPhạm Ngọc Nghị
        Ngày ban hành04/05/2016
        Ngày hiệu lực04/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1239/QĐ-UBND triển khai thi hành luật thi hành tạm giữ tạm giam Đắk Lắk 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1239/QĐ-UBND triển khai thi hành luật thi hành tạm giữ tạm giam Đắk Lắk 2016

           • 04/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực