Quyết định 124/QĐ-UBATGTQG

Quyết định 124/QĐ-UBATGTQG năm 2009 Đề cương “Tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ theo chủ đề” do Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 124/QĐ-UBATGTQG Đề cương Tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ theo chủ đề


ỦY BAN AN TOÀN
GIAO THÔNG QUỐC GIA
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 124/QĐ-UBATGTQG

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ CƯƠNG “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THEO CHỦ ĐỀ”

CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
Căn cứ Quyết định số 917/1997/QĐ-TTg ngày 29/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
Căn cứ Kế hoạch số 408/UBATGTQG ngày 22/12/2008 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2009;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề cương “Tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ theo chủ đề”.

Điều 2. Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, căn cứ vào các nội dung hướng dẫn của Đề cương này để xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền cụ thể và triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cơ quan thành viên Ủy ban ATGTQG;
- Tổng LĐLĐVN, Hội LHPNVN, Hội NDVN, Hội CCBVN;
- Ủy viên Ủy ban ATGTQG;
- Ủy viên Ban Thường trực UBATGTQG;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Cơ quan liên quan;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN AN TOÀN
GIAO THÔNG QUỐC GIA
CHỦ TỊCH
Hồ Nghĩa Dũng

 

ĐỀ CƯƠNG

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THEO CHỦ ĐỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 124/QĐ-UBATGTQG ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia)

I. MỤC ĐÍCH

1. Đề cương này là cơ sở cho các cơ quan, tổ chức (được giao nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông) xây dựng kế hoạch, nội dung và chương trình cụ thể để tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ theo chủ đề.

2. Tổ chức tuyên truyền đồng loạt, thống nhất trên toàn quốc Luật Giao thông đường bộ theo chủ đề, phù hợp với từng đối tượng tham gia giao thông để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về việc tuân thủ quy tắc giao thông của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, người đi xe đạp và người đi bộ.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

1. Yêu cầu

a. Hướng dẫn cho người tham gia giao thông hiểu rõ Luật Giao thông đường bộ mà trọng tâm là Quy tắc giao thông đường bộ; quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi xe môtô, xe gắn máy, xe đạp máy; quy định về nồng độ cồn trong máu hoặc trong hơi thở khi điều khiển xe cơ giới.

b. Cung cấp cho người tham gia giao thông đường bộ, đặc biệt là người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, người đi xe đạp, người đi bộ kiến thức về pháp luật, khả năng nhận biết để tuân thủ quy tắc giao thông đường bộ, tự giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác khi tham gia giao thông.

c. Cảnh báo những lỗi vi phạm Quy tắc giao thông đường bộ mà người tham gia giao thông thường mắc phải và hậu quả pháp lý phải gánh chịu khi vi phạm.

d. Nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người tham gia giao thông, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, góp phần xây dựng “văn hóa giao thông”.

2. Chủ đề Quy tắc giao thông đường bộ

Giới thiệu, giải thích, hướng dẫn việc thực hiện quy định của Quy tắc giao thông đường bộ. Trong đó, lựa chọn những nội dung quy định mà người tham gia giao thông đường bộ thường vi phạm là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông. Đối tượng được tuyên truyền là người điều khiển phương tiện cơ giới, người đi xe đạp và người đi bộ.

2.1. Đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ:

a. Cảnh báo những hành vi vi phạm phổ biến khi tham gia giao thông:

- Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định.

- Đi không đúng làn đường, phần đường quy định.

- Tránh, vượt, chuyển hướng không đúng quy định.

- Không thực hiện việc giảm tốc độ và nhường đường tại nơi đường giao nhau.

- Dừng, đỗ xe trên đường bộ trái quy định.

- Thực hiện không đúng hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông.

b. Nội dung phổ biến, hướng dẫn:

- Hướng dẫn tốc độ xe:

+ Giới thiệu quy định về tốc độ tối đa cho phép của phương tiện cơ giới khi tham gia giao thông trên đường bộ (trong khu vực đông dân cư, ngoài khu vực đông dân cư) đối với từng loại xe và các trường hợp người điều khiển xe cơ giới phải giảm tốc độ;

+ Hướng dẫn cách nhận biết tốc độ tối đa cho phép của phương tiện cơ giới tham gia giao thông đường bộ thông qua việc giải thích ý nghĩa của biển báo tốc độ tối đa cho phép, biển báo hiệu khu đông dân cư trên đường bộ (Điều lệ báo hiệu đường bộ) để người điều khiển làm chủ tốc độ, không đi quá tốc độ quy định.

- Hướng dẫn đi đúng làn đường, phần đường:

+ Giới thiệu quy định về sử dụng làn đường, phần đường trong Quy tắc giao thông đường bộ (Điều 13 Luật Giao thông đường bộ);

+ Hướng dẫn cách nhận biết các quy định về làn đường, phần đường dành cho các loại phương tiện cơ giới đường bộ thông qua việc giải thích ý nghĩa của biển chỉ dẫn đường dành cho xe ôtô, xe máy; tín hiệu giao thông trên mặt đường như: vạch đường tim trên mặt đường để phân chia hai luồng xe ngược chiều, vạch phân chia các làn xe trên đường (Điều lệ báo hiệu đường bộ) để người điều khiển phương tiện đi đúng làn đường, phần đường.

- Hướng dẫn chuyển hướng xe: Giới hiệu các quy định về chuyển hướng xe trong Quy tắc giao thông đường bộ (Điều 15 Luật Giao thông đường bộ) để người điều khiển xe thực hiện đúng các quy định khi chuyển hướng xe, quay đầu xe; hướng dẫn cho người điều khiển phương tiện nhận biết khu vực được phép quay xe, chuyển hướng xe thông qua biển báo, vạch tín hiệu giao thông trên đường bộ.

- Hướng dẫn vượt xe, tránh xe đi ngược chiều:

+ Giới thiệu các quy định về vượt xe, tránh xe đi ngược chiều của Quy tắc giao thông đường bộ (Điều 14, Điều 17 Luật Giao thông đường bộ);

+ Hướng dẫn cách nhận biết các tình huống nguy hiểm, đoạn đường nguy hiểm không được phép vượt, phải nhường đường cho xe đi ngược chiều thông qua việc giải thích ý nghĩa của biển báo cấm, biển báo nguy hiểm để người điều khiển phương tiện nhận biết các nguy cơ mất an toàn trên đoạn đường đang lưu thông.

- Hướng dẫn việc giảm tốc độ và nhường đường tại nơi đường giao nhau:

+ Giới thiệu các quy định về nhường đường, giảm tốc độ tại nơi đường giao nhau của Quy tắc giao thông đường bộ (Điều 24 Luật Giao thông đường bộ);

+ Hướng dẫn cho người điều khiển phương tiện nhận biết những nơi có đường giao nhau thông qua việc giải thích ý nghĩa biển báo hiệu đường giao nhau, biển báo hiệu nguy hiểm, hoặc tại những nơi không có biển báo để người điều khiển phương tiện giảm tốc độ và nhường đường theo quy định.

- Hướng dẫn dừng đỗ xe trên đường bộ, đường phố trong đô thị: Giới thiệu các quy định về dừng, đỗ xe trên đường bộ, trên đường phố của Quy tắc giao thông đường bộ (Điều 18 Luật Giao thông đường bộ); hướng dẫn cho người điều khiển phương tiện biết các vị trí dừng, đỗ xe, cách dừng xe, đỗ xe để không gây cản trở, nguy hiểm cho các phương tiện khác.

- Thực hiện hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông: Giới thiệu quy định về hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông của Quy tắc giao thông đường bộ (Điều 10 Luật Giao thông đường bộ); hướng dẫn cho người tham gia giao thông nhận biết, hiểu và chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông.

c. Giới thiệu kinh nghiệm: Giới thiệu kinh nghiệm của các nước trong khu vực trong việc tổ chức giao thông, phân làn giao thông trên đường bộ; giới thiệu mô hình tổ chức giao thông, phân làn giao thông đang được triển khai thí điểm ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Đối với người đi xe đạp:

a. Cảnh báo những hành vi vi phạm phổ biến khi tham gia giao thông:

- Đi vào phần đường, làn đường dành cho xe cơ giới.

- Đi ngược chiều, đi dàn hàng ngang.

b. Nội dung phổ biến, hướng dẫn: Để người đi xe đạp không mắc phải những lỗi vi phạm trên, cần tập trung hướng dẫn các quy định đối với người điều khiển xe đạp trong Quy tắc giao thông đường bộ (Điều 31 Luật Giao thông đường bộ); hướng dẫn cho người đi xe đạp đi đúng phần đường, làn đường dành cho người đi xe đạp (nội dung tương tự như đối với người điều khiển phương tiện cơ giới).

2.3. Đối với người đi bộ:

a. Cảnh báo những hành vi vi phạm phổ biến khi tham gia giao thông:

- Đi bộ dưới lòng đường.

- Vượt qua đường bộ ở những nơi không có đèn tín hiệu, vạch kẻ đường.

- Thiếu tập trung quan sắt khi qua đường.

- Trèo qua dải phân cách.

b. Nội dung phổ biến, hướng dẫn:

Để người đi bộ hiểu và tự giác chấp hành Quy tắc giao thông đường bộ, không mắc phải các lỗi vi phạm nói trên, cần tập trung hướng dẫn các nội dung sau:

- Giới thiệu các quy định đối với người đi bộ trong Quy tắc giao thông đường bộ (Điều 32 Luật Giao thông đường bộ);

- Hướng dẫn người đi bộ đi trên vỉa hè, lề đường, không đi bộ dưới lòng đường, không vượt qua dải phân cách, qua đường tại những nơi có đèn tín hiệu, vạch đi bộ qua đường.

- Hướng dẫn cho người đi bộ qua đường tại những nơi không có đèn tín hiệu, vạch đi bộ qua đường, phải quan sát và chỉ qua đường khi thấy an toàn.

3. Chủ đề đội mũ bảo hiểm

Để nâng cao hơn nữa ý thức tự giác đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách (bao gồm cả việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em) khi đi xe môtô, xe gắn máy, xe đạp máy theo quy định mới của Luật Giao thông đường bộ, cần tiếp tục duy trì các nội dung và chương trình đã thực hiện trước đây. Trong nội dung tuyên truyền cần cập nhật thêm những thông tin sau:

- Phổ biến các quy định về đội mũ bảo hiểm, đặc biệt là việc quy định mới của Luật Giao thông đường bộ bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm cho tất cả các đối tượng là người điều khiển, người ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp máy.

- Cảnh báo hậu quả thương tích khi xảy ra tai nạn giao thông, nguy cơ chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm, đặc biệt là thương tích đối với trẻ em.

- Hướng dẫn cách chọn mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn.

- Hướng dẫn đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách để có thể bảo vệ được sọ não khi xảy ra tai nạn giao thông.

- Khuyến khích việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

- Giới thiệu kinh nghiệm của các nước đã thành công trong việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy, việc thực hiện đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và kinh nghiệm một số địa phương thực hiện tốt trong nước.

4. Chủ đề không uống rượu, bia

Để nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định về không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, nội dung tuyên truyền cần tập trung những nội dung sau:

- Đưa ra các khuyến cáo ảnh hưởng của việc uống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông như: Nồng độ cồn trong máu và hơi thở cao làm giảm khả năng nhận biết, phán đoán các tình huống nguy hiểm, kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông, làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

- Cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt mức theo quy định.

- Phổ biến các quy định mới về nồng độ cồn trong máu và hơi thở đối với người điều khiển xe ôtô, máy kéo, máy chuyên dùng, xe môtô, xe gắn máy của Luật Giao thông đường bộ (Khoản 8 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ).

- Hướng dẫn người điều khiển phương tiện cơ giới khi tham gia giao thông những kinh nghiệm để tự nhận biết giới hạn nồng độ cồn trong máu và hơi thở theo quy định.

- Giới thiệu các biện pháp, công cụ của lực lượng Công an để phát hiện, xử lý hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn trong máu hoặc trong hơi thở.

- Giới thiệu kinh nghiệm của các nước trong việc kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

5. Các thông điệp, khẩu hiệu

Đưa ra các thông điệp, khẩu hiệu dễ thuộc, dễ nhớ để người tham gia giao thông hưởng ứng thực hiện như:

“Toàn dân tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ”;

“Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ”;

“Đi đúng phần đường, làn đường”;

“Không điều khiển xe vượt quá tốc độ quy định”;

“Đã uống rượu, bia thì không lái xe, đã lái xe thì không uống rượu, bia”;

“Người điều khiển, người ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp máy phải đội mũ bảo hiểm”.

6. Quy định chế tài xử phạt

Các nội dung tuyên truyền theo chủ đề tại khoản 2, 3, 4 Mục này cần kèm theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ để người tham gia giao thông biết được hậu quả phải gánh chịu khi vi phạm. Việc viện dẫn hình thức và mức xử phạt phải chính xác tương ứng với từng hành vi vi phạm, mức độ vi phạm quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

III. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

1. Phương pháp tuyên truyền, phổ biến

a. Phương pháp tuyên truyền đa dạng, phong phú, các nội dung tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ, có tính thuyết phục cao.

b. Huy động sự tham gia của các cơ quan báo chí, truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội ngành nghề, UBND các cấp, hệ thống cơ quan an toàn giao thông của Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, tổ dân cư ở phường, xã và gia đình.

c. Tuyên truyền liên tục, thường xuyên, từng giai đoạn, tập trung vào những chủ đề cụ thể để tuyên truyền theo hướng dẫn của Đề cương này.

2. Hình thức tuyên truyền, phổ biến

a. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; các báo Trung ương, địa phương, các báo, tạp chí Ngành GTVT).

b. Tuyên truyền trong chương trình giáo dục, giảng dạy phổ biến pháp luật an toàn giao thông của các trường học.

c. Tuyên truyền trong cộng đồng dân cư, phường, xã trong các doanh nghiệp vận tải.

d. Tuyên truyền thông qua các hoạt động khác.

3. Các văn bản pháp luật, tài liệu có liên quan để nghiên cứu, tham khảo phục vụ xây dựng nội dung, kế hoạch tuyên truyền.

a. Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

b. Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

c. Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

d. Quyết định số 05/2007/QĐ-BGTVT ngày 02/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ.

đ. Điều lệ báo hiệu đường bộ 22TCN-237-01;

e. Tài liệu học tập Luật Giao thông đường bộ dành cho đào tạo cấp giấy phép lái xe (Nhà xuất bản Giao thông vận tải);

g. Cẩm nang An toàn đường bộ cho cán bộ xây dựng kế hoạch và thực thi về mũ bảo hiểm; sử dụng chất có cồn và tai nạn giao thông của Tổ chức Y tế Thế giới;

h. Cẩm nang dành cho người tham gia giao thông (Nhà xuất bản Giao thông vận tải);

i. Sổ tay văn hóa giao thông (Nhà xuất bản Hà Nội);

k. Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành giao thông vận tải (Nhà xuất bản Công an nhân dân).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trên cơ sở Đề cương này xây dựng kế hoạch và nội dung chi tiết phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương về trật tự an toàn giao thông đường bộ để tuyên truyền. Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch trước ngày 10/5/2009, gửi về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

2. Các thành phố, đô thị lớn cần tập trung tuyên truyền 2 nội dung sau:

- Đi đúng phần đường, làn đường.

- Dừng, đỗ xe đúng quy định.

3. Tháng 5 năm 2009, tập trung tuyên truyền chủ đề Quy tắc giao thông cho người điều khiển xe cơ giới và chủ đề không uống rượu bia.

4. Tháng 6 năm 2009, tập trung tuyên truyền chủ đề đội mũ bảo hiểm; Quy tắc giao thông cho người đi xe đạp, người đi bộ.

5. Từ tháng 7 năm 2009, thực hiện theo kế hoạch tuyên truyền của các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 124/QĐ-UBATGTQG

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu124/QĐ-UBATGTQG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2009
Ngày hiệu lực24/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 124/QĐ-UBATGTQG

Lược đồ Quyết định 124/QĐ-UBATGTQG Đề cương Tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ theo chủ đề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 124/QĐ-UBATGTQG Đề cương Tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ theo chủ đề
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu124/QĐ-UBATGTQG
        Cơ quan ban hànhUỷ ban An toàn giao thông quốc gia
        Người kýHồ Nghĩa Dũng
        Ngày ban hành24/04/2009
        Ngày hiệu lực24/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 124/QĐ-UBATGTQG Đề cương Tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ theo chủ đề

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 124/QĐ-UBATGTQG Đề cương Tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ theo chủ đề

         • 24/04/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/04/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực