Quyết định 124/QĐ-UBND

Quyết định 124/QĐ-UBND năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014 do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 124/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2014 Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 22 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QPPL HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục 45 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần năm 2014 (tính từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2014).

(Có Danh mục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND, UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 124/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

07/2013/NQ-HĐND ngày 16/07/2013

Về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2013 - 2014

Hết thời hạn có hiệu lực

26/7/2014

2.

Nghị quyết

08/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực

31/12/2014

3.

Nghị quyết

13/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Hết thời hạn có hiệu lực

31/12/2014

4.

Nghị quyết

22/2006/NQ-HĐND

Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bởi: Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Hà Nam về mức thu, quản lý, sử dụng một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/9/2014

5.

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

Về quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bởi: Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Hà Nam về mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

01/9/2014

6.

Nghị quyết

05/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực

31/12/2014

7.

Quyết định

33/2012/QĐ-UBND ngày 20-12/2012

Ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Được thay thế bởi: Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

19/01/2014

8.

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Về việc ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu làng nghề tỉnh Hà Nam.

Được thay thế bởi: Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy chế xét công nhận làng nghề tỉnh Hà Nam

02/02/2014

9.

Quyết định

920/QĐ-UBND ngày 29/7/2011

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Được thay thế bởi: Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành “Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam”

12/4/2014

10.

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND ngày 30/8/2010

Về quản lý và sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Được thay thế bởi: Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 07 tháng 07 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

17/7/2014

11.

Quyết định

36/2013/QĐ-UBND ngày 29/7/2013

Về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2013-2014

Được thay thế bởi: Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2014-2015

07/8/2014

12.

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012

Về quy định mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bởi: Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Quy định mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

01/9/2014

13.

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009

Về việc ban hành “Quy định quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.

Được thay thế bởi: Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam

15/8/2014

14.

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 21/01/2011

Về việc ban hành Quy định phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép quy hoạch và giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Được thay thế bởi: Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành “Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”

29/8/2014

15.

Quyết định

27/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Được thay thế bởi: Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam V/v quy định mức thu, quản lý, sử dụng Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam

01/9/2014

16.

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012

Về mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Được thay thế bởi: Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành về mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam

01/01/2015

17.

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND ngày 26/10/2009

Về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Được thay thế bởi: Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

22/9/2014

18.

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND ngày 27/5/2011

Về việc sửa đổi quy định hình thức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp tại Điều 15 của Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND

Được thay thế bởi: Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

22/9/2014

19.

Quyết định

28/2006/QĐ-UBND ngày 03/10/2006

Về việc ban hành Quy định hạn mức đất ở giao mới tối đa và công nhận mức đất ở trong thửa đất có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Được thay thế bởi: Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận đất ở; diện tích tối thiểu được tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

22/9/2014

20.

Quyết định

36/2010/QĐ-UBND ngày 15/11/2010

Về việc ban hành Quy định một số nội dung quản lý Nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bởi: Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam

09/10/2014

21.

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014

Ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Được thay thế bởi: Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

10/10/2014

22.

Quyết định

647/2000/QĐ-UB ngày 08/8/2000

Về việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức - bộ máy, cán bộ, công chức và lao động.

Được thay thế bởi: Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

26/10/2014

23.

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 10/01/2012

Về việc ban hành quy định về thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Được thay thế bởi: Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định một số nội dung về thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam

30/11/2014

24.

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND ngày 28/3/2011

Về việc ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất.

Được thay thế bởi: Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất

30/11/2014

25.

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013

Về việc bổ sung đơn giá cây trồng, vật nuôi theo Quyết định 09/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2009.

Được thay thế bởi: Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất

30/11/2014

26.

Quyết định

85/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013

Về việc ban hành Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Được thay thế bởi: Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

31/12/2014

27.

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013

Về việc quy định mức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện và tỷ lệ phần trăm (%) số thực thu để lại cho công tác thu phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Bị bãi bỏ bởi: Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Quy định mức thu phí, tỷ lệ (%) số thực thu để lại cho công tác thu phí và tỷ lệ (%) phân chia số còn lại của phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam

01/01/2015

28.

Quyết định

1428/2001/QĐ-UB ngày 19/12/2001

Về việc ban hành quy định về cơ chế và chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bị bãi bỏ bởi: Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh Hà Nam V/v bãi bỏ Quyết định 1428/2001/QĐ-UB Quyết định số 863/2003/QĐ-UB và Quyết định 829/2003/QĐ-UB của UBND tỉnh

03/7/2014

29.

Quyết định

829/2003/QĐ-UB ngày 01/8/2003

Về việc ban hành quy định ĐTXD và quản lý cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện, thị xã và cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề xã, thị trấn

Bị bãi bỏ bởi: Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh Hà Nam V/v bãi bỏ Quyết định 1428/2001/QĐ-UB Quyết định số 863/2003/QĐ-UB và Quyết định 829/2003/QĐ-UB của UBND tỉnh

03/7/2014

30.

Quyết định

863/2003/QĐ-UB ngày 05/8/2003

Về việc ban hành quy định về chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Bị bãi bỏ bởi: Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh Hà Nam V/v bãi bỏ Quyết định 1428/2001/QĐ-UB Quyết định số 863/2003/QĐ-UB và Quyết định 829/2003/QĐ-UB của UBND tỉnh

03/7/2014

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Khoản 2, 3, 4, 5, 7, 8 Điều 2; Khoản 1 Điều 3

Được thay thế bởi: Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Hà Nam về mức thu, quản lý, sử dụng một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/9/2014

2.

Nghị quyết

Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 06/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định ban hành danh mục, mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thuộc thẩm quyền quy định của địa phương.

Điểm 2.4 khoản 2 Phần II; Điểm 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 khoản 3 phần II

Được thay thế bởi: Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Hà Nam về mức thu, quản lý, sử dụng một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/9/2014

3.

Nghị quyết

Nghị quyết số 44/2003 ngày 23/7/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định các loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND

Các quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

Được thay thế bởi: Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Hà Nam về mức thu, quản lý, sử dụng một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/9/2014

4.

Nghị quyết

Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ (kể cả lái xe) và Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Khoản 3, Điều 2

Được thay thế bởi: Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Hà Nam về quy định mức thu phí, tỷ lệ (%) số thực thu để lại cho công tác thu phí và tỷ lệ (%) phân chia số còn lại của phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam

01/01/2015

5.

Quyết định

Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.

Điều 8

Được thay thế bởi: Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành “Quy định phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”

02/02/2014

6.

Quyết định

Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh về tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Được sửa đổi bởi: Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam

20/01/2014

7.

Quyết định

Quyết định số 86/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Điểm d, Khoản 1, Điều 5

Được sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của “Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 86/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh

03/5/2014

8.

Quyết định

Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Lệ phí cấp biển số nhà

Được thay thế bởi: Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam về mức thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Hà Nam

01/9/2014

9.

Quyết định

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Khoản 1, 2, 3, 4, 6 Điều 1; Khoản 1 Điều 2

Được thay thế bởi: Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam V/v quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

01/09/2014

10.

Quyết định

Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Khoản 1 Phần II; Khoản 6, 7, 8 Phần III thuộc danh mục mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí

Được thay thế bởi: Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam V/v quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

01/09/2014

11.

Quyết định

Quyết định 956/QĐ-UB ngày 29/08/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành các khoản thu phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Các quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

Được thay thế bởi: Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam V/v quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

01/09/2014

12.

Quyết định

Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí về lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Được thay thế bởi: Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Hà Nam

01/9/2014

13.

Quyết định

Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Được thay thế bởi: Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam về mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Hà Nam

01/9/2014

14.

Quyết định

Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

Lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí chứng minh nhân dân quy

Bị bãi bỏ bởi: Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam V/v quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam

01/9/2014

15.

Quyết định

Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Khoản 1, Điều 2

Được thay thế bởi: Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam V/v quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam

01/9/2014

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 124/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 124/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/01/2015
Ngày hiệu lực 22/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 124/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 124/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2014 Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 124/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2014 Hà Nam
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 124/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Nam
Người ký Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành 22/01/2015
Ngày hiệu lực 22/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 124/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2014 Hà Nam

Lịch sử hiệu lực Quyết định 124/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2014 Hà Nam

  • 22/01/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/01/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực