Quyết định 1240/QĐ-UBND

Quyết định 1240/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch điều tra, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin cung lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 1240/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin cung lao động Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1240/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 20 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA, CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN CUNG LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG TRONG NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1920/TTr-LĐTB&XH ngày 18/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này kế hoạch số 41/KH-LĐTB&XH ngày 14/7/2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang về điều tra, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin cung lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong năm 2017.

(Có kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch theo đúng quy định.

Điều 3. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động-TB&XH;
-Lưu
: VP, KGVX.
Bản điện tử:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lê
Ánh Dương;
- VP UBND tỉnh: CVP, TKCT, TH, TTTT, TPKGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương

 

UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/KH-LĐTB&XH

Bắc Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

ĐIỀU TRA, CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN CUNG LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG NĂM 2017

Thực hiện Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động; công văn số 313/CVL-TTLĐ ngày 30/3/2017 của Cục Việc làm, Bộ Lao động - TB&XH về việc triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động năm 2017; Sở Lao động - TB&XH xây dựng Kế hoạch điều tra, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin cung lao động năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động qua 01 năm điều tra, làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thông tin thu thập phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, không điền thông tin sai lệch hoặc thông tin không đảm bảo độ chính xác;

- Hoạt động thu thập, lưu tr, tổng hợp thông tin cung lao động phải được triển khai một cách đồng bộ; đảm bảo đúng tiến độ và có sự phối hợp, chỉ đạo chặt chẽ từ tnh đến huyện, xã, phường, thị trấn.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI; THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN; NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN CUNG LAO ĐỘNG

1. Đối tượng và phạm vi

Đối tượng được ghi chép, cập nhật thông tin là người lao động trong các hộ gia đình, hộ tập thể đã đăng ký hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú có thời hạn (KT3) trên địa bàn 10 huyện, thành phố.

2. Thời điểm, thời gian thu thập thông tin

- Thời điểm thu thập thông tin về cung lao động ny 01/7/2017.

- Thời gian tổ chức thu thập thông tin cung lao động là 30 ngày, bt đầu từ ngày 01/10/2017.

3. Nội dung thu thập thông tin

Thu thập thông tin về nhân khẩu học (họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc); trình độ giáo dục phổ thông cao nhất; trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất; lĩnh vực giáo dục - đào tạo; thông tin đối với người có việc làm (công việc cụ thể đang làm; tên và địa chỉ nơi làm việc; ngành, nghề kinh doanh chính của cơ quan, đơn vị nơi làm việc; loại hình công việc và loại hình kinh tế); thông tin đối với người thất nghiệp (đã từng làm việc hoặc chưa bao giờ làm việc; thời gian thất nghiệp); đối với người không tham gia hoạt động kinh tế (nguyên nhân không tham gia hoạt động kinh tế).

4. Phương pháp thu thập thông tin

Điều tra viên thu thập thông tin theo phần hướng dẫn trong sổ ghi chép cung lao động và theo hướng dẫn tại lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra.

III. LỰC LƯỢNG THAM GIA ĐIỀU TRA

1. Điều tra viên

Là cán bộ do UBND các xã, phường, thị trấn lựa chọn với số lượng phù hợp, đảm bảo chất lượng và tiến độ cuộc điều tra.

2. Giám sát viên

- Lực lượng giám sát viên cấp tỉnh do Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bắc Giang chỉ định từ các cán bộ công chức của Sở Lao động - TB&XH, cán bộ, viên chức của Trung tâm dịch vụ việc m tnh Bắc Giang.

- Lực lượng giám sát viên cấp huyện, thành phố do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố tham mưu trình UBND huyện, thành phố quyết định.

- Lực lượng giám sát viên cấp xã, phường, thị trấn là cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội các xã, phường, thị trấn.

IV. THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Bước 1: Tổ chức tập huấn và giao, nhận sổ điều tra

- Từ ngày 01/9/2017 đến ngày 15/9/2017:

+ Sở Lao động - TB&XH chủ trì, tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cuộc điều tra cho Lãnh đạo và cán bộ phòng Lao động - TB&XH huyện, thành phố; các thành viên Ban chđạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo điều tra, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin cung lao động năm 2017 của tỉnh.

+ Sở Lao động - TB&XH nhận sổ ghi chép cung lao động từ Cục Việc làm - Bộ Lao động - TB&XH, sau đó bàn giao sổ ghi chép cho Phòng Lao động - TB&XH huyện, thành phố.

- Từ ngày 15/9/2017 đến ngày 30/9/2017:

+ Các huyện, thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho cán bộ của các xã, phường, thị trấn và các điều tra viên.

+ UBND các xã, phường, thtrấn nhận sổ ghi chép từ Phòng Lao động - TB&XH huyện, thành phố, sau đó chuyển sổ ghi chép cho điều tra viên.

2. Bước 2: Tổ chức điều tra và kiểm tra giám sát (Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/10/2017):

- Các điều tra viên tiến hành điều tra, ghi thông tin vào Sổ ghi chép cung lao động. Thống nhất thời điểm ghi chép là ngày 01/7/2017.

- Các thành viên Ban chỉ đạo điều tra của Sở Lao động - TB&XH và giám sát viên thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các điều tra viên ghi chép thông tin.

3. Bước 3: Tổ chức nghiệm thu

- Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 10/11/2017:

+ Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm kiểm tra, chỉnh sửa nếu có sai sót; tổng hợp sơ bộ và nghiệm thu sổ ghi chép từ các điều tra viên, sau đó nộp sổ ghi chép về Phòng Lao động - TB&XH huyện, thành phố.

+ Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thành phố phối hợp với lực lượng giám sát viên cấp xã kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các sai sót, sau đó tổng hợp và nghiệm thu sổ ghi chép từ các xã, phường, thị trấn.

- Từ ngày 10/11/2017 đến ngày 20/11/2017:

+ Sở Lao động - TB&XH tiến hành nghiệm thu sổ ghi chép tại Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thành phố.

+ Phòng Lao động - TB&XH huyện, thành phố chuyển sổ ghi chép về Sở Lao động - TB&XH.

4. Bước 4. Cập nhật và khai thác dữ liệu từ phần mềm cơ sở dữ liệu

- Từ ngày 10/11/2017 đến ngày 20/12/2017: Sở Lao động - TB&XH tổ chức nhập thông tin vào phần mềm cơ sở dữ liệu cung lao động của Bộ Lao động - TB&XH.

- Từ ngày 20/12/2017 đến ngày 30/12/2017: Bộ Lao động - TB&XH cập nhật dữ liệu nhập tin vào máy chủ để Sở Lao động - TB&XH, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn khai thác dữ liệu.

V. KINH PHÍ ĐIỀU TRA

1. Kinh phí điều tra do Giám đốc SLao động - TB&XH tỉnh Bắc Giang duyệt chi theo mức kinh phí được phân bổ từ nguồn ngân sách tỉnh cho điều tra cung lao động năm 2017 (bao gồm cả nguồn ngân sách tnh chuyển từ năm 2016 sang năm 2017) và kinh phí từ Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc m năm 2017 thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục - nghề nghiệp, Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 (nếu được Trung ương phân bổ).

2. UBND huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để xem xét, hỗ trợ thêm các điều tra viên tiền công điều tra, ghi thông tin vào sổ ghi chép cung lao động; hỗ trợ thêm kinh phí chi cho các hoạt động của Ban Chđạo thu thập, cập nhật thông tin cung lao động của huyện, thành phố và của xã, phường, thị trấn (các chi phí gồm: Kiểm tra, phúc tra, nghiệm thu; tổng hợp, báo cáo; hội nghị triển khai, tng kết,...).

VI. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cung lao động năm 2017 cho cán bộ Lao động - TB&XH các huyện, thành phố; thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo điều tra cung lao động cấp tỉnh.

- Thành lập Ban chỉ đạo điều tra, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin lao động năm 2017 của tỉnh; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc điều tra tại các địa phương; nhập thông tin vào phần mềm cơ sở dữ liệu cung lao động.

- Thanh toán kinh phí chi hỗ trợ điều tra viên thu thập thông tin; chi tập huấn nghiệp vụ điều tra; chi kiểm tra, giám sát, vận chuyển sổ ghi chép, tổng hợp, báo cáo cho Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thành phố sau khi Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thành phố hoàn thành các nội dung công việc và gửi đầy đủ hồ sơ thanh, quyết toán kèm theo các chứng từ hợp lý, hợp pháp, hợp lệ.

- Tổng hợp báo cáo kết quả điều tra với Bộ Lao động - TB&XH, UBND tỉnh Bắc Giang.

2. UBND huyện, thành phố

Đề nghị UBND huyện, thành phố quan tâm, bố trí kinh phí hỗ trợ điều tra theo nội dung tại mục V.2 của Kế hoạch, đồng thời chỉ đạo các nội dung sau:

- Chỉ đạo Phòng Lao động - TB&XH tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cuộc điều tra theo đúng thời gian quy định.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn:

+ Tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của việc điều tra, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin cung lao động;

+ Thành lập Ban Chỉ đạo thu thập, cập nhật thông tin cung lao động năm 2017 của xã, phường, thị trấn;

+ Bố trí cán bộ điều tra, cập nhật cơ sở dliệu thông tin cung lao động; cán bộ kiểm tra, xử lý, tng hợp thông tin chung của xã, phường, thị trấn;

+ Xem xét, hỗ trợ kinh phí chi cho cuộc điều tra từ ngân sách của xã, phường, thị trấn theo nội dung ghi tại mục V.2.

3. Phòng Lao động - TB&XH huyện, thành phố

- Tham mưu, trình UBND huyện, thành phố ban hành kế hoạch điều tra và thành lập Ban chỉ đạo điều tra cấp huyện, thành phố, Tổ giám sát viên;

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ điều tra cung lao động cho các điều tra viên và cán bộ có liên quan.

- Hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thu thập, cập nhật thông tin vào sổ ghi chép cung lao động.

- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu việc thu thập, cập nhật thông tin cung lao động vào sổ ghi chép cung lao động của các xã, phường, thị trấn.

- Nhận, bàn giao sổ ghi chép cung lao động với UBND các xã, phường và Sở Lao động - TB&XH.

- Hoàn thiện và chuyển đầy đủ chứng từ thanh quyết toán các hoạt động điều tra tới Sở Lao động - TB&XH (qua Phòng Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 30/11/2017, các chứng từ gồm; Chứng từ thanh quyết toán kinh phí chi tập huấn nghiệp vụ điều tra, kiểm tra, giám sát và chứng từ quyết toán kinh phí vận chuyển sổ điều tra, kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo,…

- Tổng hợp, lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

4. Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang

Phối hợp với Phòng Việc làm - An toàn lao động tổ chức điều tra và cập nhật thông tin cung lao động năm 2017 vào phần mềm cơ sở dữ liệu cung lao động của Bộ Lao động - TB&XH.

Trên đây là kế hoạch tổ chức điều tra, cập nhật cơ sở dliệu thông tin cung lao động năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Sở Lao động - TB&XH đề nghị UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TB&XH (để b/c)
- L
ưu: VT; VL-ATLĐ.
Bản điện
tử:
- UBND t
nh Bắc Giang ể b/c);
- Lãnh
đạo Sở chỉ đạo);
- UBND các huyện, TP (để p/h
thực hiện);
- Phòng LĐ-TB&XH huyện, TP
ể thực hiện);

GIÁM ĐỐC
Vũ Hồng Minh

 

  

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1240/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1240/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2017
Ngày hiệu lực20/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1240/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1240/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin cung lao động Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1240/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin cung lao động Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1240/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLê Ánh Dương
        Ngày ban hành20/07/2017
        Ngày hiệu lực20/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1240/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin cung lao động Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1240/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin cung lao động Bắc Giang

            • 20/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực