Quyết định 1241/QĐ-UBND

Quyết định 1241/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư Trúc Lâm mở rộng - Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1241/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư Trúc Lâm mở rộng - Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1241/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 08 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRÚC LÂM MỞ RỘNG - KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số: 2487 /QĐ-UBNd ngày 17/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng một số công trình thuộc Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý KKT Nghi Sơn tại Tờ trình số
178/TTr – BQLKTNS ngày 05/4/2008 (kèm theo hồ sơ) , Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoặch và Đầu tư Thanh Hoá tại Tờ trình số: 518 / SKHĐT-TĐ ngày 25/04/2008 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu tái định cư Trúc Lâm mở rộng - Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu tái định cư Trúc Lâm mở rộng - Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

1. Tên dự án: Khu tái định cư Trúc Lâm mở rộng - Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý KKT Nghi Sơn.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty CP tư vấn xây dựng VINACONEX.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Thạc sỹ, KTS Đỗ Thúy Nga.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật Khu TĐC phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn; Từng bước hoàn chỉnh quy hoạch KKT Nghi Sơn đã được phê duyệt.

6. Nội dung và quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC với quy mô 10,1 ha đảm bảo chỗ ở cho khoảng 333 hộ dân, bao gồm các hạng mục: San lấp mặt bằng, giao thông, cấp điện ( bao gồm cả thiết bị máy BA công suất 800KVA), cấp thoát nước.

7. Địa điểm xây dựng: Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hoá, vị trí giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp đường Đông Tây 2 (theo quy hoạch);

- Phía Nam: Giáp mương thuỷ lợi và công viên cây xanh ( theo quy hoạch);

- Phía Đông: Giáp QL 1A;

- Phía Tây giáp đường quy hoạch.

8. Diện tích sử dụng đất: 10,1 ha.

9. Phương án quy hoạch, giải pháp kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng:

- Về quy hoạch xây dựng: Theo phương án quy hoạch tỷ lệ 1/500 do Ban quản lý KKT Nghi Sơn đã phê duyệt; Tuy nhiên khi triển khai thực hiện dự án cần nghiên cứu bố trí hợp lý hơn một số hạng mục như: Bãi đỗ xe ( nên phân ra theo cụm dân cư, gắn với khuôn viên cây xanh); Tăng thêm diện tích sân chơi ( bố trí kết hợp với khuôn viên cây xanh) ; Bãi tập kết rác thải, Vị trí trung tâm dịch vụ thương mại...

Các công trình công cộng như: Nhà trẻ, Dịch vụ thương mai, khuôn viên cây xanh, sân chơi nên bố trí tập trung tạo thành trung tâm của từng cụm dân cư.

- Về Kiến trúc và kết cấu công trình nhà ở các hộ TĐC: Ban quản lý KKT Nghi Sơn có trách nhiện quản lý, hướng dẫn xây dựng theo đúng quy hoạch, đảm bảo chỉ giới xây dựng, cảnh quan kiến trúc…vv.

- Giải pháp kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng: Theo văn bản thẩm định thiết kế cơ sở số 343/SXD-TĐ ngày 21/02/2008 của Sở Xây dựng Thanh Hóa (riêng giải pháp kỹ thuật của hệ thống thoát nước khu TĐC thực hiện theo văn bản số 1245/UBND-CN ngày 31/3/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh).

10. Phương án xây dựng công trình:

a) San lấp mặt bằng : Căn cứ địa hình tự nhiên và quy hoạch chi tiết được duyệt, khống chế cốt san nền khu tái định cư với cao độ Hmax = 2,8m, Hmin = 2,55m, theo nguyên tắc san dốc dần từ Tây sang Đông (về phía QL 1A). Vật liệu san nền bằng đất với hệ số đầm chặt K³0,95. Phần chênh cốt giữa khu TĐC với QL 1A kè bằng đá hộc vữa XM. Khối lượng san nền được tính toán sơ bộ:

- Khối lượng đất hữu cơ bóc đi: 6.730 m3.

- Khối lượng đắp đất: 31.790 m3.

b) Giao thông: Có 18 tuyến đường nội bộ với tổng chiều dài 3.042,48m, mặt đường rộng từ (7,5¸12)m, hè đường rộng từ (3¸6)m. Cụ thể:

- Các tuyến 1,3,4,5,6,7,8,11,12,13,15,16 có tổng chiều dài 1.768,57m. Chỉ giới đường đỏ là 13,5m trong đó: Mặt đường Bm=7,5m, hai bên vỉa hè mỗi bên rộng Bh=3,0m.

- Tuyến 2, có chiều dài 192,35m. Chỉ giới đường đỏ là 10,5m trong đó: Mặt đường Bm=7,5m, vỉa hè bên phải rộng Bh=3,0m.

- Tuyến 9,10 có tổng chiều dài 642,16m. Chỉ giới đường đỏ là 12,5m trong đó: Mặt đường Bm=7,5m, vỉa hè bên trái rộng Bh=5,0m.

- Tuyến 17 có chiều dài 226,63m. Chỉ giới đường đỏ là 24,0m trong đó: Mặt đường Bm=12m, hai bên vỉa hè mỗi bên rộng Bh=6,0m.

- Tuyến 18 có chiều dài 212,77m. Chỉ giới đường đỏ là 10,5m trong đó: Mặt đường Bm=7,5m, vỉa hè bên trái rộng Bh=3,0m.

Kết cấu chung cho các tuyến đường gồm: Mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5kg/m2, Eyc1530daN/cm2, tưới nhựa thấm bám 1kg/m; lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm; lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 25cm. Nền đường lu lèn đạt hệ số đầm chặt K ³0,98 (cho 50cm lớp trên cùng), Eo ≥400daN/cm2. Độ dốc ngang mặt đường i=2%, độ dốc ngang hè đường i=2%.

- Hệ thống bó vỉa, lát hè, cây xanh: Lát hè đi bộ bằng gạch Blok, bó vỉa hè đường bằng bê tông XM, bó vỉa hố trồng cây xanh bằng gạch chỉ vữa XM.

Cây xanh trồng với khoảng cách 6,5m/cây bằng các loại cây phù hợp (như cây Lát, Sao Đen…).

c) Hệ thống thoát nước: Hệ thống mương thoát nước được bố trí trên hè đường dọc các tuyến đường giao thông nội bộ khu TĐC. Dọc các tuyến bố trí các giếng thăm, giếng thu với khoảng cách 35m/cái có nắp đậy phẳng với mặt lát hè. Cống thoát nước ngang đường chịu tải trọng H30-XB80. Toàn bộ nước thải của khu TĐC được dồn về khu xử lý để xử lý trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

d) Hệ thống cấp nước: Nguồn cấp nước cho khu TĐC được lấy từ hệ thống cấp nước sạch của KKT Nghi Sơn, mạng lưới đường ống trong khu bố trí theo mạng vòng. Đường ống sử dụng ống thép tráng kẽm chuyên dùng cho cấp nước, đường kính 32- ỉ100, trong mạng có bố trí 06 trụ cứu hoả ỉ100.

e) Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng khu TĐC:

- Nguồn cung cấp điện được đấu nối từ trạm biến áp hiện có của khu TĐC, điện được dẫn về trạm biến áp công suất 800KVA để cấp điện cho các hộ tiêu thụ.

- Điện chiếu sáng công cộng: Chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn cao áp 8-10m loại 1 nhánh treo trên hệ thống cột bê tông ly tâm nằm trên hè đường giao thông nội bộ khu TĐC.

11. Loại và nhóm công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật. Nhóm C.

12. Thiết bị: Đầu tư mới 01 máy biến áp công suất 800KVA-22/0,4kv.

13. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: 43.492.196.958,0 đồng.

Trong đó:           - Chi phí xây dựng         : 32.781.411.827,0 đồng;

- Chi phí thiết bị             : 1.164.901.500,0 đồng;

- Chi phí đền bù GPMB   : 3.000.000.000,0 đồng;

- Chi phí quản lý dự án   : 511.536.996,0 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư XD: 1.482.952.484,0 đồng;

- Chi phí khác                : 597.558.065,0 đồng;

- Chi phí dự phòng         : 3.953.836.087,0 đồng.

(chi tiết TMĐT theo phụ biểu kèm theoBáo cáo thẩm định của Sở KH&ĐT)

14. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước đầu tư theo kế hoạch.

15. Phân kỳ đầu tư :

- Giai đoạn I: 39.406.348.214 đồng, gồm: San nền; nền, mặt đường và kè ốp mái taluy; hệ thống thoát nước và hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng.

- Giai đoạn II: 4.085.848.744 đồng, đầu tư xây dựng phần còn lại của dự án.

16. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

17. Thời gian thực hiện dự án: Không quá 02 năm.

Điều 2. Trưởng ban quản lý KKT Nghi Sơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng Luật Xây dựng năm 2003, Luật Đấu thầu năm 2005 và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trưởng ban quản lý KKT Nghi Sơn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3/QĐ;
- Lưu: VT, CN-G7.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thế Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1241/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1241/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2008
Ngày hiệu lực08/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1241/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1241/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư Trúc Lâm mở rộng - Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1241/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư Trúc Lâm mở rộng - Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1241/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thế Bắc
        Ngày ban hành08/05/2008
        Ngày hiệu lực08/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1241/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư Trúc Lâm mở rộng - Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1241/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư Trúc Lâm mở rộng - Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

           • 08/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực